Månedlig ventelistestatistikk

Ventetider og fristbrudd for pasienter som har fått påbegynt helsehjelp. Sykehusene rapporterer data umiddelbart etter månedens slutt. Statistikken publiseres innen den 15. i påfølgende måned.

Månedlig ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Tertialvis ventelistestatistikk

Ventelistestatistikk per tertial er den offisielle statistikken, og inneholder flere indikatorer enn de månedlige tallene. Sykehusene rapporterer data én måned etter tertialets slutt og tallene er i større grad kvalitetssikret i sykehusene.

Tertialvis ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Hovedtrekk fra ventelistesituasjonen i 2017

  • Gjennomsnittlig ventetid innen somatisk sektor er på 58 dager, en nedgang på tre dager fra 2016.
  • I psykisk helsevern for voksne venter pasientene 46 dager før de mottar helsehjelp. Det er stabilt fra i fjor.
  • I TSB venter pasientene 34 dager før de mottar helsehjelp. Det er en nedgang på én dag.
  • Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er 49 dager, en nedgang på én dag.
  • Andel fristbrudd øker fra 1,4 prosent i 2016 til 2,0 prosent i 2017.
  • Antall nyhenviste er stabilt for somatikk, øker for psykisk helsevern og reduseres for TSB.
  • Antall ordinært avviklet fra venteliste reduseres noe for somatikk, øker for psykisk helsevern og reduseres for TSB.
  • Antallet som venter på helsehjelp ved utgangen av 2017 øker for somatikk og reduseres for psykisk helsevern og TSB, sammenlignet med 2016.

Les års- og tertialrapporter om ventelistetall

Om statistikken

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Definisjoner i ventelistestatistikken

Last ned dokument definisjoner i ventelistestatistikken (PDF)

Sist faglig oppdatert: 23. mai 2018