​​​Retningslinjen fastsetter et forebyggende basisprogram som skal tilbys alle barn i Norge. I tillegg til det standardiserte undersøkelsesprogrammet omtales hvilke målrettede undersøkelser som bør gjøres der det er indikasjoner for det.

Målgruppen er personell i primærhelsetjenesten som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.

Sentrale anbefalinger

Syn

Generelle helseundersøkelser – syn

Gjennom observasjon av barnet og samtaler med foreldre/foresatte anbefales at man undersøker familiehistorie vedrørende: Synshemning eller øyesykdom, problemer i svangerskap eller i samband med fødsel, medfødte misdannelser, blikkontakt med barnet, foreldrenes oppfatning av barnets syn og skjeling.

Rød refleks

Rød refleks anbefales undersøkt hos alle nyfødte og ved 6 uker.

Visus/synsstyrke og tidspunkt for visusundersøkelse

Visusundersøkelse anbefales gjennomført på alle barn. Kravet til synsstyrke bør for 4- åringer være tre riktige svar på linjen 3/4,8. Hvis kravet ikke oppfylles, anbefales det gjort ny målrettet undersøkelse etter 1–2 måneder. (Hvis ny test gjennomføres når barnet er 4,5 år skal det være tre riktige svar på linjen 3/3,8).

Tidspunkt for visusundersøkelse:

Synsundersøkelsen anbefales gjennomført ved 4-årskontroll.

Målrettede helseundersøkelser – syn

Målrettede undersøkelser av syn skal gjøres på vide indikasjoner, for eksempel der foreldre gir uttrykk for bekymring, og spesielt i forhold til barn med hørselshemning eller andre funksjonshemninger. Hvis det fortsatt er tvil om barnets syn etter å ha gjennomført en målrettet undersøkelse, henvises til øyelege, optiker eller ortoptist.

Ved all mistanke om øyesykdom skal det henvises til øyelege eller øyeavdeling. Barn som har lesevansker bør ha ekstra oppmerksomhet. Det bør gjøres målrettede undersøkelser og henvisninger slik at det er trygghet for at synsfunksjonen er undersøkt og behandlet når andre tiltak settes i gang.

Hørsel

Hørselsscreening av alle nyfødte

Se oppdaterte anbefalinger om metoder for hørselsscreening av nyfødte i Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte, publisert 23. januar 2017. 

Generelle helseundersøkelser

Selv om man tar sikte på å oppdage de fleste umiddelbart etter fødselen, må det stadig rettes oppmerksomhet mot barnets hørsel. Dette gjøres i forbindelse med helsetjenestens kontakt med barn og foresatte ved å spørre om reaksjon på lyd, senere om språkforståelse og utvikling av talespråk.

Audiometri

Audiometri anbefales gjennomført på alle barn før skolestart. 

Målrettede undersøkelser

Målrettede undersøkelser gjøres på vide indikasjoner, f.eks. i forhold til barn med funksjonshemninger, spesielt synshemning, barn som har hatt alvorlige infeksjoner og der foreldre gir uttrykk for tvil om barnet hører. Videre anbefales det at barn som ikke er blitt hørselsscreenet umiddelbart etter fødsel, får gjort dette. Her vil vi spesielt nevne at barn som ikke er født i Norge må vies ekstra oppmerksomhet. Barn som kun har hatt respons på ett øre følges opp særskilt.

Språk

​I den generelle helseundersøkelsen av barn anbefales det gjennomført systematisk observasjon av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk. Foreldrenes vurdering av barnets språk er også av vesentlig betydning.

Barnet skal henvises til videre språkutredning dersom det er mistanke om forsinket språkutvikling.

For mer systematisk observasjon av barns språk er det ved Institutt for
spesialpedagogikk, Universitet i Oslo, utarbeidet kartleggingsmateriell for bruk ved helsestasjonens 2- og 4-årskontroll, SATS og SPRÅK 4.

 

Denne retningslinjen er under revisjon

Retningslinjen er faglig utdatert på områdene syn og hørsel. Her foreligger det ny kunnskap og det er derfor behov for en revisjon. Språkdelen i retningslinjen ansees som oppdatert, og det er her ikke behov for en revisjon.