Et sentralt tiltak i Demensplan 2020 er at personer med demens og deres pårørende skal gis systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet.

Etter diagnose skal man ikke overlates til seg selv, men få informasjon og tilbud om «rett» tiltak eller tjeneste til «rett tid». Den systematiske oppfølgingen skal bidra til at mennesker med demens og deres pårørende skal oppleve en helhetlig, koordinert og forutsigbar helsetjeneste i forbindelse med en demensdiagnose, der det også gis informasjon om tiltak fra andre, som frivillige.

Se helsedirektoratet.no/demens for mer informasjon om systematisk oppfølging etter demensdiagnose.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å utvikle og prøve ut modeller for systematisk oppfølging etter demensdiagnose i form av pilotprosjekter som skal testes ut i enkelte kommuner.

Målgruppe

Personer som nylig har fått en demensdiagnose eller som utredes for demens, samt deres pårørende.

Tildelingkriterier

Prosjektene kan gjennomføres av én kommune, eller som et samarbeid mellom flere kommuner. Ved samarbeid må det oppgis hvem som står som ansvarlig søker.
Det er en fordel om det foreligger en samarbeidsavtale mellom kommunen og enten et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester eller brukerorganisasjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Vurderingen er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene til tilskuddsordningen.

Presisering av tildelingskriterier:

Tilskuddet gis som oppstartstilskudd. Kommuner som innvilges tilskudd vil få oppfølging underveis i prosjektperioden. Det vil kunne bli tatt geografiske hensyn ved tildeling av tilskudd.

Søknaden må blant annet inneholde beskrivelse av:

 • forankring i kommunen, organisering av prosjektet og hvilke instanser som deltar
 • mål og kriterier for måloppnåelse i tråd med føringer og satsningsområder i Demensplan 2020, forskning og internasjonale erfaringer
 • plan for framdrift og evaluering/rapportering
 • tiltakene i prosjektet og hvordan aktivitetene skal bidra til måloppnåelse. Den systematiske oppfølgingen av personer med demens og pårørende bør omfatte:
  – informasjon om sykdom og mestringsmåter
  – helsefaglig oppfølging
  – praktiske og økonomiske forhold
  – sosiale og følelsesmessige forhold
 • eventuelt samarbeid om prosjektet på overordnet nivå med et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester eller Nasjonalforeningen for folkehelsen som brukerorganisasjon
 • medvirkning i gjennomføring av tiltak fra personer med demens og pårørende
 • eventuell medvirkning i gjennomføring av prosjektet fra frivillige aktører/organisasjoner
 • muligheter for å kunne opprettholde modellen over tid.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksemepel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 17. november 2016.

skriv ut del på facebook del på twitter