https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9847<h2 class="ms-rteElement-H2B">Oppfølging av tannhelse hos pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer</h2><div class="textContainer"><p> Alle som har psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør regelmessig følges opp av tannhelsepersonell. <br> </p><h3>Utredning</h3><ol> <li>Har du smerter eller andre problemer i munnen?</li> <li>Hvor lenge er det siden ditt forrige tannlege-/tannpleierbesøk? <br> – Hvis det er mer enn 2 år siden: Hva er årsaken til at du ikke har vært hos tannlege/tannpleier på lang tid? <br> – Hvis angst er årsak, må det opplyses om det i henvisningen til tannlege/tannpleier. </li> </ol><h3>For pasienter med rett til gratis tannbehandling </h3><p> <a href="https://helsedirektoratet.no/tannhelse/rettigheter-til-tannhelsetjenester">Presisering av rettighet/mulighet for tannhelsehjelp til personer med rusmiddelavhengighet eller psykiske lidelser er beskrevet her. </a> </p><p> Henvisning sendes til den offentlige tannhelsetjenesten dersom pasienten tilhører en av følgende grupper: </p><ul> <li>20 år eller yngre</li> <li>rusavhengige som mottar personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring, støttekontakt eller avlastningstiltak</li> <li>i LAR/MAR</li> <li>oppholder seg på institusjon i kommune, spesialisthelsetjeneste, eller i annen institusjon som har avtale med spesialisthelsetjenesten (varighet minimum tre måneder) (døgnopphold i spesialisthelsetjenesten eller institusjon som har avtale med spesialisthelsetjenesten eller HELFO om å yte spesialisthelsetjeneste)</li> <li>vedtak om hjemmebasert helsetjeneste i form av hjemmesykepleie, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven</li> <li>sitter i fengsel (ev. § 12-soning)</li> </ul><p> Dersom pasienten er tortur- eller overgrepsutsatt, eller har sterk angst for tannbehandling (odontofobi), sendes henvisningen til <a href="https://helsedirektoratet.no/tannhelse/tilrettelagt-tannhelsetilbud-too">tilrettelagt tannhelsetilbud, TOO-team</a>. </p><h3>For pasienter uten rett til gratis tannbehandling</h3><p> Pasienter uten særskilt rettighet, og som er 21 år eller eldre, henvises til privat tannhelsetjeneste i samråd med pasienten. </p><p> Informer om folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling og om muligheter for økonomisk stønad til tannbehandling etter sosialtjenesteloven. </p><h3>Videre oppfølging</h3><p> Pasienten bør følges tett av tannhelsetjenesten. I hovedsak er det tannhelsepersonell som kaller inn pasientene til oppfølging, men det bør skje i samarbeid med den som er behandlingsansvarlig for pasienten.<br> </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-15322" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-15322" class="rasjonale"><p>Personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer har økt risiko for karies og periodontitt, og kjenner få eller ingen symptomer før skadene er irreversible. Dårlig tannhelse kan skyldes kombinasjon av dårlig ernæring og mangelfull munnhygiene, dessuten kan skadelige virkninger av rusmidler og bivirkninger av legemidler innvirke. </p><p>Infeksjoner i munnen påvirker generell helse. Dårlig tannhelse kan føre til smerter, betennelse og redusert tyggefunksjon, og kan påvirke matinntak og ernæring. Personer med dårlig tannhelse har ofte nedsatt livskvalitet og lav selvfølelse, noe som kan ha betydning for trygghetsfølelse i sosiale relasjoner og hemme rehabilitering. Omfattende sykdom i tenner eller tannkjøtt kan gi økt risiko for koronar hjertesykdom, slag og endokarditt.</p></div></div></div>