Veilederen skal bidra til at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner får nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp, og til at kvaliteten på sporsikring og skadedokumentasjon er god nok som grunnlag for politietterforskning, rettssak, og vurdering av voldsoffererstatning. Veilederen skal også bidra til at det gis et likeverdig tilbud i alle deler av landet, både rett etter overgrepet og i oppfølgingen.

Veilederen omhandler:

  • utredning, behandling og oppfølging
  • organisering og finansiering
  • personell og kompetanse 

Veilederen gir også en grundig omtale av regelverket av betydning for arbeidet i overgrepsmottak, krav til mottak og kompetanse. 

Primærmålgruppe for veilederen er helsepersonell som arbeider i overgrepsmottak, men alt personell i legevaktsentralene, legevaktene og i helse- og omsorgstjenesten som kommer i kontakt med overgrepssaker bør gjøre seg kjent med innholdet.