​Utgiftsutvikling blåresept - legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell

Helsedirektoratet har tatt i bruk et nytt visningsverktøy for blåreseptdata. Verktøyet gir mulighet til å hente blåreseptstatistikk fra og med 2011 til og med siste år.

Legemiddeldataene (forhåndsgodkjent refusjon § 2, individuell stønad § 3 og smittsomme sykdommer § 4) kan sorteres etter blant annet ATC-kode, virkestoff, antall brukere, refusjonsutgifter eller prosentvis endring fra året før. Regnskapsdata på forsiden kan filtreres på hjemmel, år, kvartal eller måned. Videre kan man kan filtrere ut ønsket informasjon. Det er også mulig å overføre data fra nettsiden til Excel, PDF eller PowerPoint ved behov for å bruke tallene i andre sammenhenger.

Lenke til publiseringsløsningen finner du her:

Statistikk blåresept

Utgiftsutvikling for bidrag til legemidler § 5-22 og frikortrefusjon 

Utvikling i refusjonsutgifter til bidrag for legemidler og utgifter dekket av frikort (frikortrefusjon) for årene 2011-2015.

Tabellene og figurene viser utviklingen i refusjonsutgifter for legemidler i bidragsordningen § 5-22, samt utgifter dekket av frikort i blåreseptordningen (frikortrefusjon). 

De store endringene i frikortrefusjoner i 2013 og 2014 kan forklares med en systemfeil i 2013 og 2014. Systemfeilen førte til manglende beregning av egenandelsbeløp for personer med frikort, og som følge av dette ble hele stønadsbeløpet ført på kapittel for refusjon av viktige legemidler med mer i statsbudsjettet (kap. 2751, post 70 og 72). En del av beløpet for personer med frikort skulle vært ført på kap. 2752, post 70.

Statistikk bidrag til legemidler

Statistikk utgifter dekket av frikort

Utgiftsutviklingen er knyttet til gjeldende hjemler i Blåreseptforskriften, folketrygdloven § 5-22, bidrag til spesielle formål og forskrift om egenandelstak 1. Endringer i regelverket og  i finansieringsansvaret har innvirkning på utgiftstall fra år til år.

For mer informasjon se Helfo.no

Sist faglig oppdatert: 2. mars 2017