https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=5005<h2 class="ms-rteElement-H2B">Håndtere dilemmaer i møte med pårørende</h2><div class="textContainer"><p> Helsepersonell vil ofte stå i valgsituasjoner og dilemmaer der verdier kommer i konflikt med hverandre og der det finnes innvendinger mot alle handlingsalternativer. </p><p> Eksempler på dilemmaer der pårørende er involvert: </p><ul> <li>Når pasient eller bruker ikke vil dele informasjon med sine pårørende og pårørende er fortvilet over ikke å få informasjon</li> <li>Når helsepersonellets faglige vurderinger går på tvers av pasientens/brukerens eller pårørendes vurderinger</li> <li>Når en pasient/ bruker ikke vil at barna skal få informasjon eller oppfølging, mens faglige vurderinger tilsier at barnet har behov for dette</li> <li>Når ungdom mellom 16 og 18 år ikke ønsker å involvere foreldrene i alvorlige helsespørsmål</li> <li>Når pårørende har sterke meninger om helsehjelpen som ikke deles av pasienten/brukeren</li> <li>Når ulike pårørende er uenige om hva som er det beste for pasienten/brukeren</li> <li>Når helsepersonellet vurderer at nærmeste pårørende ikke er en ressurs for pasienten/brukeren</li> <li>Når helsepersonell opplever at tid og ressurser ikke strekker til</li> </ul><p> Regelverket har forrang foran andre hensyn og kunnskap om regelverket er en forutsetning for å håndtere dilemmaene. Andre forutsetninger for å håndtere dilemmaene er erfaring, fagkompetanse, kommunikasjonsferdigheter, evne til å oppnå tillit, og evne til å oppnå et samtykke. </p><p> Etisk bevissthet og refleksjon hos helsepersonell kan forebygge konflikter, og gi nye perspektiver og løsninger når man opplever et dilemma. <a name="_Toc432363851"></a> </p><p> Helsepersonell bør få belyst saken så godt som mulig ved å innhente alle relevante opplysninger og etterspørre aktuelle verdier, hensyn og argumenter fra partene. Det er viktig at helsepersonell bruker tid på å drøfte dilemmaet med kollegaer og ved behov involverer faglig ansvarlig. Hvis virksomheten har en felles etisk refleksjonsmodell må denne benyttes. For å få belyst perspektivene til pasienter, brukere og pårørende kan disse inviteres til etisk refleksjon sammen med personalet. </p><p> Grunnleggende elementer i en etisk refleksjonsprosess kan være: </p><ul> <li>Hva består dilemmaet av? </li> <li>Er bakgrunnsinformasjonen tilstrekkelig?</li> <li>Hvem er involvert? Hvilke relasjoner inngår?</li> <li>Hva er rammene, aktuelt regelverk?</li> <li>Hvilke verdier og holdninger virker inn på individ og systemnivå? </li> <li>Hvilke handlingsalternativer finnes og hva er konsekvensene av disse for alle involverte?</li> <li>Hvilket handlingsalternativ ivaretar best hensynet til den enkelte? </li> </ul><p> I etterkant av prosessen bør det vurderes hva valget førte til og om det etiske dilemmaet ble lettere å forholde seg til. </p><p> For helsepersonell som arbeider i spesialisthelsetjenesten, kan det være aktuelt å bringe saken inn for Klinisk etisk komite (KEK). Etisk komite finnes også i enkelte kommuner. </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14608" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14608" class="rasjonale"><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/seksjon?Tittel=arbeidsprosess-og-kunnskapsgrunnlag-10384">Arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag</a><br></p></div><div id="<p> Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo har ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/index.html"><u>kliniske etikk-komiteer (KEK)</u></a> i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kommunehelsetjenesten/index.html"><u>etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten</u></a> gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging. </p><p> KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samarbeider om etisk kompetanseheving i kommunene: <a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/"><u>«Samarbeid om etisk kompetanseheving»</u></a>. Følgende materiell er en del av satsingen: </p><ul> <li><a href="http://www.ks.no/globalassets/ny-mappe/metoder-og-verktoy-etikk/etikkhandboka.pdf?id=14604"><u>Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester</u></a></li> <li><a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/verktoy-metoder-og-fagmateriell/etisk-refleksjon--et-e-laringsprogram-for-a-heve-den-etiske-kompetansen/"><u>E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon"</u></a> </li> </ul>" class="praktisk"><p> Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo har ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/index.html"><u>kliniske etikk-komiteer (KEK)</u></a> i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kommunehelsetjenesten/index.html"><u>etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten</u></a> gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging. </p><p> KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samarbeider om etisk kompetanseheving i kommunene: <a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/"><u>«Samarbeid om etisk kompetanseheving»</u></a>. Følgende materiell er en del av satsingen: </p><ul> <li><a href="http://www.ks.no/globalassets/ny-mappe/metoder-og-verktoy-etikk/etikkhandboka.pdf?id=14604"><u>Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester</u></a></li> <li><a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/verktoy-metoder-og-fagmateriell/etisk-refleksjon--et-e-laringsprogram-for-a-heve-den-etiske-kompetansen/"><u>E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon"</u></a> </li> </ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=5006<h2 class="ms-rteElement-H2B">Rutiner for etisk refleksjon om pårørendeinvolvering</h2><div class="textContainer"><p> Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk. </p><p> Klinisk etikk-komite (KEK) i helseforetakene bør vektlegge å behandle problemstillinger knyttet til pårørendearbeid i enkeltsaker og i spørsmål av prinsipiell karakter. </p><p> Eksempler på tiltak som kan fremme etisk bevissthet og god etisk praksis: </p><ul> <li>Opplæring i regelverket </li> <li>Implementering av en felles modell for etisk refleksjon</li> <li>Kurs/ opplæring for ansatte i etisk refleksjon</li> <li>Etablere arenaer for etisk refleksjon</li> <li>Etablere en etisk komite med bred representasjon</li> </ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14609" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14609" class="rasjonale"><p><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/seksjon?Tittel=arbeidsprosess-og-kunnskapsgrunnlag-10384">Arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag</a></p></div><div id="<p> Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo har ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/index.html"><u>kliniske etikk-komiteer (KEK)</u></a> i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kommunehelsetjenesten/index.html"><u>etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten</u></a> gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging. </p><p> KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samarbeider om etisk kompetanseheving i kommunene: <a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/"><u>«Samarbeid om etisk kompetanseheving»</u></a>. Følgende materiell er en del av satsingen: </p><ul> <li><a href="http://www.ks.no/globalassets/ny-mappe/metoder-og-verktoy-etikk/etikkhandboka.pdf?id=14604"><u>Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester</u></a></li> <li><a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/verktoy-metoder-og-fagmateriell/etisk-refleksjon--et-e-laringsprogram-for-a-heve-den-etiske-kompetansen/"><u>E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon"</u></a> </li> </ul>" class="praktisk"><p> Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo har ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/spesialisthelsetjenesten/index.html"><u>kliniske etikk-komiteer (KEK)</u></a> i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av <a href="http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kommunehelsetjenesten/index.html"><u>etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten</u></a> gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging. </p><p> KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samarbeider om etisk kompetanseheving i kommunene: <a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/"><u>«Samarbeid om etisk kompetanseheving»</u></a>. Følgende materiell er en del av satsingen: </p><ul> <li><a href="http://www.ks.no/globalassets/ny-mappe/metoder-og-verktoy-etikk/etikkhandboka.pdf?id=14604"><u>Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester</u></a></li> <li><a href="http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etisk-kompetanseheving/verktoy-metoder-og-fagmateriell/etisk-refleksjon--et-e-laringsprogram-for-a-heve-den-etiske-kompetansen/"><u>E-læringsprogrammet "Etisk refleksjon"</u></a> </li> </ul></div></div></div>