Mer spesialisert behandling skjer utenfor sykehus enn før og finansieres over blåreseptordningen. Dagens finansieringssystem kan påvirke legenes valg av legemiddelbehandling og hvor legemiddelet skal gis, og dette er ikke ønskelig.

Rapporten beskriver et forslag til system for å kunne avgjøre om det er folketrygden eller RHF-ene som skal ha finansieringsansvar for et legemiddel som gis utenfor sykehus og kommunale institusjoner.

Sentrale anbefalinger:

  • Overføring av finansieringsansvar fra folketrygden til RHF-ene kan være et aktuelt virkemiddel for å motvirke noen av svakhetene ved delt finansieringsansvar.
  • Får RHF-ene et utvidet ansvar er det hensiktsmessig å bygge videre på dagens ordning for selvadministrerte HF finansierte legemidler (H-reseptordningen). Dette forutsetter:
    - at gjeldende prinsipper for ordningen revideres og at det tydeliggjøres når RHF-ene skal få finansieringsansvar for et legemiddel.
    - at et overføringsløp tilpasses til pågående aktiviteter for å forbedre forvaltningen av ordningen
  • På sikt bør finansieringsansvaret for nye legemidler avklares før de tas i bruk.

Rapporten H-reseptordningen – Gjennomgang for å finne aktuelle legemidler for overføring viser valgt metode og resultater av gjennomgangen.

Fant du det du lette etter?​