Primærhelseteam skal være et nyskapende prosjekt med et brukerrettet perspektiv. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og to alternative finansieringsordninger i forhold til dagens fastlegeordning, gir et bedre tilbud til pasientene/innbyggerne.
 
For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at dere gjør dere godt kjent med tilskuddsregelverket. Last ned regelverket (PDF) og rapporten "Primærhelseteam - Kvalitet, Ledelse og Finansiering" eller les kortversjonen nedenfor. 

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til landets kommuner 28.6.17 (regjeringen.no)

Informasjonsmøte og informasjonsmateriell

Det ble holdt et informasjonsmøte 26. september kl. 10.30-13.00. Møtet ble også streamet på nett og kan sees her: https://youtu.be/yP6O6qlBPMw


Bakgrunn

Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, Primærhelsemeldingen, har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam.
I primærhelsemeldingen er primærhelseteam definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell, som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. I piloten avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av en lege. Det er lagt til grunn at det er en fulltidssykepleier per 3. fastlegeliste. I piloten skal det prøves ut to ulike finansieringsmodeller: honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen.
Piloten skal gjennomføres i 6 kommuner (2 små kommuner, 2 mellomstore kommuner og 2 store kommuner). Det ønskes ca. 80 fastleger samlet fra de valgte kommunene. Oppstart av piloten er 1.april 2018 og varer til 31.mars 2021. Kommunene skal lede forsøket lokalt. Ved praksisene som skal delta må alle fastlegene være med på piloten. Hver praksis som skal delta må ledes av en fastlege (daglig leder). Daglig leder forplikter praksisen overfor kommunen i piloten. Det er ikke et krav at alle praksisene i kommunen må delta. 

Målet med teamorganiseringen

 • Bedre tilgjengeligheten til tjenesten
 • Skape større bredde i tilbudet
 • Bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov
 • Skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester 

Målgruppe

Målgruppen for forsøket med primærhelseteam er alle innbyggere på fastlegenes lister. Det vil imidlertid være særlig oppmerksomhet på pasienter/brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, som:

 • Brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet
 • Brukere som i medisinen omtales som «skrøpelige eldre»
 • Brukere med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser

Blant disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen. Se regelverk for tilskuddet for beskrivelse av tildelingskriterier. 

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om ordningen (PDF).

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndighet til. 

Søknaden skal inneholde: 

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Beskrivelse av søkerens organisasjonsform for fastlegeordningen
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Se regelverk for tilskuddet for mer detaljer om søknadens innhold. Søknaden ønskes levert via Altinn. 

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet. Beslutning klar 1. desember.
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet etter konferering med Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Pr. brev/e-post fra Helsedirektoratet
 • Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Det skal gjennomføres kommunebesøk/intervju med aktuelle deltakere i piloten.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.


Fant du det du lette etter?​