Følgende kommuner har fått tilbud om å delta i pilot med Primærhelseteam: Rana, Ørskog, Eid, Flora, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene). 

Piloten varer til 31. mars 2021, og totalt er det 14 fastlegepraksiser og 79 fastleger som skal delta. Kommunene skal lede forsøket lokalt. Ved praksisene som skal delta i piloten må alle fastlegene være med. Hver praksis får en «daglig leder» (en fastlege) som skal representere praksisen overfor kommunen i piloten.

Bakgrunn

Med utgangspunkt i stortingsmeldingen om «Fremtidens primærhelsetjeneste» (Primærhelsemeldingen, regjeringen.no), har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt med primærhelseteam. 

I primærhelsemeldingen er primærhelseteam definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. 

I piloten avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av en lege. Det er lagt til grunn at det er én fulltidssykepleier per tre fastlegelister. 

Målene

Målet med teamorganiseringen i piloten er å

  • bedre tilgjengeligheten for pasientene
  • skape større bredde i tilbudet
  • bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med sammensatte behov
  • skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester

Effektmålene for prosjektet er

  • bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam
  • økt pasient- og brukertilfredshet
  • bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget
  • redusert forekomst /utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
  • bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten
  • bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggerne på fastlegenes lister. 

Det vil imidlertid være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som «skrøpelige eldre», og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser.

Blant disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Finansieringsmodeller

I pilotprosjektet skal det prøves ut to ulike finansieringsmodeller.

Honorarmodellen

Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen, men modellen skal legge til rette for at teamene i prosjektet skal få kompensasjon for utgifter til sykepleierressurs til primærhelseteamet. 

Finansiering av fastlegens og helsesekretærs aktivitet videreføres i hovedsak som i dag.

Driftstilskuddsmodellen

Driftstilskuddsmodellen innebærer en direkte offentlig finansiering av primærhelseteamet, der egenbetaling fra pasient til team blir en supplerende finansiering. 

Med driftstilskuddsmodellen vil takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege opphøre, mens skjermingsordningene ved bruk av helsetjenester videreføres.

Modellen vil ikke innebære noen endringer i pasientens rett til tjenester og helsehjelp.

Evaluering

Pilotprosjektet skal evalueres for å få informasjon om måloppnåelse og resultater. I hvilken grad målene nås skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøksordningen.

Evalueringen skal gjennomføres av samarbeidspartnerne Universitet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Sist faglig oppdatert: 19. januar 2018