Hovedtall for 2. tertial 2017

 • Om lag 1 600 000 pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus (+ 1,1 prosent)
 • I underkant av 380 000 pasienter hadde minst ett døgnopphold (- 1,4 prosent)
 • Ca 185 000 pasienter fikk minst en dagbehandling (+ 0,3 prosent)
 • Mer enn 1 400 000 pasienter fikk helsehjelp i poliklinikk (+ 1,6 prosent)
 • Litt mer enn 4 000 000 polikliniske kontakter er registrert (+ 3,1 prosent)
 • Nesten 535 000 døgnopphold er registrert (- 1,3 prosent)
 • Ca 220 000 dagbehandlinger er registrert (- 1,5 prosent)
 • Det ble registrert i omtrent 70 000 offentlig finansierte polikliniske kontakter ved private sykehus. (+ 25,4 prosent)

Om statistikken

Kvalitet og kompletthet

Data fra somatiske sykehus vurderes generelt til å ha god kvalitet på variabler knyttet til aktivitetsnivå og DRG-gruppering. Se årsrapport fra somatisk spesialisthelsetjeneste for mer informasjon om datakvalitet.

Datagrunnlag

NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk for somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
 • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer  både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel  aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse. 
 • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Sist faglig oppdatert: 10. januar 2018