Hovedtall for 2. tertial 2018

  • Omtrent 1,58 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus de åtte første månedene i 2018. Dette tilsvarer en økning på 1,3 prosent.
  • 534 511 døgnopphold. Ingen endring fra 2. tertial 2017.
  • 221 422 dagbehandlinger. Dette tilsvarer en økning på 0,8 prosent.
  • 4 072 061 polikliniske kontakter. Dette tilsvarer en økning på 1,8 prosent.
  • For offentlig finansiert aktivitet i private sykehus er det en nedgang i antall døgnopphold, dagbehandlinger og polikliniske kontakter.

Vis tall og grafer for aktivitetsdata, somatisk sektor

Om statistikken

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå og DRG-gruppering. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet.

Datagrunnlag

NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk for somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

  • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
  • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer  både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel  aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. 
  • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Sist faglig oppdatert: 25. oktober 2018