Denne rapporten omhandler status og utfordringer knyttet til ernæringsarbeidet  i ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Tilsyn har vist store mangler i tjenesten når det gjelder oppfølging av pasienters ernæringstilstand. Forbedringsarbeid er igangsatt, men det er fortsatt behov for å styrke undervisning om kosthold og klinisk ernæring i grunn- og videreutdanningen av helsepersonell og kjøkkenpersonell.

Det er behov for implementering av rutiner for å sikre rett pasient rett mat til rett tid. Det mangler kunnskap om i hvilken grad mattilbudet i institusjoner følger de nasjonale anbefalingene.

Helseforetakene fikk i 2013 i oppdrag å utforme ernæringsstrategier i henhold til gjeldende retningslinjer og veiledere. Grad av etterlevelse av oppdrag, implementering av strategiene og oppnåelse av mål er i liten grad kjent. Det bør jobbes for å sikre kvalitet og et mer fleksibelt mattilbud på institusjonene. Det er behov for en bedre tilgjengelighet av fagpersoner med klinisk ernæringskompetanse, særlig i kommunene.

Kunnskapsgrunnlaget for handlingsplan

Denne rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget for Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2017–2021 (regjeringen.no), deloppdrag oppdrag 5 som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 1. mars 2016.

Rapporten kan også sees i sammenheng med:

Se også tidligere rapport om Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten fra 2013 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/erneringskompetanse-i-helse-og-omsorgstjenesten

Fant du det du lette etter?​