Gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) er Helsedirektoratet ansvarlig for å gi tilskudd til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

For 2018 er det satt av kr. 3,5 mill. kroner til kompetansehevende tiltak og hjelpetiltak.

Handlingsplanen omfatter også forebygging, og det er i tillegg satt av kr. 1 mill. til nasjonale forebyggingsprosjekt gjennom Lotteritilsynet (egen søknadsfrist) - les mer om dette nederst på siden.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (pdf) eller les kortversjonen her:

Mål for ordningen

Stimulere til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Målgruppe

Personer med pengespill- og dataspillproblemer.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Presisering av tildelingskriteriene:

 • Hjelpetilbudene skal rettes mot både unge, voksne, minoriteter og pårørende
 • Kompetansehevende tiltak rettet mot kartlegging, forebygging og behandling av spilleproblemer skal prioriteres
 • Tilskuddsmottaker bør gjennomføre en brukerevaluering
 • Tilskuddsmottaker bør synliggjøre hvordan tiltaket får en overføringsverdi utover egen organisasjon

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet. De avsatte midlene fordeles gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) av Kongen i statsråd, og forvaltes av Helsedirektoratet på delegasjon fra Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.
 • Forventet ferdigbehandling av søknad: 23. mars 2018

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Tildelte midler i 2017

For 2017 ble det bevilget kr. 4,5 mill. til tilskuddsordningen. Vi mottok 12 søknader, og av disse fikk 9 tildelt tilskudd. I vår vurdering la vi blant annet søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan. 

Oversikt over tildelte midler (.xlsx)

Tilskudd til forebyggingsprosjekt gjennom Lotteritilsynet

Landsdekkende aktører som ikke dekkes av tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner og som arbeider med problematisk spilleatferd, kan få støtte til nasjonale forebyggingsprosjekt som rettes mot målgrupper for handlingsplanen.

Gjeldende plan har følgende målgrupper: Barn, unge, yngre voksne, pårørende, minoriteter og utsatte grupper i sosiale eller sårbare situasjoner (f.eks. utsatte grupper i arbeidslivet eller ved sykdom og tidligere problemspilling). Målgruppen barn og unge er dekket ved allerede igangsatt arbeid, og prioriteres ikke her.

Med denne utlysningen ønsker vi å nå nasjonale organisasjoner eller aktører som i prosjektsøknaden retter sitt arbeid mot noen av de andre målgruppene.

Midlene forvaltes av Lotteritilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet og Medietilsynet.

Beløp til fordeling: 1 million kroner 

Søknadsfrist: 15. mars 2018

For mer informasjon om søknad om tilskudd og kontaktinformasjon, se Lotteritilsynets nettsider.

Last ned handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) (pdf, lottstift.no).

Fant du det du lette etter?​