https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2909<h2 class="ms-rteElement-H2B">Rekvirent bør søke å hindre skadelig bruk. Dette må ikke være til hinder for at personer med rusmiddelproblemer skal få adekvat behandling for angst, søvnproblemer og smerte.</h2><div class="textContainer"><p> Legen bør være oppmerksom på at pasienter med rusproblemer ønsker legemidler med ruspotensial. Dette kan gjelde opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika. Det kan være en vanskelig avveining mellom hensynet til den rusavhengiges alminnelige rett til behandling og ønske om ikke å bidra til pasientens rus. Fastlegen eller annen langvarig behandlingskontakt bør foreta slike rekvireringer. Om det finnes alternative legemidler uten ruspotensial bør disse forsøkes.<br> </p><h3>Opioider</h3><p>Pasienter med opioidavhengighet har som andre pasienter krav på adekvat individuell behandling i helsevesenet. Spesielt vanskelig kan dette være ved interkurrente tilstander med behov for smertebehandling. Pasienter med opioidavhengighet trenger ofte høyere doser opioidholdige smertestillende midler enn andre pasienter.</p><p> Dersom opiodholdige smertestillende er påkrevet, anbefales det å øke doseringen av det legemidlet pasienten allerede bruker. (se <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/opioider">Nasjonal faglig veileder Bruk av opioider - ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter</a>.) </p><p> Ved smertebehandling av rusavhengige kan det være nødvendig med ekstra nøyaktig oppfølging, i form av urinkontroll og inntak under tilsyn, samtaleoppfølging og sikring mot misbruk av eget legemiddel og videresalg. </p><p> Om smertebehandling av LAR-pasienter: <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lar/10-rehabilitering-og-individuell/10.8-smertebehandling" target="_blank"><u>Se nasjonale retningslinjer for LAR kap 10.8</u></a>. </p><h3>Benzodiazepiner og z-hypnotika</h3><p>Benzodiazepiner og z-hypnotika kan brukes som rusmiddel, og gir risiko for avhengighet også hos pasienter med andre rusproblemer. Det er gjort få studier på benzodiazepinrekvirerning til rusmiddelavhengige. En kunnskapsoppsummering viser at benzodiazepiner gir negative effekter hos personer med rusmiddelproblemer (<a href="http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/benzodiazepiner-i-behandling-av-personer-med-rusmiddelproblemer" target="_blank"><u>Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, rapport 2007:6</u></a>). Studiene som er oppsummert, viste også at benzodiazepiner reduserte psykomotorisk og kognitiv funksjon hos rusmiddelavhengige og kroniske brukere av benzodiazepiner. Disse ulempene er muligens mindre uttalte ved bruk av oksazepam, og tilnærmet like hos de øvrige benzodiazepinene.</p><p> Det er viktig å være klar over at bruk av benzodiazepiner kan gjøre en pasient mindre mottagelig for ikke-medikamentelle behandlingstiltak. </p><p> Om benzodiazepiner til LAR-brukere: <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lar/7-spesialisthelsetjenesten/7.2-behandling-i-spesialisthelse/7.2.2-s%C3%A6rlig-om-benzodiazepiner" target="_blank"><u>Se nasjonale retningslinjer for LAR kap 7.2.2</u></a>. <br> </p><h3>Nasjonale retningslinjer</h3><ul> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord" target="_blank"><u>Behandling av legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengighet</u></a></li> <li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/gravide-i-lar" target="_blank"><u>Behandling av gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealderen</u></a></li> </ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-4068" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-4068" class="rasjonale"><p><a href="http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#4" target="_blank">Helsepersonellovens §4</a> <br><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord" target="_blank">Nasjonal retningslinje for legemiddelassisert rehabilitering ved opioidavhengighet</a> </p></div></div></div>