​I ventelistestatistikken måles ventetid fra det tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten fram til ventetid slutt. I denne statistikken skiller vi mellom tid til start helsehjelp og tid til tjenestestart.

Tid til tjenestestart

Les mer om ventelistetall i tertialrapportene

Om statistikken

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet. Data fra avtalespesialister er ikke inkludert i tallgrunnlaget.

Datagrunnlag


Data som benyttes er aktivitetsdata for somatiske fagområder fra 2012 og fremover. NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. NPR inkluderer også aktivitet ved fødestuer og institusjoner som er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag.
Tallene inkluderer kun henvisninger som er ordinært avviklet fra venteliste. Øyeblikkelig hjelp og forløp med medisinske- eller pasientbestemte utsettelser er ekskludert fra datagrunnlaget.

Definisjoner

Tid til start helsehjelp: tiden mellom tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og ventetidsluttdato.

Tid til tjenestestart: tiden mellom tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato (dato for når prosedyre er utført).

Sist faglig oppdatert: 14. september 2018