​​Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon er utarbeidet som en del av de nasjonale handlingsprogrammene på kreftområdet.

Handlingsprogrammet omfatter tre ulike deler:

  • Kjennetegn og utfordringer ved palliasjon
  • Faglige retningslinjer for utredning og behandling av en del sentralsymptomer og tilstander hos alvorlig syke og døende pasienter
  • Anbefalinger for organisering, utdanning og kompetanse på området palliasjon

Handlingsprogrammet er basert på best mulig tilgjengelig kunnskap. Målet er å forbedre symptomlindring  for pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og begrenset levetid, og å sikre et like godt palliativt tilbud i hele landet.

Deler av handlingsprogrammet kan også være til nytte i behandlingen av kreftpasienter tidligere i sykdomsforløpet. Dette gjelder for eksempel retningslinjene for behandling av symptomer som smerte og kvalme.

Mye av den foreliggende kunnskap og dokumentasjon om palliasjon er knyttet til kreftpasienter. De generelle forhold som er omtalt i handlingsprogrammet, vil imidlertid også gjelde for  alvorlig syke og døende pasienter med andre diagnoser.

Utgåtte versjoner

​IS-2101 [Gjeldende 11.07.13 - 25.03.15] (PDF)