https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=74<h2 class="ms-rteElement-H2B">Enhet/tjeneste som det henvises til</h2><div class="textContainer"><p> Navn på enhet/tjeneste: </p><ul> <li><a href="https://www.nhn.no/helsenettet/grunndata/#Adresseregisteret">Hent fra adresseregisteret (nhn.no)</a> for enhet/tjeneste som er tilgjengelig</li> <li>Skriv inn adresse for enhet/tjeneste som ikke er tilgjengelig </li> </ul><p> Tilkobling til Norsk helsenett er nødvendig for å kunne bruke adresseregisteret.<br> </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=75<h2 class="ms-rteElement-H2B">Henviser</h2><div class="textContainer"><ul><li>Svaradresse. Skrives inn når denne ikke hentes automatisk fra adresseregisteret.</li><li>Telefonnummer for kontakt om henvisningen</li></ul><p>Ved elektronisk henvisning genereres HER-id/HPR-nummer automatisk.<br></p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=76<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kopimottakere</h2><div class="textContainer"><p>Når det sendes kopi, sett inn: </p><ul><li>Navn på mottakende helsepersonell med HPR-nummer, og/eller</li><li>Navn på mottakende virksomhet</li></ul><p>Pasienten bør få en kopi av henvisningen.<br></p><p>Hvis fastlegen ikke er henviser, bør kopi av henvisningen sendes denne under forutsetning av at pasienten ikke har motsatt seg det.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=77<h2 class="ms-rteElement-H2B">Pasientopplysninger</h2><div class="textContainer"><ul class="bulletlist"> <li>Navn</li> <li>Fødselsnummer</li> <li>Adresse</li> <li>Telefonnummer</li> <li>Nærmeste pårørende, oppgitt av pasienten</li> <li>Tolkebehov</li> <li>Språk</li> </ul><p>Helsepersonell skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pasienter med ulik språklig bakgrunn. Det er derfor viktig å registrere informasjon om behov for tolk og hvilket språk dette gjelder i henvisningen.<br></p><h3>Foreldresamtykke for barn under 16 år</h3><p>For barn under 16 år må det fremgå at begge foreldrene med foreldreansvar eller andre med foreldreansvar har samtykket til henvisning, jamfør <a href="http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%c2%a74-4">pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 første ledd (lovdata.no)</a>. Det er tilstrekkelig at en av foreldrene eller at andre med foreldreansvaret samtykker til henvisning for helsehjelp dersom den regnes som del av den daglige og ordinære omsorgen for barnet, jamfør <a href="http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%c2%a74-4">pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 andre ledd bokstav a (lovdata.no)</a>. Med helsehjelp som er ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet regnes alminnelige, dagligdagse og ukompliserte tilstander som det erfaringsmessig viser seg ikke å oppstå uenighet om nødvendigheten av å oppsøke helsetjenesten for. </p><p>Hvis helsehjelpen det henvises til ikke anses som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet, må begge foreldre med foreldreansvar eller andre med foreldreansvaret for barnet samtykke. Enkelte ganger kan foreldrene være uenige om barnet skal henvises videre. Andre ganger er det ikke mulig å få avklart begge foreldrenes synspunkter for eksempel fordi den ene forelderen ikke er mulig å få tak i. I disse situasjoner kan den ene forelderen alene gi samtykke til helsehjelp dersom kvalifisert helsepersonell mener helsehjelpen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade, jamfør <a href="http://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%c2%a74-4">pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 andre ledd bokstav b (lovdata.no)</a>. Før slik helsehjelp besluttes skal begge foreldrene eller andre med foreldreansvar, så langt råd er, få si sin mening.</p><p>Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer"><u>rundskriv til pasient og brukerrettighetsloven </u></a> og kommentarer til § 4-4 Samtykke på vegne av barn.<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=78<h2 class="ms-rteElement-H2B">Henvisningstype</h2><div class="textContainer"><p>Velg <strong>en</strong> av følgende henvisningstyper:</p><ul><li>Utredning /Behandling (Skal rettighetsvurderes)</li><li>Råd til henviser (Skal ikke rettighetsvurderes)</li><li>Øvrige henvisninger (Skal ikke rettighetsvurderes), <br>for eksempel:<br>o Spesialisterklæringer og attester<br>o Førerkortvurderinger<br>o Rituell omskjæring av gutter</li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=79<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hastegrad</h2><div class="textContainer"><p>Velg <strong>en</strong> av følgende hastegrader:</p> <ul> <li>Øyeblikkelig hjelp</li> <li>Haster (elektiv) </li> <li>Pakkeforløp for kreft (elektiv)</li> <li>Elektiv/Ordinær</li> </ul> <p>De tre elektive hastegradene rettighetsvurderes. </p><p>Henvisninger merket «Haster» er informasjon til spesialisthelsetjenesten om at dette gjelder en alvorlig tilstand som må vurderes snarest i vurderingsperioden på 10 dager.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=80<h2 class="ms-rteElement-H2B">Henvisningsdiagnose</h2><div class="textContainer"><p> Bruk ett av følgende diagnosekodeverk: </p> <ul class="bulletlist"> <li><span class="s2"><a href="https://finnkode.helsedirektoratet.no/#%7cicpc%7cICPCSysDel%7c-1%7cflow"><span class="s3">ICPC2 (finnkode.no)</span></a></span></li> <li><a href="https://finnkode.helsedirektoratet.no/#%7cicd10%7cICD10SysDel%7c-1%7cflow">ICD10 (finnkode.no)</a></li> </ul> <p> <span class="s1"></span> Dersom ikke diagnosekodeverkene beskriver problemet tilfredsstillende, bruk i stedet den betegnelsen som passer best ut fra <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder/seksjon?Tittel=innholdet-i-henvisningen-1109#Aktuell%20problemstilling">punktet Aktuell problemstilling.</a> </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=81<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kritisk informasjon</h2><div class="textContainer"><p>Skriv inn informasjon som det er særlig viktig at spesialisthelsetjenesten blir kjent med. Dette kan ha avgjørende betydning ved valg av videre utredning og behandling. </p><p>Listene til hvert punkt er ikke uttømmende. <br></p><p> <span class="s1"><b>Overfølsomhetsreaksjon</b></span> </p><ul> <li> Alvorlig legemiddelreaksjon: Hva pasienten reagerte på, type reaksjon og reaksjonens alvorlighetsgrad <ul> </ul></li> </ul><p> <span class="s1"><b>Medisinsk </b></span><span class="s1"><b>tilstand</b></span> </p><ul> <li>Komplikasjoner ved anestesi</li><li>Viktig tilstand som kan være vanskelig å oppdage i en akuttsituasjon </li></ul><p> <span class="s1"><b>Pågående behandling</b></span></p><ul> <li><span class="s1" data-redactor-class="s1">Pågående viktig behandlingsforløp, f.eks. immunhemmende/-modulerende behandling, dialyse </span></li> <li><span class="s1">Implantater, for e</span><span class="s1" data-redactor-class="s1">ksempel pacemaker, stenter, hjertestarter, metallimplantater, intrakranielle vaskulære klips </span></li><li><span class="s1" data-redactor-class="s1">Transplanterte organer </span></li> </ul><p> <span class="s1"><b>Endringer i vanlig behandlingsrutine</b></span></p><ul> <li>Viktige forhold som kan ha betydning for valg av helsehjelp, for eksempel begrensning av livsforlengende behandling besluttet av pasienten selv. </li></ul><p><span class="s1"><b>Smitte</b></span></p><ul><li>Kjent MRSA</li></ul><hr /> <a name="_msocom_1"></a> <a name="_Toc417295777"></a><a style=""></a><a style=""></a><p>Kilde: <a href="https://helsedirektoratet.no/https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kritisk-og-viktig-helseinformasjon-i-kjernejournal">Helsedirektoratets rapport Kritisk og viktig informasjon i kjernejournal</a></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=82<h2 class="ms-rteElement-H2B">Aktuell problemstilling</h2><div class="textContainer"><p> Skriv inn den aktuelle sykehistorien som er grunnlag for henvisningen. Opplysninger som er nødvendige for å vurdere om pasienten har behov for spesialisthelsetjeneste må fremkomme. </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=83<h2 class="ms-rteElement-H2B">Andre relevante tilstander</h2><div class="textContainer"><p> Beskriv andre relevante tilstander som bør være kjent ved vurderingen av henvisningen. Kun informasjon om psykiske lidelser og/eller somatiske tilstander som er relevant for henvisningen skal formidles, jamfør <a style="" href="http://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/%c2%a721"></a><a href="http://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/%c2%a721"><u>Helsepersonelloven kap. 5 - taushetsplikt og opplysningsrett (lovdata.no)</u></a> </p><p> Eksempler: </p><ul> <li>Tidligere sykdommer av betydning for problemstillingen</li> <li>Allergier og legemiddelreaksjoner som ikke faller inn under punktet <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder/seksjon?Tittel=innholdet-i-henvisningen-1109#kritisk-informasjon">Kritisk informasjon</a></li> <li>Smitte-/bærerstatus dersom kjent</li> </ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=84<h2 class="ms-rteElement-H2B">Funn og resultater fra undersøkelser</h2><div class="textContainer"><ul> <li>Kliniske funn</li> <li>Laboratoriesvar</li> <li>Billeddiagnostiske resultater</li> <li>Andre tester eller undersøkelser</li><li>Høyde og vekt</li> <li>Iverksatt behandling og effekt av denne</li> </ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=85<h2 class="ms-rteElement-H2B">Personlig informasjon</h2><div class="textContainer"><p><span class="s1"><strong> Vurder i hvert enkelt tilfelle hvilken informasjon som skal oppgis i henvisningen.</strong></span></p><ul><li><span class="s1">Familiesituasjon</span></li> <li><span class="s1">Arbeidssituasjon</span></li><li>Sykmeldingsstatus</li> <li><span class="s1">Skole-/studiesituasjon</span></li> <li><span class="s1">Kommunale tjenester som pasienten mottar</span></li><li><span class="s1">Individuell plan (IP)</span></li><li><span class="s1">Funksjonsvurdering</span><ul><li>Fysisk</li><li>Psykisk</li><li>Kognitiv</li><li>Sosialt</li></ul></li><li>Samtykkekompetanse</li><li>Personlig hygiene</li><li>Måltider</li><li>Forflytning</li><li>Boforhold</li><li>Røykevaner</li><li>Alkohol- og rusvaner</li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=86<h2 class="ms-rteElement-H2B">Legemidler</h2><div class="textContainer"><p>Legemidler i bruk (LIB), inkludert informasjon om bruk av:</p><ul><li>reseptfrie legemidler</li><li>naturpreparater</li><li>alternativ behandling</li><li>tidligere legemidler relevant for aktuell sykehistorie</li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=88<h2 class="ms-rteElement-H2B">Informasjon til pasienten om henvisningen</h2><div class="textContainer"><p> Informer pasienten om bakgrunnen for henvisningen og hva henvisningen innebærer. Pasienten skal ha samtykket til henvisningen. </p><p><a href="https://helsenorge.no/velg-behandlingssted">Pasienten har rett til å velge behandlingssted, se helsenorge.no</a>.</p><p>Hvis pasienten vurderes til ikke å være samtykkekompetent, informer nærmeste pårørende. Dersom det gjøres en vurdering av samtykkekompetanse, dokumenter dette.</p><p>Hvem som er nærmeste pårørende er regulert i <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasient-+og+brukerrettighetsloven">pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b (lovdata.no)</a>.<br></p><p><br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>

 

 

I dette kapitelet gis det anbefalinger til disposisjon og hva en henvisning til spesialisthelsetjenesten bør inneholde. Hva som er relevant informasjon i henvisningen skal vurderes i forhold til den enkelte pasient.