https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9606<h2 class="ms-rteElement-H2B">Bemanningsnorm for nyfødtintensivavdelinger<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Sykehusene skal planlegge for at hver enkelt nyfødt skal ha kvalifisert personell tilgjengelig for den behandling barnet trenger. Bemanning bør tilpasses antall pasienter i avdelingen i henhold til definert ansvarsområde med <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nyfodtintensivavdelinger-kompetanse-og-kvalitet/seksjon?Tittel=bemanning-og-kompetanse-ved-10919">kvalitets- og kompetansekrav</a>.<br> <br> Innleggelse i nyfødtavdeling bør kun skje om det er nødvendig. Enklere kontroll og behandling på barselavdeling som temperaturkontroller, kontroll av gulsott og blodsukker må tilstrebes så lenge det er medisinsk forsvarlig, særlig hvis nyfødtavdelingen ikke er tilrettelagt for at barnet kan være sammen med mor/familien hele døgnet. Nyfødte som trenger kontinuerlig overvåking av vitale organfunksjoner fordi de kan utvikle avvik i for eksempel respirasjon og hjerteaktivitet bør overvåkes i nyfødtavdeling som har tilgang til kvalifiserte sykepleiere. Vakthavende lege i barneavdelingen avgjør hvilket behandlingsnivå den nyfødte trenger.<br> <br> Følgende bemanningsnorm for sykepleiere anbefales etter konsensus i fagmiljøet:</p> <ul> <li>Kategori 5 (SPR-<strong>s</strong>ykepleier-<strong>p</strong>asient-<strong>r</strong>atio 1,5:1): De mest intensivkrevende barna bør ha 1-2 sykepleiere i gjennomsnitt hvorav minst én er spesialsykepleier.</li> <li>Kategori 4 (SPR 1:1): Intensivkrevende barn med behov for respiratorbehandling. Bør planlegges med én spesialsykepleier i gjennomsnitt.</li> <li>Kategori 3 (SPR 0,5-0,75:1): Innbefatter bl.a. barn på enklere pustehjelp enn respirator (CPAP). Gruppen er meget heterogen siden den i avdelinger med mange premature ofte innbefatter ustabile krevende pasienter med vel så stort bemannings- og kompetansebehov som respiratorpasienter i kategori 4. I avdelinger med færre premature barn  vil barna kreve mindre sykepleieinnsats. SPR for denne gruppen må dermed tilpasses den lokale pasientpopulasjonen. Som hovedregel bør SPR ikke være lavere enn 0.5:1.</li> <li>Kategori 1 og 2 (SPR 0,3-0,5:1): Barn som ikke har behov for intensivbehandling. Det er i denne fasen barnet og familien blir klar for utskriving, og innsatsen fra avdelingen innbefatter viktig arbeid i å veilede, undervise, trygge og støtte foreldre. Oppgavene for denne gruppen vil være avhengig av hvordan forløpet ellers har vært. Mange av barna har gjennomgått et forløp med en periode i høyere intensivkategori. Arbeidsinnsatsen kan også være avhengig av i hvor stor grad foreldrene har vært involvert gjennom hele oppholdet. Det er vist at oppholdet i avdelingen kan bli kortere om avdelingen er organisert slik at foreldrene i stor grad er involvert <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[54] Rogowski JA, Staiger D, Patrick T et al : Nurse staffing and NICU infection rates. JAMA Pediatr 2013;167(5):444-450450" data-pmid="" data-ref-id="86311" data-url="">[54]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[63] Lester BM, Hawes K, Abar B, Sullivan M, Miller R, Bigsby R, Laptook A, Salisbury A, Taub M, Lagasse LL, Padbury JF : Single-family room care and neurobehavioral and medical outcomes in preterm infants. Pediatrics 2014;134(4):754-760" data-pmid="" data-ref-id="86320" data-url="">[63]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[64] Ortenstrand A, Westrup B, Brostrom EB, Sarman I, Akerstrom S, Brune T, Lindberg L, Waldenstrom U : The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: effects on length of stay and infant morbidity. Pediatrics 2010;125(2):278-285" data-pmid="" data-ref-id="86321" data-url="">[64]</cite></span>.</li> </ul> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14356" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14356" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14356" class="rasjonale"><p>Riktig bemanning i nyfødtavdelinger betinger personale med riktig kompetanse i riktig antall. Bemanningsnormer og kompetansekrav bør derfor ses i en helhet <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[67] Dolonen K : Mangler nasjonal intensivstandard og oversikt. Sykepleien, Norsk Sykepleierforbund 2012; " data-pmid="" data-ref-id="86324" data-url="">[67]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="http://doi.org/10.3109/14767058.2015.1109618" data-label="[68] Gagliardi L, Corchia C, Bellù R et al : What we talk about when we talk about NICUs: Infants’ acuity and nurse staffing. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2016;29(18):2934-29392939" data-pmid="" data-ref-id="86325" data-url="">[68]</cite></span>.</p> <p>Det følger av <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64"><u>Helsepersonellovens §4</u></a> at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[51] Helse- og omsorgsdepartementet : Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). 1999;" data-pmid="" data-ref-id="86308" data-url="">[51]</cite></span>.</p> <p>Det er et lederansvar at tilstrekkelig kompetanse er til stede rundt hvert enkelt barn <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[51] Helse- og omsorgsdepartementet : Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). 1999;" data-pmid="" data-ref-id="86308" data-url="">[51]</cite></span>. Helsedepartementet signaliserer behovet for bemanningsnormer i norske sykehus <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[18] Helse- og omsorgsdepartementet : Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86275" data-url="">[18]</cite></span>.</p> <p>I behandling av kritisk syke nyfødte kan endringer skje raskt og det kan være behov for umiddelbare tiltak for å redde liv og helse. Tiltakene som må skje kan være teknisk krevende. Eksempler på dette er problemer med medisinsk teknisk utstyr, koplinger mellom barnets lunger og respirator (pustemaskin), livstruende luftlekkasjer fra lunge (pneumothorax) og behov for umiddelbar intravenøs behandling med væske, sukkerblandinger eller antibiotika. For å sikre kravene til kvalitet bør pasienter i nyfødtavdelinger ha tilgjengelig personell som kan oppdage og iverksette tiltak umiddelbart.</p> <p>I motsetning til voksenintensivavdelinger har nyfødtintensivavdelinger også nyfødte pasienter som ikke kan benevnes intensivbarn, men som likevel krever tett overvåking og oppfølging fordi de er nyfødte eller født for tidlig med omstillingsproblemer fra fosterliv til nyfødtperiode. Dette krever en tettere bemanning enn barselavdelinger med helt friske nyfødte. Det er vist sammenhenger mellom behandlingsresultat, bemanning og kompetanse i intensiv og nyfødtavdelinger <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[57] Fenton AC, Turrill S, Davey C : Nurse staffing to patient ratios and mortality in neonatal intensive care. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016;101(3):186-7" data-pmid="" data-ref-id="86314" data-url="">[57]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[56] Numata Y, Schulzer M, van der Wal R, Globerman J, Semeniuk P, Balka E, Fitzgerald JM : Nurse staffing levels and hospital mortality in critical care settings: literature review and meta-analysis. J Adv Nurs 2006;55(4):435-448" data-pmid="" data-ref-id="86313" data-url="">[56]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[52] Pillay T, Nightingale P, Owen S, Kirby D, Spencer A : Neonatal nurse staffing and delivery of clinical care in the SSBC Newborn Network. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012;97(3):174-178" data-pmid="" data-ref-id="86309" data-url="">[52]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[55] Penoyer DA : Nurse staffing and patient outcomes in critical care: a concise review. Crit Care Med 2010;38(7):1521-8" data-pmid="" data-ref-id="86312" data-url="">[55]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[54] Rogowski JA, Staiger D, Patrick T, Horbar J, Kenny M, Lake ET : Nurse staffing and NICU infection rates. JAMA Pediatr 2013;167(5):444-450" data-pmid="" data-ref-id="86311" data-url="">[54]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[61] Sherenian M, Profit J, Schmidt B, Suh S, Xiao R, Zupancic JA, DeMauro SB : Nurse-to-patient ratios and neonatal outcomes: a brief systematic review. Neonatology 2013;104(3):179-183" data-pmid="" data-ref-id="86318" data-url="">[61]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[58] Sink DW, Hope SA, Hagadorn JI : Nurse:patient ratio and achievement of oxygen saturation goals in premature infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;96(2):93-98" data-pmid="" data-ref-id="86315" data-url="">[58]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[48] Watson SI, Arulampalam W, Petrou S, Marlow N, Morgan AS, Draper ES, Modi N : The effects of a one-to-one nurse-to-patient ratio on the mortality rate in neonatal intensive care: a retrospective, longitudinal, population-based study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016;101(3):195-200" data-pmid="" data-ref-id="86305" data-url="">[48]</cite></span>.</p> </div><div id="<p>Alle barn i norske nyfødtavdelinger registreres daglig i Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. Barna kategoriseres i kategorier 1-5 etter intensivgraden i behandlingen som gis. Kategoriseringen skjer etter objektive kriterier.</p> <p>Sykehusene kan benytte inndelingen som et verktøy for bemanning i form av sykepleier/pasient-ratio (SPR). Verktøyet er ikke egnet til direkte dag for dag bemanning fordi det kan være spesielle utfordringer knyttet til den enkelte pasienten, men i planlegging av bemanningsbehov over tid kan det benyttes <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[65] Ohnstad MO : Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov. HiOA, Oslo. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86322" data-url="">[65]</cite></span>.</p> <p> </p> <p> </p> " class="praktisk"><p>Alle barn i norske nyfødtavdelinger registreres daglig i Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. Barna kategoriseres i kategorier 1-5 etter intensivgraden i behandlingen som gis. Kategoriseringen skjer etter objektive kriterier.</p> <p>Sykehusene kan benytte inndelingen som et verktøy for bemanning i form av sykepleier/pasient-ratio (SPR). Verktøyet er ikke egnet til direkte dag for dag bemanning fordi det kan være spesielle utfordringer knyttet til den enkelte pasienten, men i planlegging av bemanningsbehov over tid kan det benyttes <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[65] Ohnstad MO : Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov. HiOA, Oslo. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86322" data-url="">[65]</cite></span>.</p> <p> </p> <p> </p> </div><div id="referanser-14356"><ul><li class="breakall"><span> [18] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [48] </span><span> Watson SI, Arulampalam W, Petrou S, Marlow N, Morgan AS, Draper ES, Modi N </span><span> The effects of a one-to-one nurse-to-patient ratio on the mortality rate in neonatal intensive care: a retrospective, longitudinal, population-based study </span><span> Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed </span><span> 2016 </span><span> 101 </span><span> 3 </span><span> 195 </span><span> 200 </span></li><li class="breakall"><span> [51] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) </span><span> </span><span> 1999 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 </a></span></li><li class="breakall"><span> [52] </span><span> Pillay T, Nightingale P, Owen S, Kirby D, Spencer A </span><span> Neonatal nurse staffing and delivery of clinical care in the SSBC Newborn Network </span><span> Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed </span><span> 2012 </span><span> 97 </span><span> 3 </span><span> 174 </span><span> 178 </span></li><li class="breakall"><span> [54] </span><span> Rogowski JA, Staiger D, Patrick T, Horbar J, Kenny M, Lake ET </span><span> Nurse staffing and NICU infection rates </span><span> JAMA Pediatr </span><span> 2013 </span><span> 167 </span><span> 5 </span><span> 444 </span><span> 450 </span></li><li class="breakall"><span> [55] </span><span> Penoyer DA </span><span> Nurse staffing and patient outcomes in critical care: a concise review </span><span> Crit Care Med </span><span> 2010 </span><span> 38 </span><span> 7 </span><span> 1521 </span><span> 8 </span></li><li class="breakall"><span> [56] </span><span> Numata Y, Schulzer M, van der Wal R, Globerman J, Semeniuk P, Balka E, Fitzgerald JM </span><span> Nurse staffing levels and hospital mortality in critical care settings: literature review and meta-analysis </span><span> J Adv Nurs </span><span> 2006 </span><span> 55 </span><span> 4 </span><span> 435 </span><span> 448 </span></li><li class="breakall"><span> [57] </span><span> Fenton AC, Turrill S, Davey C </span><span> Nurse staffing to patient ratios and mortality in neonatal intensive care </span><span> Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed </span><span> 2016 </span><span> 101 </span><span> 3 </span><span> 186 </span><span> 7 </span></li><li class="breakall"><span> [58] </span><span> Sink DW, Hope SA, Hagadorn JI </span><span> Nurse:patient ratio and achievement of oxygen saturation goals in premature infants </span><span> Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed </span><span> 2011 </span><span> 96 </span><span> 2 </span><span> 93 </span><span> 98 </span></li><li class="breakall"><span> [61] </span><span> Sherenian M, Profit J, Schmidt B, Suh S, Xiao R, Zupancic JA, DeMauro SB </span><span> Nurse-to-patient ratios and neonatal outcomes: a brief systematic review </span><span> Neonatology </span><span> 2013 </span><span> 104 </span><span> 3 </span><span> 179 </span><span> 183 </span></li><li class="breakall"><span> [63] </span><span> Lester BM, Hawes K, Abar B, Sullivan M, Miller R, Bigsby R, Laptook A, Salisbury A, Taub M, Lagasse LL, Padbury JF </span><span> Single-family room care and neurobehavioral and medical outcomes in preterm infants </span><span> Pediatrics </span><span> 2014 </span><span> 134 </span><span> 4 </span><span> 754 </span><span> 760 </span></li><li class="breakall"><span> [64] </span><span> Ortenstrand A, Westrup B, Brostrom EB, Sarman I, Akerstrom S, Brune T, Lindberg L, Waldenstrom U </span><span> The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: effects on length of stay and infant morbidity </span><span> Pediatrics </span><span> 2010 </span><span> 125 </span><span> 2 </span><span> 278 </span><span> 285 </span></li><li class="breakall"><span> [65] </span><span> Ohnstad MO </span><span> Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov. HiOA, Oslo </span><span> </span><span> 2016 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li><li class="breakall"><span> [67] </span><span> Dolonen K </span><span> Mangler nasjonal intensivstandard og oversikt </span><span> Sykepleien, Norsk Sykepleierforbund </span><span> 2012 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li><li class="breakall"><span> [68] </span><span> Gagliardi L, Corchia C, Bellù R, Coscia A, Zangrandi A, Zanin R, SONAR Study Investigators </span><span> What we talk about when we talk about NICUs: Infants’ acuity and nurse staffing </span><span> The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine </span><span> 2016 </span><span> 29 </span><span> 18 </span><span> 2934 </span><span> 2939 </span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9607<h2 class="ms-rteElement-H2B">Nyfødtintensivavdelinger bør planlegge bemanning slik at risiko for personellmangel unngås<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Det bør lages bemanningsplaner (antall pleiepersonell med riktig kompetanse pr. vakt) som dekker behovet under hele året. Antall årsverk i pleiegruppen bør sikre at det er mulig å oppnå bemanningsplanene.</p> <p>Flere års registrering av pleiebehovet ved nyfødtintensivavdelinger (NNK) viser at det <u>ikke er sesongvariasjoner</u> <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[45] Ohnstad MO : Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov.Lovisenberg Diakonale Høgskole(LDH),Oslo. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86301" data-url="">[45]</cite></span>. Planlagt bemanning bør derfor ikke være lavere i helger eller ferieperioder enn i resten av året. En reduksjon i bemanningen under ferier og sykefravær, slik det ofte gjøres ved voksenavdelinger, er ikke forsvarlig drift ved nyfødtintensivavdelinger.</p> <p>Dersom avdelingen over lengre tid har et høyere bemanningsbehov enn planlagt, bør avdelingen vurdere å øke grunnbemanningen for å redusere risiko for økt sykefravær og langtidsslitasje på pleiepersonell.</p> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14357" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14357" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14357" class="rasjonale"><p>Forsvarlighetskravet tilsier at avdelingens virksomhet må planlegges slik at avdelingen til enhver tid har tilstrekkelig personale med riktig kompetanse tilgjengelig for pasientene <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[51] Helse- og omsorgsdepartementet : Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). 1999; " data-pmid="" data-ref-id="86308" data-url="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64">[51]</cite></span>.</p> <p>Nasjonal helse- og sykehusplan fastslår også at helsetjenesten skal ha nok helsepersonell med riktig kompetanse <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[18] Helse- og omsorgsdepartementet : Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86275" data-url="">[18]</cite></span>.</p> <p>Pasientene i nyfødtavdelingene er i overveiende grad pasienter som innlegges som øyeblikkelig hjelp-pasienter, og belegget svinger mye. Svingninger i belegget og nødvendig arbeidsinnsats i nyfødtavdelinger er beskrevet både fra Norge og utlandet, og effekten av svingningene på bemanningsbehovet kan være særlig stort i avdelinger med mindre aktivitet, siden svingningene her får relativt større utslag <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[62] Allen M, Spencer A, Gibson A, Matthews J, Allwood A, Prosser S, Pitt M : Right cot, right place, right time: improving the design and organisation of neonatal care networks - a computer simulation study. Southampton (UK): NIHR Journals Library.. Health Serv Deliv Res 2015;3(20):" data-pmid="" data-ref-id="86319" data-url="">[62]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[45] Ohnstad MO : Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov.Lovisenberg Diakonale Høgskole(LDH),Oslo. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86301" data-url="">[45]</cite></span>.</p> </div><div id="<p>Nyfødtintensivavdelinger bør planlegge grunnbemanning slik at svingninger i behovet kan håndteres forsvarlig.</p> <p>Bruk av eksterne vikarer betinger opplæring i lokale forhold, behandlingsmåter og medisinsk teknisk utstyr. Bruk av intern sykepleierpool og ordninger med fleksibel arbeidstid er tiltak som kan vurderes, i samarbeid med de ansatte.</p> <p>Belegget i norske nyfødtavdelinger er relativt stabilt over tid, og data fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister kan bidra til slike beregninger <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[45] Ohnstad MO : Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov.Lovisenberg Diakonale Høgskole(LDH),Oslo. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86301" data-url="">[45]</cite></span>.</p> <p>Ut fra bemanningsplanene man vedtar lokalt er det mulig å anslå nødvendig antall årsverk. Dette tallet ligger mellom 6-7 årsverk pr. 1:1 pasient (SPR=1), dersom man ser bort fra at sykepleiere vanligvis jobber en mindre andel av sin arbeidstid i helgene<strong>.</strong> Dersom man har en ordning med arbeid hver tredje helg i tre skift vil en 1:1 pasient generere behov for ni årsverk.</p> <p>Svingningene i behovet gjør at avdelinger har store utfordringer når bemanningsplaner med antall sykepleiere/pleiere for hvert arbeidsskift skal settes opp. Dersom man lager bemanningsplaner ut fra gjennomsnittet vil det i halvparten av dagene være behov for flere sykepleiere/pleiere enn det er satt opp i arbeidsplanen. Dersom man lager bemanningsplaner ut fra behovet i 80 prosent av dagene, vil det i 20 prosent av dagene (dvs 73. dager pr. år) være behov for å mobilisere flere medarbeidere i avdelingen.</p> <p>Behovet i helger og ferieperioder viser seg ikke å være annerledes enn ellers i året siden pasientene er øyeblikkelig hjelp-pasienter. I disse periodene er det vanskeligere å mobilisere ekstra personell siden mange vil være på reise/ferie. Dette er en klassisk utfordring i alle sykehusavdelinger, men særlig i nyfødtintensivavdelinger hvor en pasient kan medføre behov for 1-2 sykepleiere ekstra pr. vakt uten varsel.</p> <p>Et annet relevant moment er det statistiske fenomenet «regresjon mot gjennomsnittet». Fenomenet innebærer at en periode med mindre behov enn gjennomsnittet nødvendigvis vil etterfølges av en periode med større behov enn gjennomsnittet.</p> <p>Utbrenthet og turnover hos helsepersonell er en utfordring i flere typer intensivavdelinger, og er assosiert med dårligere behandlingskvalitet og økonomiske resultater. Utbrenthet er også assosiert med sykefravær, som igjen øker utfordringene med å sikre riktig kompetanse til behandlingen <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[53] Braithwaite M : Nurse burnout and stress in the NICU. 2008;8(6):343-347" data-pmid="" data-ref-id="86310" data-url="">[53]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[60] Ernst ME, Messmer PR, Franco M, Gonzalez JL : Nurses" data-pmid="" data-ref-id="86317" data-url="">[60]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[47] Garret C : The effect of nurse staffing patterns on medical errors and nurse burnout. Aorn j 2008;87(6):1191-204" data-pmid="" data-ref-id="86304" data-url="">[47]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[59] Heinen MM, van Achterberg T, Schwendimann R, Zander B, Matthews A, Kozka M, Ensjo A, Sjetne IS, Moreno Casbas T, Ball J, Schoonhoven L : Nurses' intention to leave their profession: a cross sectional observational study in 10 European countries. Int J Nurs Stud 2013;50(2):174-184" data-pmid="" data-ref-id="86316" data-url="">[59]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[46] Profit J, Sharek PJ, Amspoker AB, Kowalkowski MA, Nisbet CC, Thomas EJ, Chadwick WA, Sexton JB : Burnout in the NICU setting and its relation to safety culture. BMJ Qual Saf 2014;23(10):806-813" data-pmid="" data-ref-id="86303" data-url="">[46]</cite></span>.</p> <p>Se anbefaling <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nyfodtintensivavdelinger-kompetanse-og-kvalitet/seksjon?Tittel=bemanning-og-kompetanse-ved-10919#bemanningsnorm-for-nyf%c3%b8dtintensivavdelingersterk-anbefaling">Bemanningsnorm for nyfødtintensivavdelinger</a>.</p> ' class='praktisk'><p>Nyfødtintensivavdelinger bør planlegge grunnbemanning slik at svingninger i behovet kan håndteres forsvarlig.</p> <p>Bruk av eksterne vikarer betinger opplæring i lokale forhold, behandlingsmåter og medisinsk teknisk utstyr. Bruk av intern sykepleierpool og ordninger med fleksibel arbeidstid er tiltak som kan vurderes, i samarbeid med de ansatte.</p> <p>Belegget i norske nyfødtavdelinger er relativt stabilt over tid, og data fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister kan bidra til slike beregninger <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[45] Ohnstad MO : Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov.Lovisenberg Diakonale Høgskole(LDH),Oslo. 2016;" data-pmid="" data-ref-id="86301" data-url="">[45]</cite></span>.</p> <p>Ut fra bemanningsplanene man vedtar lokalt er det mulig å anslå nødvendig antall årsverk. Dette tallet ligger mellom 6-7 årsverk pr. 1:1 pasient (SPR=1), dersom man ser bort fra at sykepleiere vanligvis jobber en mindre andel av sin arbeidstid i helgene<strong>.</strong> Dersom man har en ordning med arbeid hver tredje helg i tre skift vil en 1:1 pasient generere behov for ni årsverk.</p> <p>Svingningene i behovet gjør at avdelinger har store utfordringer når bemanningsplaner med antall sykepleiere/pleiere for hvert arbeidsskift skal settes opp. Dersom man lager bemanningsplaner ut fra gjennomsnittet vil det i halvparten av dagene være behov for flere sykepleiere/pleiere enn det er satt opp i arbeidsplanen. Dersom man lager bemanningsplaner ut fra behovet i 80 prosent av dagene, vil det i 20 prosent av dagene (dvs 73. dager pr. år) være behov for å mobilisere flere medarbeidere i avdelingen.</p> <p>Behovet i helger og ferieperioder viser seg ikke å være annerledes enn ellers i året siden pasientene er øyeblikkelig hjelp-pasienter. I disse periodene er det vanskeligere å mobilisere ekstra personell siden mange vil være på reise/ferie. Dette er en klassisk utfordring i alle sykehusavdelinger, men særlig i nyfødtintensivavdelinger hvor en pasient kan medføre behov for 1-2 sykepleiere ekstra pr. vakt uten varsel.</p> <p>Et annet relevant moment er det statistiske fenomenet «regresjon mot gjennomsnittet». Fenomenet innebærer at en periode med mindre behov enn gjennomsnittet nødvendigvis vil etterfølges av en periode med større behov enn gjennomsnittet.</p> <p>Utbrenthet og turnover hos helsepersonell er en utfordring i flere typer intensivavdelinger, og er assosiert med dårligere behandlingskvalitet og økonomiske resultater. Utbrenthet er også assosiert med sykefravær, som igjen øker utfordringene med å sikre riktig kompetanse til behandlingen <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[53] Braithwaite M : Nurse burnout and stress in the NICU. 2008;8(6):343-347" data-pmid="" data-ref-id="86310" data-url="">[53]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[60] Ernst ME, Messmer PR, Franco M, Gonzalez JL : Nurses' job satisfaction, stress, and recognition in a pediatric setting setting. Pediatr Nurs 2004;30(3):219-227" data-pmid="" data-ref-id="86317" data-url="">[60]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[47] Garret C : The effect of nurse staffing patterns on medical errors and nurse burnout. Aorn j 2008;87(6):1191-204" data-pmid="" data-ref-id="86304" data-url="">[47]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[59] Heinen MM, van Achterberg T, Schwendimann R, Zander B, Matthews A, Kozka M, Ensjo A, Sjetne IS, Moreno Casbas T, Ball J, Schoonhoven L : Nurses' intention to leave their profession: a cross sectional observational study in 10 European countries. Int J Nurs Stud 2013;50(2):174-184" data-pmid="" data-ref-id="86316" data-url="">[59]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[46] Profit J, Sharek PJ, Amspoker AB, Kowalkowski MA, Nisbet CC, Thomas EJ, Chadwick WA, Sexton JB : Burnout in the NICU setting and its relation to safety culture. BMJ Qual Saf 2014;23(10):806-813" data-pmid="" data-ref-id="86303" data-url="">[46]</cite></span>.</p> <p>Se anbefaling <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nyfodtintensivavdelinger-kompetanse-og-kvalitet/seksjon?Tittel=bemanning-og-kompetanse-ved-10919#bemanningsnorm-for-nyf%c3%b8dtintensivavdelingersterk-anbefaling">Bemanningsnorm for nyfødtintensivavdelinger</a>.</p> </div><div id="referanser-14357"><ul><li class="breakall"><span> [18] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [45] </span><span> Ohnstad MO </span><span> Utfordringer knyttet til bemanning i Norske nyfødtavdelinger- en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og bemanningsbehov.Lovisenberg Diakonale Høgskole(LDH),Oslo </span><span> </span><span> 2016 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li><li class="breakall"><span> [46] </span><span> Profit J, Sharek PJ, Amspoker AB, Kowalkowski MA, Nisbet CC, Thomas EJ, Chadwick WA, Sexton JB </span><span> Burnout in the NICU setting and its relation to safety culture </span><span> BMJ Qual Saf </span><span> 2014 </span><span> 23 </span><span> 10 </span><span> 806 </span><span> 813 </span></li><li class="breakall"><span> [47] </span><span> Garret C </span><span> The effect of nurse staffing patterns on medical errors and nurse burnout </span><span> Aorn j </span><span> 2008 </span><span> 87 </span><span> 6 </span><span> 1191 </span><span> 204 </span></li><li class="breakall"><span> [51] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) </span><span> </span><span> 1999 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64"> https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 </a></span></li><li class="breakall"><span> [53] </span><span> Braithwaite M </span><span> Nurse burnout and stress in the NICU </span><span> </span><span> 2008 </span><span> 8 </span><span> 6 </span><span> 343 </span><span> 347 </span></li><li class="breakall"><span> [59] </span><span> Heinen MM, van Achterberg T, Schwendimann R, Zander B, Matthews A, Kozka M, Ensjo A, Sjetne IS, Moreno Casbas T, Ball J, Schoonhoven L </span><span> Nurses' intention to leave their profession: a cross sectional observational study in 10 European countries </span><span> Int J Nurs Stud </span><span> 2013 </span><span> 50 </span><span> 2 </span><span> 174 </span><span> 184 </span></li><li class="breakall"><span> [60] </span><span> Ernst ME, Messmer PR, Franco M, Gonzalez JL </span><span> Nurses' job satisfaction, stress, and recognition in a pediatric setting setting </span><span> Pediatr Nurs </span><span> 2004 </span><span> 30 </span><span> 3 </span><span> 219 </span><span> 227 </span></li><li class="breakall"><span> [62] </span><span> Allen M, Spencer A, Gibson A, Matthews J, Allwood A, Prosser S, Pitt M </span><span> Right cot, right place, right time: improving the design and organisation of neonatal care networks - a computer simulation study. Southampton (UK): NIHR Journals Library. </span><span> Health Serv Deliv Res </span><span> 2015 </span><span> 3 </span><span> 20 </span><span> </span><span> </span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9608<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kompetanse i kategori 2-avdelinger<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Kategori 2-avdelinger behandler premature barn født fra uke 32.0, men avdelingen må være forberedt på spontane, ikke planlagte premature fødsler < 32 ukers graviditetslengde (normal graviditetslengde 40 uker).</p> <p>Avdelingen må kunne utføre akutt forsvarlig stabilisering av prematurt barn og alvorlig sykt terminfødt barn, og kunne planlegge transporten til nyfødtenhet med høyere kompetanse (minimum 3a-enhet).<br> <br> Kompetanse og erfaring i foreldre/familiearbeid er viktig for alle nyfødtavdelinger. Avdelingene bør ha veiledningskompetanse for foreldre i å håndtere det nyfødte barnet og sikre brysternæring så langt det er mulig. Det bør være fokus på å minimalisere smertefulle prosedyrer, og å gi god smertelindring.<br> <br> Alle norske fødeinstitusjoner og barneavdelinger skal ha beredskap og kompetanse til å ivareta stabilisering av nyfødte som avviker fra det normale. Selv om det er sjeldent at det er behov for akutt helsehjelp til nyfødte uten kjente risikofaktorer, vil slike situasjoner kunne være livstruende og initial behandling kan ha stor betydning for overlevelse og senere helse.</p> <h3><br> Avdelingen skal</h3> <ul> <li>kunne gi behandling og pleie til moderat premature barn fra graviditetsuke 32 som har fysiologisk umodenhet og er moderat syke. De har behov av døgnkontinuerlig overvåking men mest sannsynlig ikke behov for spesiell nyfødtmedisinsk kompetanse</li> <li>kunne gi oppfølgende behandling og pleie til barn som returnerer til lokalsykehuset etter nyfødtintensivbehandling</li> <li>kunne stabilisere nyfødt prematur< 32 uker og forberede overflytting og transport til nyfødtintensiv enhet</li> <li>kunne tilby nyfødte terminbarn døgnovervåking og enklere medikamentell behandling (f.eks. ved vanskelig fødsel eller enklere misdannelser)</li> <li>kunne stabilisere kritisk syke barn før overføring til en avdeling med høyere kategori</li> <li>ha tilstrekkelig bemanning til å ivareta forsvarlig overvåking, behandling og omsorg av de nyfødte</li> <li>kunne utføre kontroll av kroppstemperatur, ernæring og gulsott</li> <li>ha utstyr for å behandle høy bilirubin (gulsott)</li> <li>ha laboratoriefunksjoner som raskt gir svar på blodprøver med tanke på bilirubin (gulsott), infeksjoner og pusteproblemer (syre-base-prøve)</li> <li>ha tilgang på moderne respirator til stabilisering for transport og svært kortvarig behov for respiratorbehandling</li> <li>ha moderne utstyr til enklere pustehjelp (high flow og CPAP)</li> <li>kunne starte passiv nedkjølingsbehandling av barn med hjernepåvirkning etter surstoffmangel før transport til annen avdeling</li> <li>kunne ta røntgenbilder for å avdekke sykdom i lunger, hjerte og mage – og kompetanse i sykehuset til å vurdere bildene</li> <li>ha kunnskap om sikker og korrekt bruk av medisinsk teknisk utstyr (<a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373">Forskrift om håndtering av medisinsk teknisk utstyr – JD 2013 (lovdata.no)</a>) <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[50] Justis- og beredskapsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet : Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373. 2013;" data-pmid="" data-ref-id="86307" data-url="">[50]</cite></span>.</li> </ul> <h3>Krav til sykepleiere</h3> <p>Alle sykepleiere/pleiepersonell bør:</p> <ul> <li>ha kompetanse i sykepleie knyttet til igangsetting av intensivbehandling (overvåking og behandling av vitale funksjoner, respirasjonsassistanse (CPAP/respirator, sirkulasjonsstøtte), og forberedelse til transport 24/7)</li> <li>ha kompetanse i gjenoppliving av nyfødt barn</li> <li>regelmessig trene på akuttmedisinske prosedyrer og scenarier i tverrfaglige team</li> </ul> <p>Avdelingen bør ha:</p> <ul> <li>sykepleiere med videreutdanning i nyfødtsykepleie, barnesykepleie eller intensivsykepleie slik at alle arbeidsskift har minst en sykepleier med videreutdanning som kan delta i stabilisering og forberede transport av nyfødt prematurt barn.</li> <li>sykepleier med sertifisert godkjenning av nødvendig nyfødtmedisinsk utstyr til bruk i stabilisering og transport av prematurt barn</li> </ul> <h3>Krav til leger</h3> <p>Alle leger må:</p> <ul> <li>regelmessig trene på akuttmedisinske prosedyrer og scenarier i tverrfaglige team</li> <li>være sertifisert på alt nyfødt medisinsk teknisk utstyr inklusiv feilsøking på utstyret</li> </ul> <p>Avdelingen skal ha:</p> <ul> <li>vaktordning med spesialist i barnemedisin med kompetanse til å stabilisere akutt syke nyfødte</li> <li>kompetanse på intubering/respiratorbehandling og etablering av intravenøs tilgang (tilgjengelig ved barnelege eller bistand fra anestesiavdelingen).</li> </ul> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14351" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li> <a href="#referanser-14351" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14351" class="rasjonale"><p>Nyfødtintensivavdelingene er kategorisert i forhold til <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nyfodtintensivavdelinger-kompetanse-og-kvalitet/seksjon?Tittel=nasjonal-organisering-av-avdelinger-10852">sykdomsgrad og behandlingsbehov</a>.</p> <p>Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner har ført til en seleksjon av fødende (Et trygt fødetilbud 2010 IS-1877) og krav til nyfødtservice i tråd med seleksjonen <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[13] Helsedirektoratet : Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (IS-1877). 2010;" data-pmid="" data-ref-id="86270" data-url="">[13]</cite></span>.</p> <p>Nasjonal helse og sykehusplanen (2015) som fastslår at sykehus skal ha ulike roller og oppgaver, klar oppgavedeling og arbeide sammen i team <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[18] Helse- og omsorgsdepartementet : Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86275" data-url="">[18]</cite></span>.</p> </div><div id="referanser-14351"><ul><li class="breakall"><span> [13] </span><span> Helsedirektoratet </span><span> Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (IS-1877) </span><span> </span><span> 2010 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf"> https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/245/Et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen-IS-1877.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [18] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [50] </span><span> Justis- og beredskapsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373 </span><span> </span><span> 2013 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9609<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kompetanse i kategori 3a-avdelinger<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Kategori 3a-avdelinger behandler barn fra og med uke 28 + 0.</p> <p>Avdelingene bør ha et oppdatert sett av behandlingsretningslinjer. Disse bør utarbeides i samarbeide mellom avdelingene i regionen - der regionavdelingene har et særlig ansvar for utarbeiding og oppdatering.<br> <br> Tvillinger med svangerskapslengde < 30 uker bør forløses i sykehus som har nyfødtavdeling med høyere intensivaktivitet (3b ved svangerskapslengde >28 uker, 3c ved svangerskapslengde <= 28 uker).</p> <p>Trillinger kan forløses etter individuell vurdering i 3a-avdeling etter uke 32 dersom det ikke er grunn til å mistenke komplikasjoner og avdelingen har ressurser til å ivareta nyfødte flerlinger samtidig.</p> <p><strong>Alle krav til kategori 2-avdelinger gjelder også for kategori 3a-avdelinger. I tillegg kommer følgende krav:</strong></p> <h3>Avdelingen skal:</h3> <ul> <li>ha ressurser til kortvarig konvensjonell respirasjons- og intensivbehandling</li> <li>kunne ivareta initial stabilisering og behandling av alle akutte uforutsette tilstander, inklusive svært premature ikke planlagte fødsler før uke 28.0 som ikke kan flyttes til høyere kategori.</li> <li>kunne oppstart av passiv kjølebehandling av barn med alvorlig surstoffmangel før overføring til regionavdeling</li> <li>dersom det er behov for mer enn kort tids respirator/høyintensivbehandling(> 3 dager) bør barnets behandlingsstrategi diskuteres med regionavdeling og vurderes overflyttet</li> <li>kunne planlegge sikker transport til kategori 3c-avdeling</li> <li>bør ha fostermedisinsk kompetanse i ultralyd/doppler, vurdering av blodstrøm i navlestreng og aktuelle blodkar i fosteret og vurdering av fostervekst for å bestemme riktig forløsningstidspunkt for truede, umodne fostre</li> <li>ha tilstrekkelig antall moderne respiratorer, moderne CPAP-maskiner og ha avansert overvåkingsutstyr til intensivplasser</li> <li>ha bakvakt med nyfødtkompetanse og tilgang til lege med ultralydskompetanse (eks. for enklere hjertediagnostikk)</li> <li>ha tilgjengelig kompetanse for de vanligste akuttmedisinske prosedyrer enten i eget vaktskift eller i samarbeid med sykehusets anestesiavdeling</li> <li>ha døgntilgang til røntgen, anestesi- og laboratorieservice</li> <li>ha ansatt ansvarlig sykepleier for alt medisinsk teknisk utstyr (MTU), som også loggfører årlige sertifiseringer av leger og sykepleiere i MTU (<a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373">Forskrift om håndtering av medisinsk teknisk utstyr (lovdata.no)</a> – JD 2013) <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[50] Justis- og beredskapsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet : Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373. 2013;" data-pmid="" data-ref-id="86307" data-url="">[50]</cite></span>.</li> <li>ivareta hygieniske prinsipper ved sambruk av medisinsk utstyr (til nyfødte og større barn – ultralydapparat, røntgenapparat etc.)</li> <li>anskaffe nytt medisinsk teknisk utstyr i samråd med den regionale nyfødtavdelingen med målet om enhetlig medisinsk teknisk utstyr og mulig rabatterte innkjøp</li> </ul> <h3>Krav til sykepleiere :</h3> <ul> <li>må ha gjennomgått lokalt godkjent sertifisering i behandling av respiratorpasienter</li> <li>må ha gjennomgått sertifisering av alt medisinsk-teknisk utstyr</li> </ul> <p>Krav til avdelingen:</p> <ul> <li>må ha sykepleiere med videreutdanning i nyfødtsykepleie, intensivsykepleie eller barnesykepleie som dekker alle arbeidsskift 24/7 hele året</li> <li>må legge en plan for at 50 prosent av sykepleierstaben på sikt har slik utdanning og kompetanse</li> <li>må ha tilstrekkelig kompetanse til å dekke behandling av kritisk syke barn med 1:1 bemanning ved spesialsykepleier 24/7 hele året</li> </ul> <h3>Krav til leger:</h3> <p>Leger som primært har ansvar for nyfødte barn skal:</p> <ul> <li>være spesialister i barnemedisin med tilleggskompetanse i nyfødtmedisin og kompetanse til å gjennomføre tekniske nyfødtprosedyrer (intubering, sentral kateter, behandle pneumotoraks, perifere infusjoner, starte passiv nedkjøling av asfyktisk nyfødt).</li> <li>ha gjennomgått sertifisering og/eller re-sertifisering av alt medisinsk-teknisk utstyr årlig (Forskrift MTU 2013) <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[50] Justis- og beredskapsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet : Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373. 2013;" data-pmid="" data-ref-id="86307" data-url="">[50]</cite></span>.</li> <li>regelmessig gjennomføre simultantrening i akutte situasjoner - se under i avsnitt undervisning og praktisk trening</li> <li>regelmessig hospitere/arbeide ved et av de store regionsykehusavdelingene eller på tilsvarende utenlandsk avdeling for å opprettholde kompetanse</li> </ul> <p>Avdelingen skal ha:</p> <ul> <li>ukentlig internundervisning for leger, sykepleiere og annet helsepersonell (formelle møteplasser)</li> <li>kasus gjennomgang etter avvik eller kompliserte pasienter – felles for leger og sykepleiere</li> <li>obligatorisk praktisk trening (simultantrening), gjennomgang av akutte situasjoner (asfyksier, stabilisering av ekstremt premature barn, akutte luftveisproblemer etc.) minimum to ganger årlig for alle leger og sykepleiere</li> <li>eget opplæringsprogram for nyansatte og vikarer med godkjent programsertifikat</li> <li>avsatt tid for hospitering fra andre nyfødtenheter</li> <li>deltakelse i minst ett større faglig møte årlig for alle i fast stilling, med rapporteringsplikt i internundervisningen</li> </ul> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14358" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li> <a href="#referanser-14358" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14358" class="rasjonale"><p>Nasjonal helse- og sykehusplan (2015) <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[18] Helse- og omsorgsdepartementet : Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86275" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf">[18]</cite></span>. Et Trygt Fødetilbud (kvalitetskrav til fødeinstitusjoner- IS-1877) viser behovet av nyfødtkompetanse i tilknytning til fødeklinikker <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[22] Helsedirektoratet : Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (IS-1877). 2010;" data-pmid="" data-ref-id="86278" data-url="">[22]</cite></span>.</p> <p>Årlig oversikt fra Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister viser at premature > 28.0 uker fortsatt kan ha behov for avansert nyfødtintensivbehandling <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[21] NNK : Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. Resultater publisert i 2015. 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86302" data-url="https://www.kvalitetsregistre.no/registers/553/resultater/552">[21]</cite></span>.</p> </div><div id="referanser-14358"><ul><li class="breakall"><span> [18] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [21] </span><span> NNK </span><span> Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. Resultater publisert i 2015 </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.kvalitetsregistre.no/registers/553/resultater/552"> https://www.kvalitetsregistre.no/registers/553/resultater/552 </a></span></li><li class="breakall"><span> [22] </span><span> Helsedirektoratet </span><span> Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (IS-1877) </span><span> </span><span> 2010 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li><li class="breakall"><span> [50] </span><span> Justis- og beredskapsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373 </span><span> </span><span> 2013 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9610<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kompetanse i kategori 3b-avdelinger<span class="subheader">Anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Kategori 3b-nyfødtintensivavdelinger kan under en overgangsperiode behandle barn fra uke 26.0. Dette med bakgrunn i at de regionale helseforetakene i 2014–2016 gjorde avtaler med enkelte nyfødtintensivenheter om 3b-avdelinger. RHF-ene har i den eksterne høringen angitt at de ønsker å gjennomføre avtalene <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[17] Helse Nord : Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – høring, oppfølging av styresak 86-2013. 2013; 81-107" data-pmid="" data-ref-id="86274" data-url="">[17]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[19] Helse Sør-Øst : Rapport fra fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg – juni 2012. 2012;" data-pmid="" data-ref-id="86276" data-url="https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2013/010-2013%20Vedlegg%20-%20Innstilling%20fra%20fagr%C3%A5det%20vedr%20oppdrag%20gitt%20160212.pdf">[19]</cite></span><span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[20] Helse Vest : Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014. 2014;" data-pmid="" data-ref-id="86277" data-url="http://docplayer.me/2433199-Intensivtilbodet-til-barn-og-nyfodde-i-helse-vest-rapport-fra-regional-arbeidsgruppe-april-2014.html">[20]</cite></span>.</p> <p>Helsedirektoratet mener at Norge ikke bør avvike fra de øvrige nordiske lands sentralisering av ekstremt premature nyfødte og foreslår derfor kun å beholde kategori 3b-avdelinger i en overgangsperiode. I Sverige og Danmark overføres gravide med truende prematur fødsel (uke 23–28) til regionavdelinger med kompetanse i høyintensiv behandling <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="10.1111/apa.12421" data-label="[39] Serenius F, Sjors G, Blennow M, Fellman V, Holmstrom G, Marsal K, Lindberg E, Olhager E, Stigson L, Westgren M, Kallen K : EXPRESS study shows significant regional differences in 1-year outcome of extremely preterm infants in Sweden. Acta Paediatr 2014;103(1):27-37" data-pmid="" data-ref-id="86295" data-url="">[39]</cite></span>. I Finland har man satt grensen for overføring til de gravide under 32 ukers graviditet som har truende for tidlig fødsel.<br> <br> <strong>Alle krav til kategori 3a-avdelinger gjelder også for 3b-avdelinger. Følgende tilleggskrav tilkommer:</strong></p> <h3>Avdelingen skal ha:</h3> <ul> <li>ressurser til konvensjonell respirasjons- og intensivbehandling</li> <li>kunne ivareta stabilisering og behandling av akutte uforutsette tilstander, inklusive svært premature ikke planlagte fødsler før uke 26.0 og oppstart av passiv kjølebehandling av barn med alvorlig surstoff mangel før overflytting til regionavdeling</li> <li>dersom det er behov for mer enn 4-5 dager respirator/høyintensiv behandling bør videre behandlingsstrategi diskuteres med regionssykehuset</li> <li>kunne planlegge sikker transport til kategori 3c-avdeling</li> <li>sykehuset bør ha obstetrisk kompetanse inkludert ultralyd/Doppler kompetanse for vurdering av best mulig forløsningstidspunkt for truede umodne fostre</li> <li>ha tilstrekkelig antall moderne respiratorer og CPAP-maskiner samt avansert overvåkingsutstyr til intensivplasser</li> <li>døgntilgang til røntgen-, anestesi- og laboratorie-service</li> <li>ha ansatt sykepleiere ansvarlig for medisinsk teknisk utstyr (MTU) som også loggfører årlige sertifiseringer av leger og sykepleiere i MTU (Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr- JD 2013 <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[50] Justis- og beredskapsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet : Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373. 2013;" data-pmid="" data-ref-id="86307" data-url="">[50]</cite></span>).</li> <li>ivareta hygieniske prinsipper ved sambruk av medisinsk teknisk utstyr( til nyfødte, større barn og voksne - mobilt røntgen/ultralydapparat</li> <li>nytt medisinsk utstyr bør innkjøpes etter samråd med regionavdeling for å oppnå enhetlig utstyr i samme region som også kan gi rabattfordeler</li> </ul> <h3>Krav til sykepleiere:</h3> <ul> <li>bør ha gjennomgått lokalt godkjent sertifisering i behandling av respiratorpasienter</li> <li>avdelingen bør ha minst 50 prosent sykepleiere med videreutdanning i nyfødtintensiv eller barnesykepleie</li> <li>avdelingen skal ha tilstrekkelig kompetanse til å dekke behandling av kritisk syke barn med 1:1 bemanning av spesialsykepleier hele døgnet</li> </ul> <h3>Krav til lege: </h3> <ul> <li>3b-avdelinger skal ha døgnkontinuerlig vaktordning av lege i tilstedevakt</li> <li>vaktordning skal dekkes av barnelege med god erfaring i nyfødtintensivmedisin. Det finnes foreløpig ikke formell spesialisering/fordypning for barneleger i nyfødtmedisin. I mangel av dette gjelder følgende krav til vaktgående barnelege:</li> <li>være spesialist i barnemedisin, og ha minimum 2 års tjeneste på heltid i nyfødtintensivavdeling, hvorav minst et år i nyfødtintensivavdeling som jevnlig behandler ekstremt premature barn 23-26 uker.</li> <li>oppdatering og videreutdanning minst 6 måneder sammenhengende tjeneste hvert 5 år på en av de store regionavdelingene eller på tilsvarende utenlandsk avdeling. Regionavdelingene bør legge til rette for slik tjeneste.</li> <li>må beherske intubasjon av nyfødte</li> <li>kunne anlegge sentrale og perifere katetere, toraksdrenasje, surfaktantbehandling med og uten etterfølgende respiratorbehandling</li> <li>beherske NCPAP og Dupap</li> <li>mottak av ekstremt premature barn</li> <li>respiratorbehandling</li> <li>parenteral ernæring til nyfødte termin og prematurfødte</li> <li>blodtrykksbehandling med og uten bruk av pressor medikamenter</li> <li>god kunnskap i hvordan bru av intensivmedisinske prosedyrer kan unngås</li> <li>ved lite antall intensivpasienter, må kompetansen vedlikeholdes både med tjeneste i større avdeling og med jevnlig simuleringstrening</li> </ul> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14827" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14827" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14827" class="rasjonale"><p>Helsedirektoratet mener at Norge bør følge den internasjonale inndeling i kategorier nyfødtavdelinger der de ekstremt premature nyfødte < 28 graviditetsuker behandles i et fåtall nyfødtavdelinger med bemanning, medisinsk teknisk utstyr og kompetanse for høyintensivbehandling. Helsedirektoratet finner ikke grunnlag for at Norge bør avvike fra internasjonal nyfødtmedisin i organisering og kompetansekrav for de mest sårbare for tidlig fødte.</p> <p>De regionale helseforetakene har i tidsperioden 2014-2016 inngått avtaler med sine helseforetak der enkelte nyfødtavdelinger får behandle fra 26.0 graviditetsuker. Vi anbefaler en overgangsperiode fram til 2019 da disse helseforetakene får oppfylle avtalen. Deretter bør de regionale helseforetakene vurdere om nyfødtintensivavdelinger med et lavt antall ekstremt premature i uke 26 og 27 bør følge helsedirektoratets anbefaling om en samling av ekstremt premature til 3 c avdelinger.</p> </div><div id="<p>Tvillinger med svangerskapslengde < 28 uker bør forløses i kategori 3c-avdeling dersom det er økt risiko for komplikasjoner. Trillinger kan forløses etter individuell vurdering i 3b-avdelinger etter uke 32 dersom det ikke er grunn til å mistenke komplikasjoner og avdelingen har ressurser til å ivareta nyfødte flerlinger samtidig.</p> " class="praktisk"><p>Tvillinger med svangerskapslengde < 28 uker bør forløses i kategori 3c-avdeling dersom det er økt risiko for komplikasjoner. Trillinger kan forløses etter individuell vurdering i 3b-avdelinger etter uke 32 dersom det ikke er grunn til å mistenke komplikasjoner og avdelingen har ressurser til å ivareta nyfødte flerlinger samtidig.</p> </div><div id="referanser-14827"><ul><li class="breakall"><span> [17] </span><span> Helse Nord </span><span> Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – høring, oppfølging av styresak 86-2013 </span><span> </span><span> 2013 </span><span> </span><span> </span><span> 81 </span><span> 107 </span></li><li class="breakall"><span> [19] </span><span> Helse Sør-Øst </span><span> Rapport fra fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg – juni 2012 </span><span> </span><span> 2012 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2013/010-2013%20Vedlegg%20-%20Innstilling%20fra%20fagr%C3%A5det%20vedr%20oppdrag%20gitt%20160212.pdf"> https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2013/010-2013%20Vedlegg%20-%20Innstilling%20fra%20fagr%C3%A5det%20vedr%20oppdrag%20gitt%20160212.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [20] </span><span> Helse Vest </span><span> Intensivtilbodet til barn og nyfødde i Helse Vest. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014 </span><span> </span><span> 2014 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="http://docplayer.me/2433199-Intensivtilbodet-til-barn-og-nyfodde-i-helse-vest-rapport-fra-regional-arbeidsgruppe-april-2014.html"> http://docplayer.me/2433199-Intensivtilbodet-til-barn-og-nyfodde-i-helse-vest-rapport-fra-regional-arbeidsgruppe-april-2014.html </a></span></li><li class="breakall"><span> [39] </span><span> Serenius F, Sjors G, Blennow M, Fellman V, Holmstrom G, Marsal K, Lindberg E, Olhager E, Stigson L, Westgren M, Kallen K </span><span> EXPRESS study shows significant regional differences in 1-year outcome of extremely preterm infants in Sweden </span><span> Acta Paediatr </span><span> 2014 </span><span> 103 </span><span> 1 </span><span> 27 </span><span> 37 </span></li><li class="breakall"><span> [50] </span><span> Justis- og beredskapsdepartementet & Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373 </span><span> </span><span> 2013 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></li></ul></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9611<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kompetanse i kategori 3c-avdelinger (behandler alle grupper premature)<span class="subheader">Sterk anbefaling</span></h2><div class="textContainer"><p>Kategori 3c-avdelinger behandler alle syke nyfødte, inklusive de ekstremt premature.</p> <p>Kategori 3c-avdelinger er bemannet med høykompetent personell og skal ha medisinsk teknisk utstyr til enhver høyintensiv behandling av nyfødte barn født til termin og alle grupper premature barn.</p> <p>Unntak er behandling som kun gjøres ved flerregionale/nasjonale behandlingsentre (barnekirurgi og kirurgisk behandling av medfødte hjertefeil).<br> <br> <strong>Alle krav til kategori 3b-avdelinger gjelder også for kategori 3c-avdelinger. I tillegg kommer disse kravene:</strong></p> <h3>Avdelingen</h3> <ul> <li>skal tilby hele spekteret av nyfødtmedisin: konvensjonell og høyfrekvens respiratorbehandling, NO-behandling og aktiv kjølebehandling av barn med hjernepåvirkning etter surstoffmangel</li> <li>bør ta et spesielt ansvar for fagutvikling, behandlingsretningslinjer, forskning og utdanning i regionen</li> </ul> <h3>Krav til sykepleiere</h3> <ul> <li>barn som mottar intensivbehandling skal behandles av spesialsykepleiere med videreutdanning i intensiv-, nyfødt- eller barnesykepleie i alle skift</li> <li>minst 60 prosent av stillingene i pleiegruppen bør bestå av spesialsykepleiere med tilleggskompetanse i nyfødtmedisin</li> </ul> <h3>Krav til leger</h3> <p>Nyfødtleger:</p> <ul> <li>er barneleger med spesialkompetanse i nyfødtintensiv medisin, som har arbeidet minst to år ved nyfødtavdeling, hvorav minst ett år på avdeling som jevnlig behandler premature ned til 23 ukers svangerskapslengde</li> <li>det bør alltid være en overordnet nyfødtlege i tilstedevakt 24/7 som veileder underordnede leger i spesialistutdanning(lis)  og som er trenet i vanskelige etiske avgjørelser i intensivbehandling av nyfødte.</li> <li>skal være jevnlig oppdatert på avdelingens prosedyrer og være sertifisert for all bruk av medisinsk teknisk utstyr</li> </ul> <p>Støttefunksjoner:<br> De ekstremt premature barna (< 28 ukers svangerskapslengde eller < 1000 gram) representerer store utfordringer der det ofte er behov for samarbeid med andre spesialister.<br> <br> Avdelingen skal ha:</p> <ul> <li>tilgang til spesialister på døgnbasis innen barneradiologi, barnekardiologi,</li> <li>tilgang på barneoftalmolog på dagtid hele året inklusive sommer/jul/påske</li> <li>tilgang på god fostermedisinsk kompetanse (fostermedisinere, fødselsleger og nyfødtleger bør samarbeide om å etablere planer for riktig forløsningstidspunkt av barn der det er erkjent medfødte misdannelser eller av premature der forhold hos foster eller mor gjør slike vurderinger nødvendig)</li> <li>nyfødte i nyfødtavdelinger der behov for kirurgi eller kirurgisk vurdering av barnekirurgiske tilstander skal henvises til en av de to flerregionale nyfødtkirurgiske enhetene OUS, Rikshospitalet eller St. Olavs Hospital som øyeblikkelig hjelp.</li> </ul> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-14360" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> <li><a href="#Praktisk" class="practicaladvicelink">Praktisk</a></li> <li> <a href="#referanser-14360" class="referanser">Referanser</a></li></ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-14360" class="rasjonale"><p><span>De sykeste nyfødte har alltid behov for høyintensiv behandling for å oppnå god overlevelse, god livsprognose og unngå å få varige men. Antallet ekstremt premature nyfødte er ikke høyere enn at de bør behandles i avdelinger med kompetanse på høyintensiv behandling. </span></p> <p><span>Høyintensiv behandling krever høykompetent personell hele døgnet året rundt. Det er kostnadskrevende og det er derfor nødvendig å ha få, men godt bemannete enheter, til slik behandling <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="" data-label="[18] Helse- og omsorgsdepartementet : Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015;" data-pmid="" data-ref-id="86275" data-url="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf">[18]</cite></span>.</span></p> <p> </p> </div><div id="De senere år har flere uttalt at det er viktig å regionalisere vurdering og behandling av den gravide med et høyrisiko foster til et ragionalt senter som har et volum av risiko fødsler, i stedet for å flytte kritisk syke nyfødte etter fødsel <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="10.1136/bmj.e2423" data-label="[66] Phibbs CS : Managed clinical networks in neonatal care. BMJ : British Medical Journal 2012;344 e2423" data-pmid="" data-ref-id="86323" data-url="">[66]</cite></span>. Bedre resultater etter ekstrem prematur fødsel i deler av Sverige har også sett resultater av regionalisert fødsel av høyrisiko gravide <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="10.1111/apa.12421" data-label="[39] Serenius F, Sjors G, Blennow M, Fellman V, Holmstrom G, Marsal K, Lindberg E, Olhager E, Stigson L, Westgren M, Kallen K : EXPRESS study shows significant regional differences in 1-year outcome of extremely preterm infants in Sweden. Acta Paediatr 2014;103(1):27-37" data-pmid="" data-ref-id="86295" data-url="">[39]</cite></span>.<br> Denne diskusjonen bør derfor føres med obstetriker i hver helseregion." class="praktisk">De senere år har flere uttalt at det er viktig å regionalisere vurdering og behandling av den gravide med et høyrisiko foster til et ragionalt senter som har et volum av risiko fødsler, i stedet for å flytte kritisk syke nyfødte etter fødsel <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="10.1136/bmj.e2423" data-label="[66] Phibbs CS : Managed clinical networks in neonatal care. BMJ : British Medical Journal 2012;344 e2423" data-pmid="" data-ref-id="86323" data-url="">[66]</cite></span>. Bedre resultater etter ekstrem prematur fødsel i deler av Sverige har også sett resultater av regionalisert fødsel av høyrisiko gravide <span class="magic-ref"><cite class="magic-cite" data-doi="10.1111/apa.12421" data-label="[39] Serenius F, Sjors G, Blennow M, Fellman V, Holmstrom G, Marsal K, Lindberg E, Olhager E, Stigson L, Westgren M, Kallen K : EXPRESS study shows significant regional differences in 1-year outcome of extremely preterm infants in Sweden. Acta Paediatr 2014;103(1):27-37" data-pmid="" data-ref-id="86295" data-url="">[39]</cite></span>.<br> Denne diskusjonen bør derfor føres med obstetriker i hver helseregion.</div><div id="referanser-14360"><ul><li class="breakall"><span> [18] </span><span> Helse- og omsorgsdepartementet </span><span> Stortingsmelding 11: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) </span><span> </span><span> 2015 </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>Tilgjengelig fra <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf"> https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf </a></span></li><li class="breakall"><span> [39] </span><span> Serenius F, Sjors G, Blennow M, Fellman V, Holmstrom G, Marsal K, Lindberg E, Olhager E, Stigson L, Westgren M, Kallen K </span><span> EXPRESS study shows significant regional differences in 1-year outcome of extremely preterm infants in Sweden </span><span> Acta Paediatr </span><span> 2014 </span><span> 103 </span><span> 1 </span><span> 27 </span><span> 37 </span></li><li class="breakall"><span> [66] </span><span> Phibbs CS </span><span> Managed clinical networks in neonatal care </span><span> BMJ : British Medical Journal </span><span> 2012 </span><span> 344 </span><span> </span><span> e2423 </span><span> </span></li></ul></div></div></div>