​Hvordan nasjonale kvalitetsindikatorer utvikles

Kvalitetsindikatorgrupper

Helsedirektoratet har etablert egne kvalitetsindikatorgrupper som har i oppgave å identifisere og utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor sine områder. Det er ledelsen i Helsedirektoratet som tar endelig beslutning om hvilke grupper som skal opprettes og hva som skal være mandatet til den enkelte gruppen.

Kvalitetsindikatorgruppene er satt sammen av personer med helsefaglig ekspertise fra helse- og omsorgssektoren og fagpersoner fra Helsedirektoratet innen prosjekt, analyse og med bred faglig kjennskap til sektoren, samt representanter fra dataleverandører på området.

En nasjonal kvalitetsindikator skal være:

 • Betydningsfull. Det innebærer at helsepolitisk og samfunnsmessig betydning er beskrevet.

 • Vitenskapelig begrunnet. Det vil si at de nasjonale kvalitetsindikatoren måler etablert praksis i helsetjenesten basert på eksisterende lovverk, nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning.

 • Nyttig. Det vil si at målegruppene kan bruke de nasjonale kvalitetsindikatorene til sitt formål.

 • Gjennomførbar. Det innebærer at da nasjonale kvalitetsindikatoren er basert på tilgjengelig data og relevante rapporteringer.

 • Jevnlig oppdatert. De nasjonale kvalitetsindikatorene skal ha oppdaterte restultater for at de skal kunne benyttes i henhold til formålet.

Hva nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er

Nasjonale kvalitetsindikatorer for skal gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene brukerne får, samt benyttes til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.

Hva er kvalitet og hvordan kan det måles?

Det er ikke mulig å finne ett objektivt mål på kvalitet. Høy overlevelse, kort ventetid på behandling, få sykehusinfeksjoner og god kommunikasjon mellom sykehusene, pasientens fastlege og helse- og omsorgstjenesten i kommunen er bare noen av de elementene som bidrar til den totale kvaliteten på helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem benytter en sammensatt operasjonalisering av begrepet "kvalitet". Kvalitet defineres her som tjenester som:

 • Er virkningsfulle
 • Er trygge og sikre
 • Involverer brukere og gir dem innflytelse
 • Er samordnet og preget av kontinuitet
 • Utnytter ressursene på en god måte
 • Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Nasjonale kvalitetsindikatorer er et sett av indikatorer som sier noe om både strukturer, prosesser og resultater innen tjenesten, og til sammen skal de si noe om den samlede kvaliteten innen utvalgte områder av helse- og omsorgstjenesten.

Lovpålagt oppdrag

Helsedirektoratet fikk den 1. januar 2012, en lovpålagt oppgave om å «utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer» i tråd med ny lov kommunale helse og omsorgstjenester. De nasjonale kvalitetsindikatorene skal være et «hjelpemiddel for ledelse og kvalitetsforbedring i tjenesten, og et grunnlag for at pasienter kan ivareta sine rettigheter».

Nasjonale kvalitetsindikatorer skal gjøres offentlig tilgjengelig. 

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2018