Fastlegestatistikk 2017

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsetter i 2017. Antall fastlegepraksiser/hjemler (med fast lege) har nå kommet opp i 4759.
 • Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200. Nå er gjennomsnittlig listelengde nede i 1106, to lavere enn i forrige kvartal. Antallet er blant det laveste som er registrert. Antall fastleger/hjemler vokser altså over tid, noe mer enn befolkningen/antall deltakere i ordningen.
 • Det kan se ut som andelen fastlønnede fastleger har økt svært mye i siste kvartal 2017. Dette skyldes en opprydding i registreringer rett før og etter årsskiftet, der gamle fastlegeavtaler som skulle ha vært registrert som fastlønnede, nå er blitt registrert riktig. Det er avdekket at ikke alle fastlønnede fastleger var registrert i Helfo for noen år tilbake, i en tid med ulike regioner og lokale registreringsrutiner i gammelt system. I første kvartal 2018 vil tallene bli riktige i sum, men gi galt trendinntrykk. Riktig utvikling for fastlønnende fastleger siden 2014 fremgår excelarket under i form av grafer og tall. Som det går frem, har antall fastlønnede fastleger kun hatt en svak økning over tid.

Fastleger, fastlønnet lege og fastlønnet turnuslege 2014-2018 (XLS)

Fastlegestatistikk 2017 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2017 (XLS)

Grunnlagstabeller med detaljer inkludert fordeling på kommunenivå 2017 (ZIP)

 

Fastlegestatistikk 2016

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsatte i 2016. Antall fastlegepraksiser/ hjemler har nå kommet opp i 4668.
 • Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200. Nå er gjennomsnittlig listelengde nede i 1120, fem mer enn i forrige kvartal. Antallet er blant det laveste som er registrert. Antall fastleger/ hjemler vokser altså over tid, noe mer enn befolkningen/ antall deltakere i ordningen.
 • Andelen åpne fastlegelister er nå på 49,4 prosent mot 41,1 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2015 og 60 prosent i 2002 like etter en regelendring som økte antallet åpne lister. Antall/ andel åpne lister med fast lege bør dog ikke tillegges stor vekt, da disse tallene fra den nye fastlegeløsningen fra 1.6.2016 viser ustabilitet.
 • Frem til juni 2016 hadde Helfo et IKT-system for administrasjon av fastlegeordningen som begrenset mulighetene for å registrere vikarer. Med nytt IKT-system ble registreringspraksisen endret, og fra høsten 2016 ble alle vikariater i minst 20% stilling og en varighet på 1 måned eller lengre registrert.

  Den nye registreringsmåten ble innført for å møte etterspørselen fra innbyggere og helsesektoren om vikarinformasjon. Slik sett blir dette et brudd i statistikken, men ved gjennomgang av grunnlagstall og registreringsrutiner vil dette samsvare godt med økningen i antall vikarer fra årsskiftet 2015 til årsskiftet 2016. Det ser derfor ikke ut til være grunnlag for å anta en reell økning av fastlegevikarer siste år.

Fastlegestatistikk 2016 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2016 (XLS)

 

Fastlegestatistikk 2015

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsatte i 4. kvartal 2015 og antallet fastlegepraksiser eller hjemler har nå kommet opp i 4602.
   
 • Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200, og er nå nede i 1128, en mer enn i forrige kvartal.
   
 • Den gjennomsnittlige listelengden er nær det laveste som er registrert. Antall fastleger/ hjemler vokser altså over tid, og noe mer enn befolkningen/ antall deltakere i ordningen. 
 • Andelen åpne fastlegelister er nå på 41,1 prosent mot 43,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2015 og 60 prosent i 2002 like etter en regelendring som økte antallet åpne lister.

Fastlegestatistikk 2015 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken for 2015 (XLS)

Grunnlagstabeller med detaljer inkludert fordeling på kommunenivå 2015 (ZIP)

 

Sist faglig oppdatert: 18. desember 2018