​Veilederen tar for seg organisering av tverrfaglige smerteklinikker, krav til bemanning, henvisningskriterier, pasientgrupper og samhandling med primærhelsetjenesten. 

Enkelte pasientgrupper med langvarige smertetilstander har behov for utredning og behandling ved smerteklinikker i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet til denne pasientgruppen er ufullstendig og ulikt utbygget i helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet har i sin styring av de regionale helseforetakene fokusert på at dette tilbudet må få større oppmerksomhet regionalt og lokalt.

Den foreliggende veilederen skal understøtte helsemyndighetenes oppdrag til de regionale helseforetakene, samt gi føringer for organisering av tjenesten lokalt. Veilederen er et resultat av en faglig gjennomgang i en bredt sammensatt arbeidsgruppe med støtte av en referansegruppe.