Gjennomgangen av spesialitetsstruktur for leger gjenspeiler framtidige behov for spesialistkompetanse hos leger. Gjennomgangen skal videre ta opp i seg hovedretningen som ligger til grunn i Samhandlingsreformen og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid (2011).

Rapporten omhandler:

  • Forslag til en spesialitetsstruktur for leger, både hovedspesialiteter og grenspesialiteter som gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og samhandlingsreformen, medisinskfaglig og teknologisk utvikling, samt demografiske endringer.
  • Vurdering av innholdet i legers spesialistutdanning.
  • Vurdering av logistikken i utdanningsløpet.
  • Vurdering av om det skal bli tydeligere fokus på læringsmål i stedet for krav om varighet på enkelte utdanningssteder.
  • Vurdering av om det bør innføres eksamener eller annen form for kompetansetesting.
  • Vurdering av om det skal innføres resertifisering for andre spesialiteter enn allmennmedisin.

I tillegg skisserer rapporten en modell for organisering av spesialistutdanningen for leger med tanke på å oppnå en ryddigere rolle- og ansvarsfordeling mellom myndigheter, arbeidsgivere, universitet og Legeforeningen.

Se også rapportene:

 
 
Fant du det du lette etter?​