Månedlig ventelistestatistikk

Ventetider og fristbrudd for pasienter som har fått påbegynt helsehjelp. Sykehusene rapporterer data umiddelbart etter månedens slutt. Statistikken publiseres innen den 15. i påfølgende måned.

Månedlig ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Tertialvis ventelistestatistikk

Ventelistestatistikk per tertial er den offisielle statistikken, og inneholder flere indikatorer enn de månedlige tallene. Sykehusene rapporterer data én måned etter tertialets slutt og tallene er i større grad kvalitetssikret i sykehusene.

Tertialvis ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Hovedtrekk fra ventelistesituasjonen i 1. tertial 2018

  • Gjennomsnittlig ventetid var på 58 dager. Økte fra samme periode i fjor
  • Gjennomsnittlig ventetid har økt i somatikk og var tilnærmet uendret i de andre sektorene
  • Andel fristbrudd var i underkant av to prosent og var tilnærmet stabilt fra i fjor
  • Antall nyhenviste ble redusert med om lag fire prosent fra 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018 for somatiske fagområder og TSB, og økte noe innen psykisk helsevern
  • Antall ordinært avviklet fra venteliste ble redusert for somatikk og psykisk helsevern for barn og unge, men økte for psykisk helsevern for voksne og TSB
  • Antallet som ventet på helsehjelp ved utgangen av første tertial 2018 var stabilt innen somatisk sektor. Antall ventende økte innen psykisk helsevern og ble redusert innen TSB

Les års- og tertialrapporter om ventelistetall

Om statistikken

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Definisjoner i ventelistestatistikken

Last ned dokument definisjoner i ventelistestatistikken (PDF)

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2018