Minimumskravene til innholdet i avtalene er med på å sikre nødvendig samhandling mellom kommuner og sykehus. Partene kan inngå samarbeidsavtaler om mer enn det som er minstekravene, f.eks. kan de inngå avtaler om spleiselag (ambulante tverrfaglige team, lokalmedisinske sentre, tjenester i hjemmet o.l.) når det gir en bedre løsning for pasientene.

Oversikt over inngåtte avtaler

I henhold til helse- og omsorgstenestelova § 6-4, skal de regionale helseforetakene (RHF-ene) egentlig sende inngåtte samarbeidsavtalar til Helsedirektoratet, men det er avtalt med Helsedepartementet at en nasjonal oversikt i praksis skal sikres ved at RHF-ene:
  • arkiverer avtalene i offentlige arkiv etter arkivloven
  • publisere avtalene i sin helhet på internett
  • sender lenker til de aktuelle nettsidene til Helsedirektoratet

Finn inngåtte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Samarbeidsavtaler i Helse Nord 

 
Samarbeidsavtaler i Helse Midt
Samarbeidsavtaler i Helse Vest
 
Samarbeidsavtaler i Helse Sør-Øst

Sist faglig oppdatert: 3. august 2018