Ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Månedlig ventelistestatistikk

Ventetider og fristbrudd for pasienter som har fått påbegynt helsehjelp. Sykehusene rapporterer data umiddelbart etter månedens slutt. Statistikken publiseres innen den 15. i påfølgende måned.

Tertialvis ventelistestatistikk

Ventelistestatistikk per tertial er den offisielle statistikken, og inneholder flere indikatorer enn de månedlige tallene. Sykehusene rapporterer data én måned etter tertialets slutt og tallene er i større grad kvalitetssikret i sykehusene.

Hovedtrekk fra ventelistesituasjonen i 1. tertial 2017:

  • Gjennomsnittlig ventetid innen somatisk sektor var på 56 dager, en nedgang på sju dager.
  • I psykisk helsevern for voksne ventet pasientene 46 dager før de mottok helsehjelp. Det er en nedgang på én dag.
  • I TSB ventet pasientene 36 dager i gjennomsnitt før de mottok helsehjelp. Det er en nedgang på én dag.
  • Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er 49 dager. Nedgang på 2 dager.
  • Andel fristbrudd økte fra 1,2 prosent i 1. tertial 2016 til 1,5 prosent i 1. tertial 2017.
  • Antall nyhenviste er omtrent som i 1. tertial 2016
  • Antall ordinært avviklet fra venteliste har gått ned 2,5 prosent sammenlignet med 1. tertial 2016.
  • Omtrent 5 000 færre ventet på helsehjelp ved utgangen av 1. tertial 2017 sammenlignet med 1. tertial 2016. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,4 prosent.

Les års- og tertialrapporter om ventelistetall

Om statistikken

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Definisjoner i ventelistestatistikken

Last ned dokument definisjoner i ventelistestatistikken (PDF)

Sist faglig oppdatert: 4. september 2017