Helse- og omsorgssektorens ressurser er begrensede, og det vil alltid være nødvendig å prioritere mellom ulike helsetiltak. Et sentralt spørsmål i mange prioriteringsbeslutninger er hva kostnadseffektiviteten ved det nye tiltaket er sammenlignet med det man gjør i dag. En økonomisk evaluering er et verktøy som kan gi en indikasjon på dette forholdet.​

Anbefalingene i veilederen har tatt utgangspunkt i verdigrunnlaget for prioritering i helsesektoren, som beskriver tre sentrale prioriteringshensyn:

  • alvorlighetsgrad
  • nytte 
  • kostnadseffektivitet

Veilederens hovedfokus er på analysen av kostnadseffektiviteten av nye helsetiltak.

Det finnes ikke et enkelt svar på når kostnadene står i et rimelig forhold til nytten.

Veilederen angir ingen terskelverdi for når nye tiltak anbefales innført. Beslutningstakeren må gjøre en helhetsvurdering som er basert på andre prioriteringshensyn, fordelingsvirkninger og usikkerheten i anslagene. Den økonomiske evalueringen er ment å være et bidrag til beslutningsgrunnlaget på overordnet nivå, og ikke i beslutninger som angår enkeltpasienter.

Rammeverket for veilederen er gitt ved Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser og Utredningsinstruksens krav om effektiv ressursbruk.

Veilederen er utarbeidet med utgangspunkt i etterspørsel fra norske helseøkonomiske fagmiljøer. Bakgrunnen er et ønske om en felles faglig standard for utførelse av økonomiske evalueringer av nye helsetiltak i Norge.