Last ned PDF (3.0 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon Nettversjon

​​Det foreliggende nasjonale handlingsprogrammet inneholder faglige retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. Handlingsprogrammet er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet.

Hovedpunkter ved revisjon oktober 2016

Hovedendringen ved revisjon oktober 2016 er omtale av pembrolizumab ved ikke-småcellet lungekreft, basert på vedtak i Beslutningsforum 26.09.16. Det gjelder klinisk bruk av medikamentet, samt immunhistokjemisk testing av PD-L1 som basis for klinisk bruk. Helsedirektoratet står ansvarlig for teksten i revidert versjon. Direktoratet har mottatt verdifulle innspill fra Norsk lungekreftgruppe/Handlingsprogramgruppe for lungekreft.

Revisjon juni 2016

 • Omtale av Recist 1.1-kriterier for bildediagnostisk vurdering av respons, og det oppfordres til å bruke disse kriteriene i klinisk rutine.
 • MR binyrer og MR mediastinum er omtalt
 • Oppdatering/økt detaljering innen histopatologisk diagnostikk, basert på nye WHO-kriterier
 • ALK-analyse skal inkluderes ved primærdiagnostikk ved NSCLC non-plateepitelkarsinom
 • Mer utfyllende om lymfeknutekirurgi
 • Noe mer detaljering rundt postoperativ stråleterapi
 • Svak dokumentasjon for vekstfaktorstøtte ved adjuvant behandling, og denne anbefalingen er fjernet.
 • ALK-rettet behandling i første linje, også ALK-rettet behandling ved progresjon på førstelinjes ALK-hemmer
 • Ved 4 eller færre hjernemetastaser anbefales stereotaktisk stråleterapi over helhjernebestråling.
 • Omtale av EMEA-godkjente medikamenter som ikke er vurdert, ev. ikke er godkjente i Beslutningsforum (EGFR-hemmeren osimertinib og anti-PD1-antistoff)
 • Noe økt detaljering rundt kontrollopplegg
 • Nytt kapittel om støttebehandling
 • Flytting av komplikasjonskapitlet, for å gi mer logisk oppbygning
 • Bevacizumab omtalt som aktuell behandling ved mesoteliom

Utgåtte versjoner

IS-2487 [Gjeldende 24.06.16 - 12.10.16] (PDF)

IS-2337 [Gjeldende 11.05.15 - 23.06.16] (PDF)

IS-2262 [Gjeldende 19.12.14 - 10.05.15] (PDF) 

IS-2209 [Gjeldende 05.09.14 - 18.12.14] (PDF) 

IS-2124 [Gjeldende 15.01.14 - 04.09.14] (PDF) 

skriv ut del på facebook del på twitter