https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2764<h2 class="ms-rteElement-H2B">Patologisk spillelidenskap (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Poliklinsk utredning, poliklinisk behandling og samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>suicidalitet</li> <li>psykisk komorbiditet</li> <li>omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar</li> <li>graviditet</li> <li>risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold</li> <li>risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold</li> <li>gjeldssituasjon</li> <li>pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk</li> <li>aktivt bruk av rusmidler og/eller medikamenter</li> <li>opphørt søvn og dårlig ernæring</li> </ul> <p>For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11510" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11510" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>