Ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Månedlig ventelistestatistikk

Ventetider og fristbrudd for pasienter som har fått påbegynt helsehjelp. Sykehusene rapporterer data umiddelbart etter månedens slutt. Statistikken publiseres innen den 15. i påfølgende måned.

Tertialvis ventelistestatistikk

Ventelistestatistikk per tertial er den offisielle statistikken, og inneholder flere indikatorer enn de månedlige tallene. Sykehusene rapporterer data én måned etter tertialets slutt og tallene er i større grad kvalitetssikret i sykehusene.

Hovedtrekk fra ventelistesituasjonen i 2. tertial 2017:

  • Gjennomsnittlig ventetid innen somatisk sektor er på 58 dager, en nedgang på vel én dag.
  • I psykisk helsevern for voksne venter pasientene 49 dager før de mottar helsehjelp. Det er en økning på to dager.
  • I TSB venter pasientene 34 dager før de mottar helsehjelp. Det er en nedgang på én dag.
  • Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er 54 dager, en økning på 2 dager.
  • Andel fristbrudd øker fra 1,4 prosent i 2. tertial 2016 til 2,5 prosent i 2. tertial 2017.
  • Antall nyhenviste øker noe, med unntak av TSB.
  • Antall ordinært avviklet fra venteliste er stabilt for somatikk, øker for psykisk helsevern og reduseres for TSB.
  • Omtrent 3 000 flere venter på helsehjelp ved utgangen av 2. tertial 2017 sammenlignet med 2. tertial 2016. Dette tilsvarer en økning på 1,8 prosent.

Les års- og tertialrapporter om ventelistetall

Om statistikken

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Definisjoner i ventelistestatistikken

Last ned dokument definisjoner i ventelistestatistikken (PDF)

Sist faglig oppdatert: 26. oktober 2017