​Veilederen skal bidra til at det er gode prosesser bak beslutninger om ikke å starte eller å avslutte pågående behandling når dette anses å være til pasientens beste.

Veilederen er ment som et praktisk verktøy som skal bidra til at man får gode prosesser forut for beslutningen som legen til syvende og sist må ta. Har man involvert dem som skal involveres, og gjort dette på en riktig måte? Har pasienten fått nødvendig og riktig informasjon, og er pasienten samtykkekompetent? Er det medisinskfaglige grunnlaget tilstrekkelig avklart? Hvordan håndterer man uenighet?

I tillegg til å være et verktøy i den aktuelle situasjon er også veilederen ment å være et bidrag til avdelingsinterne diskusjoner om vanskelige juridiske, etiske og medisinske spørsmål slik at personalet er bedre forberedt når de står overfor valget mellom å gi behandling som kan forlenge livet, eller avslutte slik behandling fordi det antas å være i pasientenes beste interesse.