​Et mål for rusmiddelpolitikken, (Stortingsmelding 30 (2011-2012), «Se meg!», er å forbedre samhandling og tidlig innsats. Denne veilederen setter fokus på hva som kan gi grunn til bekymring, og hvordan gå fra bekymring til handling.

Veilederen om tidlig intervensjon på rusmiddelområdet omfatter risikobruk av alle typer rusmidler, men legger hovedvekten på tidlig identifisering av risikobruk av alkohol hos ungdom, gravide, voksne og eldre samt barn og unge som pårørende eller tredjepart.

Veilederen har et livsløpsperspektiv og legger stor vekt på å beskrive «Fra bekymring til handling» i møte med barn, unge og foreldre vi bekymrer oss over.

Veilederen går ikke spesifikt inn på risikobruk av legemidler (B-preparater), misbruk av illegale rusmidler eller dopingmidler. Den gir en oversikt over beskyttelses- og risikofaktorer og beskriver noen generelle, vage symptomer og tegn på et problem, som vi ikke alltid vet hva det skyldes.

Sentrale elementer i å oppdage tidlig og handle i praksis:

  • Kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer.
  • Om kunnskapsbaserte metoder for å oppdage risiko eller et etablert problem.
  • Kunnskap om symptomer og signaler som bekymrer.
  • Kunnskap om kritiske faser i barns og unges utvikling og i de voksnes liv.
  • Forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage og handle på grunnlag av en bekymring.
  • Kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted (eventuelt innføring avkunnskapsbaserte metoder og praksis) om tidlig innsats.
  • Kjennskap til det øvrige tjenesteapparatet i din kommune.
  • Ha og kjenne til systematiske og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid.

Veilederen vektlegger kunnskap om å oppdage, ikke selve handlingen. Den gir anbefalinger om spesifikke intervensjonsmetoder, men bruker liten plass til å beskrive dem. 
Der det er relevant henviser vi til beskrivelser av ulike metoder, som blant annet er å finne på www.tidligintervensjon.no
Veilederen er utviklet i samarbeid med Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet