Helsetjenesten har et felles mål om god og sikker helsehjelp.

Befolkningen skal ha trygghet for at helsepersonell i Norge yter faglig god og sikker helsehjelp. Gode rutiner ved tilsetting av helsepersonell er et viktig virkemiddel for kvalitet i den norske helsetjenesten. Med tilsetting mener vi her alle former for inngåelse av arbeidskontrakt eller annen avtale , ved fast tilsetting, midlertidig tilsetting og ved innleie av arbeidskraft gjennom bemanningsbransjen.

Arbeidsgivere har ansvar for å ha gode rutiner ved tilsetting av helsepersonell, og sikre at personellet er kvalifisert for arbeidsoppgavene. Myndighetene har ansvar for godkjenningsordningen.

Gode prosedyrer for tilsetting for helsepersonell skal være en del av virksomhetens kvalitetssystem, jf. internkontrollforskriften. Veilederen er ment til å være til hjelp i dette arbeidet.

Helsedirektoratet publiserte i 2010 veilederen IS-1902 om «Gode rutiner – gode tilsettinger. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell». Denne veilederen er en revisjon og oppdatering av dette dokumentet og erstatter det i sin helhet.