Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Sikre tilgang på kvalifisert personale i psykisk helsevern og relevante
kommunale tjenester gjennom etter- og videreutdanningstiltak.

Målgruppe

Mennesker med psykise lidelser.

Tildelingskriterier

Tildelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering.

Det tas forbehold om bevilgningens størrelse og antallet søknader ved fastsetting av tilskuddets størrelse. Det kan ikke forventes fullfinansiering, særlig ikke for tilskuddsmottagere som har andre inntektskilder.

Prioritering institutter og profesjonsforeninger:

 1. Tiltak som er direkte nødvendige som ledd i spesialistutdanning / videreutdanning er prioritert og etterutdanning av lengre varighet (mer enn 2-3 dagers enkeltstående konferanser), eks. kombinasjon av teoriundervisning og veiledning over en periode.
 2. Geografiske områder med underdekning av fagpersonell er prioritert.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer,
  kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom
  regnskap kreves)
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet)
 • fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre
  korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Det sendes ut brev til alle søkerne
 • Forventet ferdig saksbehandlet: I slutten av februar 2018

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​