Endringer i siste versjon  

Strålebehandling:
 • Protonstråling har fått en mer sentral rolle i alle kapitler som omhandler strålebehandling som behandlingsmodalitet, inkl hovedkapittel 8.3 «Strålebehandling» der det står at «…..bør de fleste barn som skal motta strålebehandling vurderes for protonstråling».

Nye medikamenter/behandlingsrutiner:

 • Kapittel 9.1.2, under behandling for modent B-celle non-Hogdkins lymfom forventes en ny behandlingsprotokoll godkjent i.l.a 2016 (B-NHL 2013). Dette er en klinisk behandlingsstudie som alle barn og unge <18 år ved diagnose vil få tilbud om å delta i. Rituximab inngår i denne protokollen, og inntil denne er åpen anbefales en dose Rituximab (375 mg/m2) i forfasen til alle pasienter med B-NHL
 • Nevroblastom, kapittel 9.3.3: Det åpnes for at høydose MIBG-behandling nå også kan gjøres i Norge (foreløpig OUS), på residivpasienter

Betydelig reviderte kapitler:

 • Akutt lymfatisk leukemi (ALL)-residiv: Ny behandlingsprotokoll (IntReALL) startet i Norge sommeren 2014 og er omtalt i kapittel 9.1.1
 • Hodgkins lymfom: Ny behandlingsprotokoll (EuroNet-PHL-C2) startet i Norge januar 2016, og er omtalt i detalj i kapittel 9.1.3
 • Langerhanscellehistiocytose (LCH): Ny behandlingsprotokoll startet i Norge sommeren 2015, og omtales i detalj i kapittel 9.1.4.1
 • Retinoblastom: Kapittel 9.3.5, generell oppdatering
 • Genetikk: Kapittel 7, generell oppdatering
 • Vaksinasjoner etter allogen stamcelletransplantasjon til barn: Kapittel 10.4.3, generell oppdatering
 • Varicella posteksposisjonsprofylakse: Kapittel 10.4.2; Varicella immunglobulin er erstattet med Acyclovir som førstevalg (henviser til generell veileder i pediatri)
 • Utprøvende behandling: Kapittel 8.4, presisering av dekningssted for kostnader forbundet med eksperimentell behandling i annet nordisk land, etter kost/nytte vurdering av behandlende lege(r)
I tillegg er alle kapitlene gjennomgått av kapittelforfattere, som har gjort større og mindre endringer. 

Utgåtte versjonerTema: ​​Kreft