​​Formålet med dette handlingsprogrammet er å sikre alle voksne norske pasienter med maligne blodsykdommer like muligheter for oppdatert diagnostikk og behandling basert på internasjonale, nasjonale og i størst mulig grad evidensbaserte behandlingsprinsipper. ​​

Handlingsprogrammet skal sikre korrekt klassifikasjon og subklassifikasjon av maligne blodsykdommer, spesielt i den gruppe der det er grunnlag for å gi behandling med tanke på å oppnå komplett remisjon og kurasjon.

Maligne blodsykdommer

Maligne blodsykdommer er en fellesbetegnelse på blodkreftsykdommer. I dette handlingsprogrammet har vi valgt å omtale blodkreftsykdommer som tradisjonelt behandles av spesialister i blodsykdommer (hematologi). Lymfekreft, som i Norge for det meste behandles av spesialister i kreftsykdommer (onkologi), er allerede omtalt i et eget nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer.

Leukemi brukes ofte som del av navnet på blodkreftsykdom hvor kreftcellene sirkulerer i betydelig antall i blodet. Ved andre blodkreftsykdommer sirkulerer cellene ikke eller i liten grad.

De enkelte blodkreftsykdommene er til dels svært ulike. Vi har derfor valgt å lage separate kapitler for hver sykdom. 

Utgåtte versjoner