Fødselshjelp er et spesialisthelsetjenestetilbud. Planlagt hjemmefødsel med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet.

Tilbudet gis i dag av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller den kommunale helse – og omsorgstjenesten. I en slik organisatorisk og rettslig kontekst er det viktig å ha klare faglige retningslinjer for hjemmefødselsvirksomhet.

Helsedirektoratet utgir Nasjonal retningslinje for hjemmefødsel. Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender på bakgrunn av Stortingets behandling av St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. På bakgrunn av pasient- og brukerrettighetsloven har gravide rett til å få informasjon om de ulike valgmulighetene som foreligger i forbindelse med fødsel og fødested. Det er utarbeidet en egen bruker- / publikumsinformasjon om planlagt hjemmefødsel.

For jordmødre som bistår ved hjemmefødsler er det viktig å utvikle og praktisere betryggende seleksjons- og overføringsrutiner: det omfatter en etablert kontakt med sykehus som kan gi nødvendig bistand i uventede og kritiske situasjoner, og sørge for sikre rutiner ved overføring til sykehus. Det er også nødvendig med vedlikehold og oppdatering av kunnskap, herunder ferdighetstrening i akutt hjelp og praktisk erfaring med fødselshjelp og svangerskaps- og barselomsorg. 

Retningslinjen for hjemmefødsel har lagt seleksjonskriteriene som gjelder for fødsel ved fødestue til grunn for utarbeidelse av retningslinjen. For øvrig er Nasjonal retningslinje for hjemmefødsel - Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender utarbeidet på bakgrunn av forskning, klinisk praksis, brukernes ønsker og erfaringer.