Rundskrivet Barn som pårørende (IS-05/2010) omhandler blant annet bestemmelser i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som:

  • regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende 
  • pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell

Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.

Når det er nødvendig å informere samarbeidende personell for å kunne ivareta barnets behov i disse tilfellene, kan helsepersonell gjøre dette når pasienten ikke motsetter seg det, se helsepersonelloven § 25 tredje ledd. Pasienten skal i så fall være kjent med at informasjonen gis til samarbeidende personell.

Bestemmelsen åpner for unntak fra taushetsplikten for «samarbeidende personell», som kan være helsepersonell i andre avdelinger, i andre sykehus eller helsepersonell utenfor sykehuset eller i andre virksomheter som samarbeider om helsehjelpen til den konkrete pasienten. Bestemmelsen omfatter ikke annet samarbeid om enkeltpasienter enn i forbindelse med helsehjelp, og gjelder derfor ikke samarbeid mellom helsepersonell og skole, PP-tjeneste og barnevern. Det gjøres oppmerksom på skrivefeil i rundskrivet pkt. 6 tredje avsnitt hvor det står at samarbeidende personell i andre virksomheter for eksempel kan være lærere. Dersom informasjon skal gis til for eksempel barnets lærer må pasienten samtykke.

Stortinget har ved lov 16. juni 2017 nr. 53 vedtatt følgende endringer:

  • En utvidelse av helsepersonelloven § 10 a som gjør at helsepersonell også får en plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende til søsken med alvorlig helseproblemer (psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade).
  • En ny bestemmelse (helsepersonelloven § 10 b) som gir helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2018.  

Rundskrivet Barn som pårørende (IS-05/2010) omhandler ikke de siste lovendringene, men kan likevel gi noe veiledning for helsepersonell som nå får en plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende til søsken med alvorlige helseproblemer.

Se også Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (pårørendeveilederen).

Fant du det du lette etter?​