Last ned PDF (2.6 MB) Nettversjon

Bestill papirutgave av retningslinjen

Revisjon av retningslinjen

Høringsutkast: Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder.

I høringsutkastet gis anbefalinger om bruk av prevensjon, nedtrapping/dosereduksjon og valg av substitusjonslegemiddel. Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt være gjeldende.

I revisjonsarbeidet skal Konsensuspanelets vurderinger, inkludert forsterket vektlegging av føre-var-prinsippet, legges til grunn. Gjennom revisjonen skal det utarbeides konkrete anbefalinger som bygger på denne vektleggingen og som er egnet til å bruke i praksis.
Prosjektet skal ikke revurdere konklusjonene i konsensusrapporten. Men hvilken rolle og vekt disse konklusjonene skal ha i utformingen av anbefalingene i revidert retningslinje må vurderes for hver enkelt anbefaling, opp mot foreliggende kunnskapsgrunnlag (forskning, brukerkunnskap og ekspertkunnskap). Konsensusrapporten skal, sammen med nevnte kunnskapsgrunnlag, legges til grunn, men man er i revisjonsarbeidet således ikke bundet av de formulerte konklusjonene i konsensusrapporten. 

Hovedpunkter fra konsensuspanelets rapport som vil få konsekvenser for revisjonen: 

  • Anbefalinger om bruk av legemidler under graviditeten
  • Anbefalinger om nedtrapping
  • Anbefalinger om prevensjon
  • Tilrettelegging og praktiske tiltak for gjennomføring
  • Informasjon til kvinner i LAR

Føre-var-prinsippet bør vektlegges i større grad

Fordi det ikke kan utelukkes at metadon og buprenorfin kan gi skade på fosteret, legger Konsensuspanelet til grunn at føre-var-prinsippet bør vektlegges i større grad enn dagens retningslinje. 

Det er særlig tre forhold hvor dette vil få konsekvenser for hvilke råd kvinner i LAR i fertil alder eller som er gravide får.

Konsensuspanelet konkluderer med at anbefalingen om opprettholdelse av bruk av LAR legemiddelet bør endres fra «metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditeten» til «metadon eller buprenorfin kan opprettholdes under graviditeten».

Konsensuspanelet mener videre at nedtrapping ikke bør begrenses til å finne sted mellom uke 14 og 32 i svangerskapet slik det anbefales i dagens retningslinje.

Konsensuspanelet vurderer at buprenorfin er det foretrukne legemiddelet dersom LAR-legemidler videreføres under graviditet.

Inntil det foreligger en revidert retningslinje, ber Helsedirektoratet om at behandlingsansvarlig fremover vektlegger føre-var-prinsippet i tråd med konsensuspanelets anbefalinger. Om det er mulig å trappe ned, og på hvilken måte det skal skje, vil være en individuell vurdering basert på kvinnens situasjon og ønske.

Anbefalinger om nedtrapping finnes i den eksisterende retningslinjen. Det må unngås at kvinnene får tilbakefall til bruk av rusmidler og på den måten utsetter fosteret og seg selv for alvorlig risiko.

Informasjon om LAR-legemidler og graviditet

Kommunikasjonen og dialogen med kvinnen er avgjørende for å få til trygg nedtrapping. Kvinnen har medbestemmelsesrett i behandlingsvalgene og informasjon og rådgivning må tilpasses den enkelte. I tråd med konsensuspanelet anbefaler Helsedirektoratet at det gis informasjon om fordeler og ulemper med LAR-legemidler og konsekvenser av inntak av illegale rusmidler, ikke forskrevne legemidler, alkohol og tobakk på barnets helse. Denne informasjonen bør gis tilpasset både når graviditet er ønsket og ved nedtrapping av LAR-legemiddel. Se mer i retningslinjen.

Langtidsvirkende prevensjon bør tilbys

Konsensuspanelet konkluderer med at fertile kvinner ved oppstart av LAR bør anbefales å bruke langtidsvirkende reversibel prevensjon, i hvert fall til de er i stabil fase. Konsensuspanelet gjør også en juridisk og etisk drøfting av dette spørsmålet i rapporten.

I dagens retningslinje anbefales kvinner i fertil alder å bruke prevensjon ved oppstart av LAR. Hormonspiral (langtidsvirkende prevensjon) bør være det anbefalte middelet. Helsedirektoratet ber de som har ansvar for behandlingen om at langtidsvirkende prevensjon tilbys og drøftes ved oppstart av LAR hos kvinner i fertil alder. Konsensuspanelet anbefaler at legen bør sikre at kvinnen står på langtidsvirkende prevensjon før oppstart av LAR. Samtidig kan det ikke stilles som et absolutt krav for å starte opp LAR. 

Kunnskapsoppsummeringer

Kunnskapsoppsummeringer/rapporter som ble lagt frem på konsensuskonferansen 2017: