​​​Veilederen skal gi grunnlag for utvikling av et enda bedre og mer forutsigbart fødetilbud, med kvalitet i alle ledd. Kvalitetskravene innskjerpes og kravene til fødeinstitusjonene presiseres.

Gjennomgående i veilederen er en forståelse av kvalitet som omfatter både krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling, krav til kompetanse, system for oppfølging av kravene og krav til informasjon og kommunikasjon.