Pakkeforløp er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet. Pakkeforløp skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt brukermedvirking, bedre samhandling og likeverdig behandling. Forløpene skal gi pasienten innflytelse på behandlingsvalg, og sikre pårørende den hjelpen og støtten de trenger.

Økt brukermedvirkning

Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og som vet hvor skoen trykker. Skal tjenestene bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pasient må få hjelp av helsepersonell til å vurdere de ulike behandlingsalternativ for å kunne ta et valg om behandling og/eller oppfølging. Man må ta hensyn til pasientens behov, ressurser og hva som er viktig for den enkelte. Målet er at pasienten skal ha medvirkning i alle avgjørelser om sin behandling og oppfølging.

Bedre samhandling

Forløpene skal være med å gi pasienten gode sammenhengende tjenester, uten unødig ventetid og gjøre det enklere å få til samarbeid og samhandling både innad i, og mellom tjenestene.

Likeverdig behandling

I dag er det for stor variasjon i utrednings- og behandlingstilbudet pasientene får. Forløpene skal bidra til at pasienter og pårørende får mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Pakkeforløpene skal være et nyttig verktøy og en samling av god praksis basert på retningslinjer og veildere. 

Økt fokus på somatisk helse og levevaner

Den forventede levealder er omkring 20 år kortere for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer sammenlignet med befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer, mange av sykdommene er livsstilsrelaterte.

Psykisk og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett. Det skal derfor utarbeides konkrete tiltak for å sikre at somatisk helse og levevaner blir en integrert del av forløpene.

Arbeidsgrupper i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Somatisk helse og levevaner i pakkeforløpene

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Torhild T. Hovdal (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
torhild.torjussen.Hovdal@helsedir.no

Siri Strømsmo
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
siri.stromsmo@helsedir.no

Sigrid Skattebo
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Sigrid.Skattebo@helsedir.no

Hilde Skyvulstad
Prosjektleder, Helsedirektoratet
Hilde.Skyvulstad@helsedir.no

Petter Andreas Ringen (overordnet fagansvarlig)
Avd.overlege, OUS

Linda Wüsthoff (fagansvarlig rus)
Etatsoverlege, psykiater, Oslo kommune

Line Eiknes Langsholt
Brukerrepresentant RIO

Tommy Sjåfjell
Brukerrepresentant A-LARM

Kristian Haugland
Brukerrepresentant Mental Helse

Astrid Gytri
Brukerrepresentant LPP

Lars Lien
Psykiater, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Knut Boe Kielland
Lege, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Pernille Næss
Lege, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Svein Skjøtskift
Overlege, Helse Bergen

Rune Kroken
Avdelingsoverlege Haukeland universitetssykehus, Førsteamanuensis II Universitetet i Bergen.

Torgeir Gilje Lid
Fastlege, Stavanger

Ivar Skeie
Overlege, Sykehuset Innlandet

Tordis Sørensen Høifødt
Psykiater, UNN

Toril Moe
Spesialrådgiver/fysioterapeut, OUS

Serena Tonstad
Overlege Avd. preventiv kardiologi, OUS

Jørn Heggelund
Teamleder/idrettsfysiolog, Treningsklinikken, St. Olavs Hospital HF

Jan Erik Skjølås
Avdelingsleder LAV tiltakene (lavterskeltiltakene for rusavhengige over 18 år), Trondheim kommune

Mone Sæland
Førsteamanuensis/ klinisk ernæringsfysiolog, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Frode Grevskott
Daglig leder Frisklivssentralen, Verdal kommune

Ragnhild Storstein Spilker
Prosjektleder NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse)

Asle Enger
Overlege, Trasoppklinikken

Irene Bircow Elgen
Seksjonsoverlege/professor II, Haukeland universitetssykehus

Line Schrøder Karlsen
Rådgiver, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Pakkeforløp for behandling i TSB

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Gabrielle Welle-Strand (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
gabrielle.Katrine.Welle-Strand@helsedir.no

Brittelise Bakstad (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
brittelise.Bakstad@helsedir.no

Kari Britt Åkre
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kari.britt.akre@helsedir.no

Unni Korshavn (fagansvarlig)
Avdelingsleder rus og avhengighet St.Olav

Line Eikenes Langsholt
Brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 

Tommy Sjåfjell
Brukerrepresentant, A-larm

Lise Lotte Sundbakken
Sosionom, Sykehuset Innlandet

Brita Kumle
Spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, Vestre viken

Anders Dalsaune Jansen
Nestleder, Tyrili

Eva Karin Løvaas
Psykologspesialist,  Bergensklinikkene

Minna Kuoppamäki Hansen
Spesialist rus og avhengighetsmedisin/psykiater, UNN

Espen Freng
Spesialkonsulent, Kompetansesenter rus – Oslo

Trude Lønning
Enhetsleder, Mestringsenheten, Sandnes kommune

Beate Ulseth Pettersen
Kons. avdelingsleder, Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune

Camilla Holter Huseby
Fastlege, Askim

Mari Rusten
Teamleder rus og boligsosialt team, Tiltakssenteret, Oslo kommune

Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, voksne

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Torhild T. Hovdal (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
torhild.torjussen.hovdal@helsedir.no

Wenche Øiestad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
wenche.oiestad@helsedir.no

Kathinka Meirik (fagansvarlig)
Psykiater/klinikkleder, Psykiatrisk klinikk Nord-Trøndelag

Kristian Haugland
Brukerrepresentant Mental Helse

Astrid Gytri
Brukerrepresentant LPP

Christine Bull Bringager
Overlege, OUS

Siri Eliassen
Psykolog, DPS Midt-Finnmark/SANKS, Finnmarkssykehuset HF

Arne Andreas Døske
Seksjonsleder/psykologspesialist, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna

Marit Selnes
Psykologspesialist, Tiller DPS, St.Olavs Hospital 

Arne Thomassen
Spesialsykepleier, DPS Strømme Sørlandet sykehus

Jannike Fotland
Spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, AHUS

Bente Aschim
Fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus

Lene Andreassen Bårdseng
Leder ROP- og boveiledningsteam, Hamar kommune

Audun Pedersen
Spesialrådgiver psykisk helse, Byrådsavdelinge for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune

Inger Marie Waage
Avtalespesialist, Fana psykoterapisenter

Pakkeforløp for utredning ved psykiske lidelser, barn og unge

Oppstartsdato: September 2016

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Jin Marte Øvreeide (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
jin.marte.ovreeide@helsedir.no

Hanne Strømsvik
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
hanne.elisabeth.stromsvik@helsedir.no

Camilla Iren Rødal
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
camilla.iren.rodal@helsedir.no

Anne-Stine Meltzer (fagansvarlig)
Psykologspesialist, Ahus/Nic Waals institutt

Solfrid Døhlen
Pedagog, PPS Vest Bergen

Laila Skoglund
Helsesøster, Bærum kommune

Kari Dehli Halvorsen
Klinisk sosionom, Drammen kommune 

Nina Wiggen
Lege, Oslo

Roy Andersen
Psyk. sykepleier, Sykehuset Østfold   

Kamilla Kvikstad Mathisen
Barne- og ungdomspsykiater, Nordlandssykehuset

Jo Magne Ingul
Psykologspesialist, Ph.d., BUP Levanger

Randi Skog
Klinisk pedagog, BUP St. Olav Hospital

Nina Olsen
Nevropsykolog, Helse Fonna

Bjørg Antonsen
Barne- og ungdomspsykiater, Sykehuset Innlandet  

Mona Breding Lersveen
Brukerrepresentant, ADHD Norge

Adrian Tollefsen
Brukerrepresentant, Mental Helse ungdom

May Helen Schanche
Barnevernspedagog, BUP Finnmarkssykehuset

Gro Cecilie Meisingseth Montarou
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune

Elin Pettersen
Barnevernpedagog, Oslo kommune

Hanne Pedersen
Observatør, Bufdir

Pakkeforløp for gravide og rus

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Gabrielle Welle-Strand (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
gabrielle.Katrine.Welle-Strand@helsedir.no

Stian Haugen
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
stian.haugen@helsedir.no

Tine Sveen  
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
tine.sveen@helsedir.no

Yngvar Thorjussen (fagansvarlig)
Avdelingsleder, Bogestadklinikken

Ida Kristine Olsen
Brukerrepresentant, ProLAR

Trine G. Karlsen
Brukerrepresentant, A-larm, Stavanger

Bente Lindboe
Jordmor/psykiatrisk sykepleier, Familieambulatoriet Vestre Viken

Kjerstin Søderstrøm
Psykologspesialist

Janne Skranes
Barnelege

Hilde Ingebrigtsen
Psykologspesialist ved Lade Behandlingssenter

Marte Christine Jettestad
Gynekolog

Trude Larsen
Spesialvernepleier, Familieambulatoriet, Helse Bergen

Anne-Brit Sveine
Familieteam, Barnevernsvakten i Bergen kommune

Krister Mostrøm
Fastlege Oslo

Grete Kulid
Helsesøster, Bergen kommune

Én representant fra NAV

Pakkeforløp for psykoselidelser

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Karin Irene Gravbrøt (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
karin.irene.gravbrot@helsedir.no

Randi Røed Andersen
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
randi.roed.andersen@helsedir.no

Jan Olav Johannesen (fagansvarlig)
Professor og forskningssjef, Stavanger universitetssykehus

Arnhild G. Ottesen
Brukerrepresentant, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Bjørn Stensrud
Psykiaktrisk sykepleier, Ph.D., Sykehuset Innlandet HF

Fredrik Eriksen

Teamleder, NAV – Gamle Oslo

Geir Dunseth
Fastlege / Praksiskonsulent, Holmestrand kommune / Sykehuset i Vestfold HF 

Geir Nyvoll
Psykologspesialist, Vestre Viken HF

Håkon Rian Ueland
Brukerrepresentant/barnevernspedagod, We Shall Overcome (WSO)

Jan-Magne Sørensen
Brukerrepresentant, Hvite Ørn

Kenneth Haugjord
Psykolog, Kristiansand kommune

Kjersti Karlsen
Psykologspesialist m/klinisk fordypning barn og ungdom, Vestre Viken HF; BUPA

Pål Sandvik
Avdelingssjef, psykiater, St. Olavs hospital HF

Randi-Luise Møgster
Klinikkdirektør, psykiater, Helse Bergen HF, Haukeland niversitetssjukehus, Kronstad DPS

Roger Hagen
Psykologspesialist/førsteamanuensis, NTNU

Siv-Anja Øyen
Klinisk sosionom, Helgelandssykehuset

Pakkeforløp for OCD

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Jin Marte Øvreeide (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
jin.marte.ovreeide@helsedir.no

Bjarne Hansen (fagansvarlig)
Psykologspesialist, Helse Bergen

Arne Strand
Brukerrepresentant, Norsk OCD-forening

Aud Bredesen
Brukerrepresentant, Norsk Touretteforening

Gunvor Launes
Psykiater, Sørlandet sykehus HF

Gerd Kvale
Psykologspesialist, Helse Bergen

Stian Solem
Psykologspesialist, St. Olavs hospital/NTNU

Bernhard Weidle
Barne- og ungdomspsykiater, St. Olavs hospital

Anne Grethe Svennevik
Psykiatrisk sykepleier, Sandnes kommune

Kjell-Olav Svendsen
Fastlege, Oslo kommune

Per Kaupang
Psykiatrisk sykepleier, Sola kommune

Ingrid Eriksen
Barnevernpedagog, Universitetssykehuset Nord-Norge

Ole Anders Bakk
Sykepleier, Sykehuset Telemark HF

Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge

Oppstartsdato: Januar 2017

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN

Hanne Elisabet Strømsvik (arbeidsgruppeleder)
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
hanne.elisabet.stromsvik@helsedir.no

Kari Aanjesen Dahle
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kari.aanjesen.dahle@helsedir.no

Kristine Hartvedt
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
kristine.hartvedt@helsedir.no

Inger Halvorsen (fagansvarlig)
Barne- og ungdomspsykiater, RASP, OUS

Silje Olsen
Brukerrepresentant, IKS

Lill Ann Welhaven Holm
Brukerrepresentant ROS

Vigdis Wie Torsteinsson
Psykologspesialist, BUPA Vestfold

Jan Rosenvinge
Psykologspesialist, Psykologisk institut ved UiT og Universitetssykehuset i Nord-Norge

Jan-Steinar Urdshals
Psykologspesialist, BUP-Fana, Helse Bergen

Beate Østgaard
Psykologspesialist BUP, Sykehuset Levanger

Kari Gårdvik
Overlege BUP, St. Olavs Hospital

Laila Holgersen Skotte
Pediater, OUS

Randi Bergh Høier
Sykepleier RSS, UNN

Dordi Øiamo Frigård
Psykiatrisk sykepleier/helsesøster, Trondheim kommune

Jeanette Skjønhaug
Psykiatrisk sykepleier, OUS

Marianne Hjortdahl
Fastlege

Bakgrunn og mandat

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere forbedringspunkter både i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til personer med milde, moderate eller alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes

Målet er å stadig forbedre behandlingstilbudet på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik at alle får god og effektiv behandling som mulig

I 2014/15 utarbeidet Helsedirektoratet i samarbeid med mer enn 200 fagfolk og brukere 28 Pakkeforløp for kreft. Arbeidet med Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bygge på erfaringer fra prosessen rundt Pakkeforløp for kreft.

Mandat – arbeidsgrupper

 • Arbeidsgruppene skal bistå Helsedirektoratet i utarbeidelse av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
 • Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til:
  – Henvisning til det enkelte pakkeforløp etter standard mal
  – Beskrive innholdet i pakkeforløpene etter standard mal med ev. tilpasninger spesifikt til hvert enkelt pakkeforløp.
 • Pakkeforløpene skal bygge på eksisterende nasjonale og internasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
 • Pakkeforløpene skal utarbeides innen den tidsfrist som fremkommer i prosjektplanen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre det faglige arbeidet i arbeidsgruppen.
 • Fagansvarlig skal sammen med arbeidsgruppeleder fra Helsedirektoratet sikre gode arbeidsprosesser og ivareta helheten i pakkeforløpet.
 • Arbeidsgruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, kommunene, helseforetak, fastleger og ev. universitet og høyskole.
 • Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for skriveprosessen og beslutter endelig utforming av det enkelte pakkeforløp.
 • Det er ikke anledning til å stille med vararepresentanter i arbeidsgruppene. 
skriv ut del på facebook del på twitter