Analysene omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Formålet med analysenotatene er å beskrive utviklingen i ressurser og bruk av spesialisthelsetjenester og gi svar på sentrale helsepolitiske spørsmål. Analysenotater samt tall og grafer publiseres fortløpende.

Startside for tall og grafer i SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Analysenotater:

2018

2017 

Oversikt over tall og grafer 2016/2017:

Hovedtall/kostnader

Gylne regel - alle sektorer (Oppdatert 19.10.2018)
Kostnadsutviklingen (Oppdatert 14.09.2018)
Produktivitet: Psykisk helsevern og TSB (Oppdatert 14.09.2018)
Produktivitet: Kostnadsindikatorer Somatikk (Oppdatert 14.09.2018)

Somatikk

Bruk av tjenester (Oppdatert 13.08.2018)
Aktivitet og profiler (Oppdatert 03.07.2018)

Kapasitet

Pasientforløp for utskrivningsklare pasienter

Produktivitet innen somatikk (Oppdatert 14.09.2018)

Psykisk helsevern (PHV)

Bruk av tjenester (Oppdatert 22.08.2018)

Kapasitet døgnplasser (Oppdatert 31.08.2018)
Personell poliklinisk og ambulant (Oppdatert 06.07.2018)
Produktivitet (Oppdatert 14.09.2018)

Tvang i psykisk helsevern 

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Tvangsmidler og skjerming

Behandling uten eget samtykke

Distriktspsykitriske sentere (DPS) 

Bruk av tjenester
Døgnplasser
Diagnose og driftsdata

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Bruk av tjenester (Oppdatert 29.06.2018)
Aktivitet og profiler (Oppdatert 29.06.2018)
Kapasitet (Oppdatert 29.06.2018)
Produktivitet (Oppdatert 14.09.2018)

Rehabilitering/habilitering 

Bruk av tjenester (Oppdatert 11.09.2018)
Aktivitet og profiler (Oppdatert 11.09.2018)

 

 

Definisjoner i SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

En samlet oversikt over definisjoner for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Definisjoner SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015

Datagrunnlag fra tidligere publikasjoner:

 

Definisjoner 2014

Definisjoner 2013 

Definisjoner 2012

Definisjoner 2011

Andre publikasjoner fra SAMDATA

I tillegg publiseres rapporter om pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), bruk av tvang, utviklingen i rehabilitering og distriktspsykiatriske tjenester.

 

 

Sist faglig oppdatert: 15. januar 2019