Full tittel: Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om mishandling av barn i hjemmet, andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn eller misbruk av rusmidler under graviditet.

I saker som dreier seg om mishandling av barn eller andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn, vil både barneverntjenesten og politiet ofte ha en sentral rolle:

  • Barneverntjenesten har et overordnet ansvar for å foreta nødvendige undersøkelser, samt å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at barn og unge ikke lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.
  • Politiet har ansvaret for å avdekke straffbare forhold, og å iverksette nødvendige tiltak for å bringe disse til opphør, samt å forebygge gjentagelser. 
  • Dersom en gravid kvinne misbruker rusmidler, vil sosialtjenesten ha et ansvar for å iverksette tiltak for å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skader. 

En viktig forutsetning for at barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver, er at de får de opplysninger som skal til for å kunne gripe inn.

Hensikten med rundskrivet er å gi veiledning om i hvilke situasjoner og i hvilken grad det enkelte helsepersonell har plikt eller rett til å gi opplysninger:

  • til barneverntjenesten og politiet, om barn som kan ha blitt eller står i fare for å bli mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt. 
  • til sosialtjenesten ved mistanke om at en gravid kvinne misbruker rusmidler.

Fant du det du lette etter?​