For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor. 

Bakgrunn

Undersøkelse om ressursbruk og sykdomsforløp ved demens viste at personer med demens i gjennomsnitt fikk 4 timer hjemmesykepleie siste måned før innleggelse i sykehjem og kun 20 % hadde 1,5 til 2 dager i uken. Samtidig ga pårørende over 40 timer bistand i samme periode. Dette kan tyde på at det er manglende bruk av et nivå i «omsorgstrappen».

Det skal nå gjennomføres et treårig modellutviklingsprogram der man gjennom tjenesteinnovasjon utvikler og prøver ut modeller for organisering av hjemmetjenester til personer med demens. Kommunene som deltar skal prøve ut ulike arbeids- og organisasjonsformer av hjemmetjenestene og se på hvordan disse bedre kan kombineres med andre tiltak som blant annet dagaktivitets- og avlastningstilbud, koordinator og individuell plan. Kommunene må også legge planer for hvordan modellene kan opprettholdes over tid. Kommunene kan søke tilskudd til egne prosjekter og vil få oppfølging underveis. Tjenestene kommunene utvikler må ta utgangspunkt i hver enkelt pasients forløp og hver enkelt families ståsted, behov og ressurser. Målene er å bidra til bedre behovsdekning, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet for personer med demens og deres pårørende den siste tiden før det gis heldøgns omsorgstjenester. Det er også et mål å skape bedre ressursutnyttelse for kommunene, ved at trinnet i «omsorgstrappen» utnyttes bedre før det gis heldøgns omsorgstjeneste.

Mål for ordningen

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å utvikle og prøve ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig. Det skal prøves ut ulike arbeids- og organisasjonsformer av hjemmetjenester, samt hvordan hjemmetjenester bedre kan kombineres med andre tiltak som dagaktivitets- og avlastningstilbud, koordinator, individuell plan og lignende.

Målet er å:
 • bidra til bedre behovsdekning, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet for personer med demens og deres pårørende den siste tiden før det gis heldøgns omsorgstjenester.
 • gi bedre ressursutnyttelse for kommunene, ved at "trinnet i omsorgstrappen" før heldøgns omsorgstjeneste utnyttes.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har demenssykdom i et stadium som medfører at de har behov for oppfølging av et visst omfang.

Tildelingkriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Presisering av tildelingskriteriene:
Det vil gis tilskudd til prosjekter med varighet på 2 år. Vi gjør oppmerksom på at det må sendes ny søknad for hvert år, og at eventuell støtte til år 2 avhenger av prosjektets progresjon og bevilgning i statsbudsjettet. Det er planlagt å gi tilskudd til 10 – 15 kommuner.

Kommuner som innvilges tilskudd vil få oppfølging underveis i prosjektperioden.
Det vil kunne bli tatt geografiske og demografiske hensyn ved tildeling av tilskudd.
Grad av egenfinansiering vil vektlegges.

Søknaden må blant annet inneholde en kort beskrivelse av:
 • nåværende situasjon og tilbud til målgruppen
 • forankring av prosjektet i kommunen, samt organisering og hvilke instanser som deltar
 • mål og kriterier for måloppnåelse i tråd med føringer og satsningsområder i Demensplan 2020, forskning og internasjonale erfaringer
 • plan for framdrift fra planleggingsfase til implementering av ny praksis
 • plan for evaluering og rapportering
 • tiltakene i prosjektet og hvordan aktivitetene skal bidra til måloppnåelse
 • det skal etableres helhetlige pasientforløp, og oppfølging av personer med demens og pårørende bør omfatte hvordan hjemmetjenester bedre kan fylles med innhold i tråd med tjenestemottakers behov, og hvordan disse kan kombineres med andre tiltak slik at de ivaretar behovene til personer med demens og deres pårørende på en bedre måte. 
Tjenestene må være personsentrerte og ta utgangspunkt i hver enkelt families ståsted, behov og ressurser. Tiltakene bør blant annet omfatte:
 • trygghet i hverdagen for personer med demens og pårørende
 • medisinsk oppfølging og trygg legemiddelbehandling
 • annen helsefaglig oppfølging og støtte, herunder ivaretagelse av grunnleggende behov som ernæring, personlig hygiene og liknende, jamfør Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene 
 • dagaktivitetstilbud som gir mening, mestring, samhandling med andre og gode opplevelser for den enkelte, samt avlastning for pårørendeo
 • andre fleksible avlastningsordningero
 • individuell plan, koordinator og andre tiltak for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
 • tiltak for å gi informasjon, opplæring og veiledning til pårørende, blant annet om praktiske, økonomiske, sosiale og følelsesmessige forhold
 • opplæring og andre tiltak for å sikre nødvendig kompetanse hos ansatte
 • hvordan tilrettelegge tjenester slik at de framstår som attraktive for ulike grupper
 • eventuelt samarbeid om prosjektet på overordnet nivå med et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • medvirkning i gjennomføring av prosjekt og tiltak fra personer med demens og pårørende
 • eventuell medvirkning i gjennomføring av prosjektet fra frivillige aktører/organisasjoner
 • muligheten for å kunne opprettholde modellen over tid

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksemepel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 30. juni 2017. 

Fant du det du lette etter?​