Bestill papirutgave av veilederen​

Helsedirektoratet har revidert veilederen om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. «Mestring, samhørighet og håp» beskriver hva som er kommunenes forpliktelser i den psykososiale oppfølgingen ved alvorlige hendelser.

​Målet med veilederen er å bidra til enhetlig, likeverdig og forsvarlig psykososial oppfølging etter kriser, ulykker og katastrofer i hele landet.

Veilederen beskriver god praksis

Veilederen skal være med på å definere hva som er god praksis i tjenestene. Sentrale områder er:

  • Proaktiv psykososial oppfølging med navngitt kontaktperson i kommunen.
  • Brukerperspektivet skal være sentralt i tjenesteytelsen.
  • Samarbeid mellom tjenesteytere på ulike nivå og i ulike sektorer, inkludert frivillig sektor.
  • Tiltak for å aktivere den rammedes eget støttenettverk.
  • Anbefalinger for god kriseledelse og virksomhetsevaluering

Veilederen fokuserer på formål og de ulike delene av sørge-for-ansvaret i den psykososiale oppfølgingen, herunder ansvar for hjelp i akutte situasjoner.

I et vedlegg presenteres oversikten over relevante tjenester og aktører i oppfølgingsarbeidet.

Bredt kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget for veilederen er en kombinasjon av internasjonal og nasjonal forskning og nasjonale erfaringer.

Mange ulike aktører med bred kompetanse og stort engasjement har vært involvert i arbeidet.

Etter terrorhendelsene 22. juli 2011 har vi i Norge innhentet mye læring og erfaring om hva de som har vært mottakere av hjelpen opplevde som god oppfølging. Dette er tatt inn i veilederen.

De fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) vil være sentrale i arbeidet med å implementere veilederen.