Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen. For somatiske pasienter ble øyeblikkelig hjelp døgnopphold et lovpålagt tilbud i 2016.

Bakgrunnen for å innføre plikten for personer som har psykisk helse- og /eller rusmiddelproblemer er at denne gruppen ikke skal diskrimineres, men ha lik tilgang til helsetjenester når det haster.

Helsedirektoratet har revidert veiledningsmateriell om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene som nå omhandler tilbudet til alle pasientgrupper.

Tidlig innsats i kommunen

Hensikten med øyeblikkelig hjelp døgntilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering.

Tilbudet gir også mulighet til å komme tidligere inn i forløpet.

Det stilles følgende krav til døgntilbudet:

  • Tilbudet som etableres i kommunen skal være bedre eller like godt for pasienten som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.
  • Tilbudet skal etableres med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen.

Samarbeid med helseforetak

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av kommunens sørge- for-ansvar.

Samarbeidsavtalen mellom kommune og helseforetak skal som et minimum beskrive kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, retningslinjer for utskrivning og innskrivning av pasienter og gjensidig kunnskapsoverføring.

Innen psykisk helse- og rusfeltet er det mange aktører som har ansvar i akutte situasjoner, og det samlede akuttilbudet bør derfor beskrives i samarbeidsavtalen. 

Fortsatt styrking av akuttilbudet i spesialisthelsetjenesten

Øyeblikkelig hjelp/akuttilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern ved distriktpsykiatriske sentre (DPS) skal fortsatt styrkes og videreutvikles i tråd med gjeldende nasjonale føringer.

Organisering og videreutvikling av tilbudet

Kommunen bør vurdere om tilbudet kan etableres som en del av allerede eksisterende tilbud i kommunen, som for eksempel i helsehus, sykehjem eller i interkommunal legevakt. Tilbudet til nye pasientgrupper kan også bygge på det etablerte døgntilbudet i somatikken, og videreutvikles slik at det kan romme de ulike pasientgruppene.

Finansiering av ordningen

Midlene til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i den somatiske helse- og omsorgtjenesten er fra 2016 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene og er på totalt 1 206,644 mill. kroner.

For psykisk helsevern og TSB er omfanget av oppholdsdøgn som kan legges til grunn for en overføring til kommunene svært begrenset. De økonomiske rammene vil komme i de ordinære budsjettprosessene.​

Sist faglig oppdatert: 24. september 2018