Spesialisthelsetjenesteloven inneholder regler om ansvar, plikter, rettigheter og organisering for alle som tilbyr eller yter spesialisthelsetjenester, offentlige som private.​

Loven gjelder private og offentlige tjenesteutøvere, uavhengig av om det er inngåttavtale med de regionale helseforetakene. Loven stiller krav om at alle som tilbyr eller yter spesialisthelsetjeneste skal organisere virksomheten på en forsvarlig måte. 

Det stilles en rekke krav til spesialisthelsetjenesten om hvilke tjenester som skal tilbys, og hvordan tjenestetilbudet skal organiseres.

Spesialisthelsetjenesteloven er bare én av mange lover som regulerer ansvar, plikter, rettigheter og organisering i helse- og omsorgstjenesten.

Loven må derfor også ses i sammenheng med blant annet

  • helse- og omsorgstjenesteloven
  • psykisk helsevernloven
  • pasient- og brukerrettighetsloven
  • helsepersonelloven
  • helsetilsynsloven. 

Rundskriv IS-5/2013 erstatter tidligere rundskriv I-59/2000. 

Se alle våre fortolkninger om spesialisthelsetjenesteloven

Fant du det du lette etter?​