​​Barn- og unges psykiske helse angår oss alle. Å skape gode oppvekstvilkår og gode rammer rundt det enkelte barns oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Det er viktig at denne erkjennelsen er godt forankret hos de som på ulik måte arbeider for barns psykiske helse.

Psykisk helsearbeid for barn og unge er et ansvar for kommunen, og innbefatter både forebyggende arbeid og et koordinert samarbeid i forhold til barn og unge som har utviklet psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Noen barn trenger bistand kun fra enkelte tjenester, mens andre vil ha behov for et mer omfattende hjelpetilbud. Kommunene må derfor ha et differensiert tilbud. 

Veilederen vektlegger fem grunnleggende perspektiver:

  • Mestringsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Helhetsperspektivet
  • Helsefremmende og forebyggende perspektiv
  • Kunnskaps- og kompetanseperspektivet

Veilederen vil med bakgrunn i disse perspektivene beskrive et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge og gi anbefalinger til tjenesteapparatet om hvordan arbeidet bør legges opp og utøves. I tillegg er veilederen ment å være et grunnlag for kommunenes videre utforming av sine tjenester. 

Målgrupper for veilederen er i hovedsak kommunenes ledelse og utøvere i de kommunale tjenestene. Brukere og aktuelle samarbeidspartnere i det psykiske helsearbeidet vil også kunne ha nytte av den.