Fastlegestatistikk 2017

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsetter i 2017. Antall fastlegepraksiser/hjemler (med fast lege) har nå kommet opp i 4759.
 • Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200. Nå er gjennomsnittlig listelengde nede i 1106, to lavere enn i forrige kvartal. Antallet er blant det laveste som er registrert. Antall fastleger/hjemler vokser altså over tid, noe mer enn befolkningen/antall deltakere i ordningen.
 • Det kan se ut som andelen fastlønnede fastleger har økt svært mye i siste kvartal 2017. Dette skyldes en opprydding i registreringer rett før og etter årsskiftet, der gamle fastlegeavtaler som skulle ha vært registrert som fastlønnede, nå er blitt registrert riktig. Det er avdekket at ikke alle fastlønnede fastleger var registrert i Helfo for noen år tilbake, i en tid med ulike regioner og lokale registreringsrutiner i gammelt system. I første kvartal 2018 vil tallene bli riktige i sum, men gi galt trendinntrykk. Riktig utvikling for fastlønnende fastleger siden 2014 fremgår excelarket under i form av grafer og tall. Som det går frem, har antall fastlønnede fastleger kun hatt en svak økning over tid.

Fastleger, fastlønnet lege og fastlønnet turnuslege 2014-2018 (XLS)

Fastlegestatistikk 2017 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2017 (XLS)

Grunnlagstabeller med detaljer inkludert fordeling på kommunenivå 2017 (ZIP)

 

Fastlegestatistikk 2016

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsatte i 2016. Antall fastlegepraksiser/ hjemler har nå kommet opp i 4668.
 • Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200. Nå er gjennomsnittlig listelengde nede i 1120, fem mer enn i forrige kvartal. Antallet er blant det laveste som er registrert. Antall fastleger/ hjemler vokser altså over tid, noe mer enn befolkningen/ antall deltakere i ordningen.
 • Andelen åpne fastlegelister er nå på 49,4 prosent mot 41,1 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2015 og 60 prosent i 2002 like etter en regelendring som økte antallet åpne lister. Antall/ andel åpne lister med fast lege bør dog ikke tillegges stor vekt, da disse tallene fra den nye fastlegeløsningen fra 1.6.2016 viser ustabilitet.
 • Frem til juni 2016 hadde Helfo et IKT-system for administrasjon av fastlegeordningen som begrenset mulighetene for å registrere vikarer. Med nytt IKT-system ble registreringspraksisen endret, og fra høsten 2016 ble alle vikariater i minst 20% stilling og en varighet på 1 måned eller lengre registrert.

  Den nye registreringsmåten ble innført for å møte etterspørselen fra innbyggere og helsesektoren om vikarinformasjon. Slik sett blir dette et brudd i statistikken, men ved gjennomgang av grunnlagstall og registreringsrutiner vil dette samsvare godt med økningen i antall vikarer fra årsskiftet 2015 til årsskiftet 2016. Det ser derfor ikke ut til være grunnlag for å anta en reell økning av fastlegevikarer siste år.

Fastlegestatistikk 2016 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2016 (XLS)

 

Fastlegestatistikk 2015

 • Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsatte i 4. kvartal 2015 og antallet fastlegepraksiser eller hjemler har nå kommet opp i 4602.
   
 • Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200, og er nå nede i 1128, en mer enn i forrige kvartal.
   
 • Den gjennomsnittlige listelengden er nær det laveste som er registrert. Antall fastleger/ hjemler vokser altså over tid, og noe mer enn befolkningen/ antall deltakere i ordningen. 
 • Andelen åpne fastlegelister er nå på 41,1 prosent mot 43,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2015 og 60 prosent i 2002 like etter en regelendring som økte antallet åpne lister.

Fastlegestatistikk 2015 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken for 2015 (XLS)

Grunnlagstabeller med detaljer inkludert fordeling på kommunenivå 2015 (ZIP)

Fastlegestatistikk 2014

Trenden med stadig flere fastleger og fastlegepraksiser fortsatte i 4. kvartal 2014 og antall fastlegepraksiser har nå kommet opp i 4531. Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene går langsomt nedover, siden toppen i 2005 på ca 1200, og er nå 1132, ned med 1 fra forrige kvartal. Antall fastleger vokser altså noe mer enn befolkningen.

Fastlegestatistikk 2014 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2014 (XLS)

Rådata med tabeller fastlegestatistikk 2014 (ZIP)

Alternativt tabellgrunnlag 2014 HTML (ZIP)

​Fastlegestatistikk 2013

Pr. 31. desember 2013 var det totalt 4 387 fastleger, en økning på 802 leger siden innføringen av fastlegeordningen i 2001. Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene har gått svakt nedover siden toppen i 2005 (på 1 204) innbyggere og er nå på 1 150 innbyggere. Det er fortsatt slik at mannlige leger har noen flere innbyggere på listene sine enn det kvinnelige fastleger har. Tendensen med økning i andel kvinnelige fastleger fortsetter og den er ved utgangen av 2013 på 38,6 prosent.

Fastlegestatistikk 2013 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag fastlegestatistikken 2013 (XLS)
rådata fastlegestatistikk 2013 (ZIP) 

Benytt vedlegget stilark i ZIP-filen for å få best format på tabellene.

Åpne fastlegelister

Andel åpne fastlegelister økte til 41,8 prosent ved utgangen av 2013 mot 40,1 prosent på samme tid i 2012. En åpen fastlegeliste betyr at legen kan ta imot nye pasienter. At andel åpne fastlegelister øker er positivt for tilgjengeligheten. Nedgangen i antall ledige plasser på de åpne fastlegelistene har stoppet opp og vært stabilt i underkant av 300 000 i de siste to årene. Per 31. desember 2013 var 297 969 plasser ledige.

Liste uten fast lege

67 lister er registrert uten lege, dvs. at kommunen ikke har greid å besette hjemmelen med en fast lege. Det er en nedgang i forhold til 2012 hvor 71 lister var uten lege. Til sammen 40 577 innbyggere står på disse listene. Det er en klar nedgang i forhold til innføringen i 2001 hvor 200 705 innbyggere stod på liste uten fast lege.

Fastlegenes alder

Fastlegenes gjennomsnittsalder er 48,1 år ved utgangen av 2013. Denne har vært stabil i de seneste årene. Siden 2001 har det vært en liten økning fra 46,0 år.

Oppslutning rundt ordningen

Det er opp til den enkelte innbygger om vedkommende vil være med i fastlegeordningen eller ikke. Per 31. desember 2013 stod imidlertid kun 0,4 % av landets befolkning utenfor ordningen. Oppslutningen rundt ordningen har vært stabilt siden oppstarten i 2001.

Bytte fastlege

Innbyggerne kan velge å bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I 2013 var det 325 000 som byttet fastlege fordi man ønsket å bytte. I 2012 var det 328 000 slike bytter.

Dersom fastlegen velger å avslutte eller redusere sin praksis, vil innbyggerne på denne listen automatisk bli flyttet over på en annen leges liste. Dette for at innbyggeren skal ha et kontinuerlig fastlegetilbud. I 2013 måtte 309 000 innbyggere bytte fastlege av denne grunn, en økning på 6 prosent i forhold til 2012. Mesteparten av disse byttene skyldes at leger har avsluttet praksisen.

Fastlegestatistikk 2012

I desember 2012 var det totalt 4 279 fastleger, en økning på 694 leger siden innføringen av fastlegeordningen i 2001.

Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene har gått svakt nedover siden toppen i 2005 (på 1 204) innbyggere og er nå på 1 164 innbyggere. Det er fortsatt slik at mannlige leger har noen flere innbyggere på listene sine enn det kvinnelige fastleger har. Tendensen med økning i andel kvinnelige fastleger fortsetter og er ved utgangen av 2012 på 37,6 prosent.

Fastlegestatistikk hovedtall 2012 (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2012 (XLS)

Åpne fastlegelister

Andel åpne fastlegelister falt til 40,1 prosent ved utgangen av 2012 mot 42,9 prosent i 2011. En åpen fastlegeliste betyr at legen kan ta imot nye pasienter. At andel åpne fastlegelister faller er negativt for tilgjengeligheten. Det blir stadig færre ledige plasser på de åpne fastlegelistene. Per 31. desember 2012 var 290 941 plasser ledige, det lavest tallet som er registrert.

Liste uten fast lege

71 lister er registrert uten lege, dvs. at kommunen ikke har greid å besette hjemmelen med en fast lege. Det er en økning i forhold til 2011 hvor 60 lister var uten lege. Til sammen 42 811 innbyggere står på disse listene. Det er likevel en klar nedgang i forhold til innføringen i 2001 hvor 200 705 innbyggere stod på liste uten fast lege.

Fastlegenes alder

Fastlegenes gjennomsnittsalder er 48,3 år ved utgangen av 2012. Denne har vært stabil i de seneste årene. Siden 2001 har det vært en liten økning fra 46,0 år.

Oppslutning rundt ordningen

Det er opp til den enkelte innbygger om vedkommende vil være med i fastlegeordningen eller ikke. Per 31. desember 2012 stod imidlertid kun 0,4 % av landets befolkning utenfor ordningen. Oppslutningen rundt ordningen har vært stabilt siden oppstarten i 2001.

Bytte fastlege

Innbyggerne kan velge å bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I 2012 var det 328 000 som byttet fastlege fordi man ønsket å bytte. Dersom fastlegen velger å avslutte eller redusere sin praksis, vil innbyggerne på denne listen automatisk bli flyttet over på en annen leges liste. Dette for at innbyggeren skal ha et kontinuerlig fastlegetilbud. I 2012 måtte 291 000 innbyggere bytte fastlege av denne grunn, en økning på 6 prosent i forhold til 2011. Mesteparten av disse byttene skyldes at leger har avsluttet praksisen. Frem til september 2009 skjedde langt de fleste byttene, det vil si mer enn 80 %, via MinFastlege. Fra medio september er MinFastlege kun tilgjengelig fra portalløsningen MinId. Helsedirektoratet har med denne endringen bedret innbyggernes sikkerhet ved fastlegebytte på nett ved at innloggingen nå er blitt i tråd med øvrige selvbetjeningsløsninger knyttet til offentlig forvaltning. I den nye løsningen må innbyggerne oppgi personlige pin-koder for å bytte fastlege på internett. Endringen har medført en nedgang i antallet som bytter fastlege via internettet.

Fastlegestatistikk 2011

Pr. 31. desember 2011 var det totalt 4189 fastleger, en økning på 604 leger siden innføringen av fastlegeordningen i 2001.

Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene holder seg stabilt i underkant av 1200. Det er fortsatt slik at mannlige leger har noen flere innbyggere på listene sine enn det kvinnelige fastleger har. Tendensen med økning i andel kvinnelige fastleger fortsetter og er ved utgangen av 2011 på 36,5.

Fastlegestatistikk 2011 hovedtall (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2011 (XLS)

Åpne fastlegelister

Andel åpne fastlegelister falt til 42,9 prosent ved utgangen av 2011 mot 43,9 prosent i 2010. En åpen fastlegeliste betyr at legen kan ta imot nye pasienter. At andel åpne fastlegelister faller har en negativ effekt på tilgjengeligheten. Det blir stadig færre ledige plasser på de åpne fastlegelistene. Per 31. desember 2011 var 295 254 plasser ledige, det lavest tallet som er registrert.

Liste uten fast lege

60 lister er registrert uten lege, dvs. at kommunen ikke har greid å besette hjemmelen med en fast lege. Dette er en nedgang i forhold til 2010 hvor 76 lister var uten lege. Til sammen 41 834 innbyggere står på disse listene. Dette er en klar nedgang i forhold til 2001 hvor 200 705 innbyggere stod på liste uten fast lege. 

Fastlegenes alder

Fastlegenes gjennomsnittsalder er 48,5 år ved utgangen av 2011. Dette har vært stabilt de seneste årene. Siden 2001 har det vært en liten økning fra 46,0 år til nå 48,5 år. 

Oppslutning rundt ordningen

Det er opp til den enkelte innbygger om vedkommende vil være med i fastlegeordningen eller ikke. Per 31. desember 2011 stod imidlertid kun 0,4 % av landets befolkning utenfor ordningen. Oppslutningen rundt ordningen har vært stabilt siden oppstarten i 2001.

Bytte fastlege

Innbyggerne kan velge å bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I 2011 var det 327 000 som byttet fastlege fordi man ønsket å bytte.

Dersom fastlegen velger å avslutte eller redusere sin praksis, vil innbyggerne på denne listen automatisk bli flyttet over på en annen leges liste. Dette for at innbyggeren skal ha et kontinuerlig fastlegetilbud. I 2010 måtte 275 000 innbyggere bytte fastlege av denne grunn, en økning på ca. 30 prosent i forhold til 2009. Mye av dette skyldes at flere leger har avsluttet praksis.

Frem til september 2009 skjedde langt de fleste byttene, det vil si mer enn 80 %, via MinFastlege. Fra medio september er MinFastlege kun tilgjengelig fra portalløsningen MinId. Helsedirektoratet har med denne endringen bedret innbyggernes sikkerhet ved fastlegebytte på nett ved at innloggingen nå er blitt i tråd med øvrige selvbetjeningsløsninger knyttet til offentlig forvaltning. I den nye løsningen må innbyggerne oppgi personlige pin-koder for å bytte fastlege på internett.

Endringen har medført en nedgang i antallet som bytter fastlege via internettet, men en økning i antall som bytter ved å henvende seg til Fastlegetelefonen i HELFO 810 59 500. 

Fastlegestatistikk 2010 

​Pr. 31. desember 2010 var det totalt 4109 fastleger, en økning på 524 leger siden innføringen av fastlegeordningen i 2001. Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene holder seg stabilt i underkant av 1200. Flere fastleger har åpne lister.

Det er fortsatt slik at mannlige leger har noen flere innbyggere på listene sine enn det kvinnelige fastleger har. Tendensen med økning i andel kvinnelige fastleger fortsetter og er ved utgangen av 2010 på 35,5.

Fastlegestatistikk hovedtall 2010 (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2010 (XLS)

Åpne fastlegelister

Andel åpne fastlegelister steg til 43,9 prosent ved utgangen av 2010 mot 41,6 prosent i 2009. En åpen fastlegeliste betyr at legen kan ta imot nye pasienter. At andel åpne fastlegelister stiger er positivt for tilgjengeligheten. Det blir imidlertid stadig færre ledige plasser på de åpne fastlegelistene. Per 31. desember 2010 var 317 402 plasser ledige, det lavest tallet som er registrert.

Liste uten fast lege

76 lister er registrert uten lege, dvs. at kommunen ikke har greid å besette hjemmelen med en fast lege. Dette nivået har vært stabilt de senere årene. Til sammen 50 924 innbyggere står på disse listene. Dette er en klar nedgang i forhold til 2001 hvor 200 705 innbyggere stod på liste uten fast lege.

Oppslutning rundt ordningen

Det er opp til den enkelte innbygger om vedkommende vil være med i fastlegeordningen eller ikke. Per 31. desember 2010 stod imidlertid kun 0,4 % av landets befolkning utenfor ordningen. Oppslutningen rundt ordningen har vært stabilt siden oppstarten i 2001.

Bytte fastlege

Innbyggerne kan velge å bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I 2010 var det 287 000 som byttet fastlege fordi man ønsket å bytte. Dette viser en nedgang i forhold til 2009 hvor 311 000 byttet etter eget ønske.

Dersom fastlegen velger å avslutte eller redusere sin praksis, vil innbyggerne på denne listen automatisk bli flyttet over på en annen leges liste. Dette for at innbyggeren skal ha et kontinuerlig fastlegetilbud. I 2010 måtte 270 000 innbyggere bytte fastlege av denne grunn, en økning på ca. 30 prosent i forhold til 2009. Mye av dette skyldes at flere leger har avsluttet.

Frem til september 2009 skjedde langt de fleste byttene, det vil si mer enn 80 %, via MinFastlege. Fra medio september er MinFastlege kun tilgjengelig fra portalløsningen MinId. Helsedirektoratet har med denne endringen bedret innbyggernes sikkerhet ved fastlegebytte på nett ved at innloggingen nå er blitt i tråd med øvrige selvbetjeningsløsninger knyttet til offentlig forvaltning. I den nye løsningen må innbyggerne oppgi personlige pin-koder for å bytte fastlege på internett. Endringen har medført en nedgang i antallet som bytter fastlege via internettet, men en økning i antall som bytter ved å henvende seg til Fastlegetelefonen i HELFO 810 59 500.

Fastlegestatistikk 2009

​Pr. 31. desember 2009 var det totalt 4 049 fastleger, en økning på 464 leger siden innføringen av fastlegeordningen i 2001. Gjennomsnittlig antall innbyggere på fastlegelistene holder seg stabilt i underkant av 1200. Det er en tendens til at færre fastlegelister er åpne. Det er fortsatt slik at mannlige leger har noen flere innbyggere på listene sine enn det kvinnelige fastleger har.

Fastlegestatistikk hovedtall 2009 (PDF)

Tabellgrunnlag for fastlegestatistikken 2009 (XLS)

Åpne fastlegelister

Andelen av fastlegelistene som er åpne, falt til 41,6 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2009. En åpen fastlegeliste betyr at legen kan ta imot nye pasienter. I 2002 – rett etter oppstart av ordningen - var 60 prosent av fastlegelistene åpne.

Liste uten fast lege

69 lister er registrert uten lege, dvs. at kommunen ikke har greid å besette hjemmelen med en fast lege. Trenden med reduksjon av antallet fortsetter Til sammen 46 391 innbyggere står på disse listene. Dette er en klar nedgang i forhold til juni 2001 hvor 200 705 innbyggere stod på liste uten fast lege.

Oppslutning rundt ordningen

Det er opp til den enkelte innbygger om vedkommende vil være med i fastlegeordningen eller ikke. Pr. 31. desember 2009 stod imidlertid kun 20 087 innbyggere, tilsvarende 0,4 % av landets befolkning utenfor ordningen. Oppslutningen rundt ordningen har vært stabilt siden oppstarten i 2001.

Bytte fastlege

Innbyggerne kan velge å bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I 2009 var det 311 000 bytter etter eget ønske.
Dersom fastlegen velger å avslutte eller redusere sin praksis, vil innbyggerne på denne listen automatisk bli flyttet over på en annen leges liste. Dette for at innbyggeren skal ha et kontinuerlig fastlegetilbud. Det var 209 000 tildelte bytter som følge av dette i 2009.

Frem til september 2009 skjedde langt de fleste byttene, det vil si mer enn 80 prosent, via MinFastlege. Fra medio september er MinFastlege kun tilgjengelig fra portalløsningen MinId. Helsedirektoratet har med denne endringen bedret innbyggernes sikkerhet ved fastlegebytte på nett ved at innloggingen nå er blitt i tråd med øvrige selvbetjeningsløsninger knyttet til offentlig forvaltning. I den nye løsningen må innbyggerne oppgi personlige pin-koder for å bytte fastlege på internett. Endringen har medført en nedgang i antallet som bytter fastlege via internettet.

Sist faglig oppdatert: 3. august 2018