​Retningslinjen inneholder anbefalinger om hvilke pasientgrupper som bør tilbys langtidsmekanisk ventilasjon (tidligere hjemmerespiratorbehandling), samt hvilke avveininger som bør legges til grunn ved vurdering av den enkelte pasient.

Langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud til en gruppe pasienter med kronisk alvorlig pustesvikt som i hovedsak skyldes redusert kraft eller svekket regulering av pustefunksjonen. Hensikten med LTMV er å øke livslengde og/eller bedre livskvalitet.
Langtids mekanisk ventilasjon, ble tidligere omtalt som hjemmerespiratorbehandling.

Formålet med retningslinjen, er å bidra til:

  • Likeverdighet i tilbudet uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosioøkonomisk status og etnisk tilhørighet
  • Helhet og kvalitet i pasientforløpet