Retningslinjen omhandler hendelser der personer utsettes for farlige kjemiske stoffer (C - Chemical), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), stråling fra nukleært materiale (N) og/eller eksplosiver (E).

Målgruppene er personell i og utenfor helsetjenesten, samt industrivernpliktige virksomheter, som forventes å kunne håndtere CBRNE-hendelser med personskade. Retningslinjen omfatter tiltak som er nødvendige for å sikre god helsehjelp og som skal beskytte pasienter, innsatspersonell og befolkningen for øvrig mot helseskade.

Fordi helsetjenesten og nødetatene er ulikt organisert i forskjellige deler av landet, beskriver retningslinjen i hovedsak hva og hvordan ting bør gjøres og ikke alltid hvem som har ansvaret på lokalt nivå.