​Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres på helsenorge.no. Det varierer hvor ofte hver enkelt indikator publiseres. 

Oversikt over kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) 

Definisjoner på eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorer

Det er utarbeidet en detaljert definisjon av hver enkelt av de publiserte nasjonale kvalitetsindikatorene.

Somatisk helse

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Rusbehandling

Legemidler

Utfasede nasjonale kvalitetsindikatorer

Revisjon av nasjonale kvalitetsindikatorer

For å kunne gi et godt bilde av kvaliteten i helse- og omsorgstjenester som tilbys, er det en forutsetning at de nasjonale kvalitetsindikatorene med jevne mellomrom blir vurdert i forhold til relevans, nye tilgjengelige datakilder, lovverk, retningslinjer og lignende. Dette er en kontinuerlig prosess.

Sist faglig oppdatert: 17. desember 2018