Analcancer, eller plateepitelkarsinom i analkanalen, er en relativt sjelden sykdom og det diagnostiseres om lag 74 nye tilfeller av analcancer årlig i Norge. To tredjedeler av pasientene er kvinner. Insidensen har økt jevnt de siste tiårene. De fleste tilfeller er HPV positive. Utredningen er i store trekk som ved endetarmskreft. Kurativ behandling består hovedsakelig av strålebehandling kombinert med kjemoterapi, og i noen tilfeller kirurgi.

Målgruppen for retningslinjene er leger og legespesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi, patologi og fastleger. Handlingsprogrammet vil også være av interesse for andre faggrupper som er involvert i behandling av pasientgruppen og pasienter og pårørende.
  • Mål: Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.