Ventetider og pasientrettigheterhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/ventetider-og-pasientrettigheterVentetider og pasientrettigheterNorsk pasientregister publiserer ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om blant annet ventetider og fristbrudd. 822Artikkel
Aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Pakkeforløp for krefthttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/aktivitets-og-forlopstidsindikatorer-for-pakkeforlop-for-kreftAktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Pakkeforløp for kreftBasert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.8070Artikkel
Tid til tjenestestart for utvalgte sykdomsgrupperhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/tid-til-tjenestestart-for-utvalgte-sykdomsgrupperTid til tjenestestart for utvalgte sykdomsgrupperOpplysningene supplerer nasjonal ventelistestatistikk og gir informasjon om tid fra henvisning til tjenestestart for spesifikke sykdomsgrupper. 839Artikkel
Somatiske sykehus - antall pasienter, diagnoser og behandlinghttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/somatiske-sykehus-antall-pasienter-diagnoser-og-behandlingSomatiske sykehus - antall pasienter, diagnoser og behandlingTertialvis statistikk fra alle somatiske sykehus. Tall for avtalespesialister er vist under eget menypunkt.652Artikkel
Psykisk helsevern og rus - antall pasienter, diagnoser og behandlinghttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/psykisk-helsevern-og-rus-antall-pasienter-diagnoser-og-behandlingPsykisk helsevern og rus - antall pasienter, diagnoser og behandlingTertialvis statistikk for psykisk helsevern for barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)561Artikkel
AMK-sentraler – antall henvendelser, svartid og utrykningstidhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/amk-sentraler-antall-henvendelser-svartid-og-utrykningstidAMK-sentraler – antall henvendelser, svartid og utrykningstidÅrlig statistikk fra alle landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler.34Artikkel
Avtalespesialister - antall pasienter, diagnoser og behandlinghttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/avtalespesialister-antall-pasienter-diagnoser-og-behandlingAvtalespesialister - antall pasienter, diagnoser og behandlingStatistikk fra psykologer, psykiatere og somatiske legespesialister som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak. 54Artikkel
Personskader - årsaker, skadested og alvorlighetsgradhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister/personskader-arsaker-skadested-og-alvorlighetsgradPersonskader - årsaker, skadested og alvorlighetsgradÅrlig statistikk som sykehusene har rapportert til Norsk pasientregister. Opplysningene kan brukes til å forebygge skader og ulykker.643Artikkel

Sist faglig oppdatert: 20. september 2016