Last ned PDF (2.6 MB) Nettversjon

Bestill papirutgave av retningslinjen

Revisjon av retningslinjen

De siste årene har det vært debatt hvor det har blitt stilt spørsmål ved om kvinner som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør fortsette med sin medisinske behandling under graviditet. I juni 2017 ble det arrangert konsensuskonferanse om dette. Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn har i etterkant av konferansen utarbeidet en rapport: Uttalelse fra konsensuspanelet vedrørende legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under svangerskapet (PDF)

På bakgrunn av denne rapporten skal Helsedirektoratet revidere retningslinjen. Arbeidet med revisjonen startet i april 2018. Vi planlegger ekstern høring i oktober 2018.

Nåværende retningslinje gjelder inntil den reviderte retningslinjen foreligger. 

Hovedpunkter fra konsensuspanelets rapport som vil få konsekvenser for revisjonen: 

 • Anbefalinger om bruk av legemidler under graviditeten
 • Anbefalinger om nedtrapping
 • Anbefalinger om prevensjon
 • Tilrettelegging og praktiske tiltak for gjennomføring
 • Informasjon til kvinner i LAR

Føre-var-prinsippet bør vektlegges i større grad

Fordi det ikke kan utelukkes at metadon og buprenorfin kan gi skade på fosteret, legger Konsensuspanelet til grunn at føre-var-prinsippet bør vektlegges i større grad enn dagens retningslinje. 

Det er særlig tre forhold hvor dette vil få konsekvenser for hvilke råd kvinner i LAR i fertil alder eller som er gravide får.

Konsensuspanelet konkluderer med at anbefalingen om opprettholdelse av bruk av LAR legemiddelet bør endres fra «metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditeten» til «metadon eller buprenorfin kan opprettholdes under graviditeten».

Konsensuspanelet mener videre at nedtrapping ikke bør begrenses til å finne sted mellom uke 14 og 32 i svangerskapet slik det anbefales i dagens retningslinje.

Konsensuspanelet vurderer at buprenorfin er det foretrukne legemiddelet dersom LAR-legemidler videreføres under graviditet.

Inntil det foreligger en revidert retningslinje, ber Helsedirektoratet om at behandlingsansvarlig fremover vektlegger føre-var-prinsippet i tråd med konsensuspanelets anbefalinger. Om det er mulig å trappe ned, og på hvilken måte det skal skje, vil være en individuell vurdering basert på kvinnens situasjon og ønske.

Anbefalinger om nedtrapping finnes i den eksisterende retningslinjen. Det må unngås at kvinnene får tilbakefall til bruk av rusmidler og på den måten utsetter fosteret og seg selv for alvorlig risiko.

Informasjon om LAR-legemidler og graviditet

Kommunikasjonen og dialogen med kvinnen er avgjørende for å få til trygg nedtrapping. Kvinnen har medbestemmelsesrett i behandlingsvalgene og informasjon og rådgivning må tilpasses den enkelte. I tråd med konsensuspanelet anbefaler Helsedirektoratet at det gis informasjon om fordeler og ulemper med LAR-legemidler og konsekvenser av inntak av illegale rusmidler, ikke forskrevne legemidler, alkohol og tobakk på barnets helse. Denne informasjonen bør gis tilpasset både når graviditet er ønsket og ved nedtrapping av LAR-legemiddel. Se mer i retningslinjen.

Langtidsvirkende prevensjon bør tilbys

Konsensuspanelet konkluderer med at fertile kvinner ved oppstart av LAR bør anbefales å bruke langtidsvirkende reversibel prevensjon, i hvert fall til de er i stabil fase. Konsensuspanelet gjør også en juridisk og etisk drøfting av dette spørsmålet i rapporten.

I dagens retningslinje anbefales kvinner i fertil alder å bruke prevensjon ved oppstart av LAR. Hormonspiral (langtidsvirkende prevensjon) bør være det anbefalte middelet. Helsedirektoratet ber de som har ansvar for behandlingen om at langtidsvirkende prevensjon tilbys og drøftes ved oppstart av LAR hos kvinner i fertil alder. Konsensuspanelet anbefaler at legen bør sikre at kvinnen står på langtidsvirkende prevensjon før oppstart av LAR. Samtidig kan det ikke stilles som et absolutt krav for å starte opp LAR. 

Arbeidsgruppe for revisjon av retningslinjen

Prosjektleder

 • Caroline Hodt-Billington, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Prosjektgruppe

 • Fatemeh Chalabianloo, Seksjonsoverlege ved seksjon LAR, avd. for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus
 • Hege-Maria Aas, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Jørg Mørland, professor emeritus, farmakolog, Folkehelseinstituttet 
 • Kathrine Egeland, seniorrådgiver, Helsedirektoratet (jurist)
 • Reidun Førde, professor medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege Borgestadklinikken

Metodestøtte

 • Heid Nøkleby, forsker, Folkehelseinstituttet

Arbeids-/referansegruppe

 • Anne-Brit Sveine, sosionom med master i barnevern, barnevernvaktens familieteam, Bergen kommune
 • Bente Lindboe, jordmor og psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid, forebyggende familieteam, Vestre Viken HF
 • Grete Kulild, helsesøster i forsterket helsestasjon, Solheimsviken helsestasjon, Bergen kommune
 • Hilde Moan Ingebrigtsen, psykolog, avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade Behandlingssenter
 • Ida Kristine Olsen, brukerrepresentant, leder SMIL (brukerstyrt prosjekt for kvinner i LAR med små barn), proLAR 
 • Janne Skranes, pediater, PhD, Oslo Universitetssykehus
 • Jorid Eide, jordmor, Ullevålsteamet, Oslo Universitetssykehus
 • Kerstin Søderstrøm, psykologspesialist barn og unge, PhD, Stabsområde fag, Divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF
 • Krister Mostrøm, lege, spesialist i allmennmedisin, fastlege og medisinsk ansvarlig lege ved Aline barnevernsenter
 • Lena Gulbrandsen, sosionom med videreutdanning i rusbehandling, psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune
 • Marte Jettestad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus
 • Trine G. Karlsen, koordinator i mor/barn gruppa og likemannstjenesten, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon
 • Trude Larsen, seksjonsleder ved seksjon Tertnes, avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

Presentasjoner fra konsensuskonferansen juni 2017

Kunnskapsoppsummeringer/rapporter som ble lagt frem på konferansen: