Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten skal legge til rette for optimal bruk av Nødnett og utvikling av lokale prosedyrer.

Formålet med felles prosedyrer er å styrke samhandlingen i og mellom tjenestene. Prosedyrene for Nødnett er delt inn i tre nivåer:

  • Nivå 1: Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere  er utarbeidet i samarbeid med politi og brannvesen og legger føringer og tilrettelegger for klare rutiner og effektiv kommunikasjon i samvirke mellomnødetatene.(Revideres høsten 2016)
  • Nivå 2: Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten bygger på Felles sambandstreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere. (Nivå 1).
  • Nivå 3: Operative prosedyrer som gjelder for samhandling på lokalt/regionalt nivå. Ansvaret for å videreutvikle, tilpasse, implementere og følge opp Nivå 3 prosedyrene ligger til regionale helseforetak, helseforetak og kommuner.

Sentralt i denne veilederen

  • Den beskriver roller, ansvar og juridiske rammer ved bruk av Nødnett
  • Tydeliggjør sambandsstruktur(Fleetmap), talegrupper og kommunikasjon mellom Nødnett og Helseradionett
  • Beskriver generell og operativ bruk og funksjoner i Nødnett
  • Omtaler drift, vedlikehold og forvaltningsoppgaver