For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Stimulere til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Målgruppe

Personer med pengespill- og dataspillproblemer.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Presisering av tildelingskriteriene:

 • Hjelpetilbudene skal rettes mot både unge, voksne, minoriteter og pårørende
 • Kompetansehevende tiltak rettet mot kartlegging, forebygging og behandling av   spilleproblemer skal prioriteres
 • Tilskuddsmottaker bør gjennomføre en brukerevaluering
 • Tilskuddsmottaker bør synliggjøre hvordan tiltaket får en overføringsverdi utover egen organisasjon

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet. De avsatte midlene fordeles gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) av Kongen i statsråd, og forvaltes av Helsedirektoratet på delegasjon fra Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet .
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet 15. april 2017.

Fant du det du lette etter?​