1. april 2018 starter et pilotprosjekt i åtte kommuner der målet er å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen. 


Piloten skal gjennomføres i kommunene Rana, Austevoll, Eid, Flora, Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene). Piloten omfatter rundt 80 000 listeinnbyggere. 

Piloten varer til 31. mars 2021, og totalt er det 13 fastlegepraksiser og ca. 85 fastleger som skal delta. Kommunene skal lede forsøket lokalt. Hver praksis har en ”daglig leder” (en av fastlegene) som leder prosjektet i den enkelte fastlegepraksis. Alle fastlegene i pilotpraksisene deltar.

Bakgrunn

Med utgangspunkt i Stortingsmelding 26 (2014-2015) ”Fremtidens primærhelsetjeneste” (Primærhelsemeldingen), har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt med primærhelseteam. 

I primærhelsemeldingen er primærhelseteam definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. 
I piloten avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av en lege. Det er lagt til grunn at det er et årsverk for sykepleier per tre fastlegelister. 

Målene

Effektmålene for prosjektet er:

  • Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam
  • Økt pasient- og brukertilfredshet
  • Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget
  • Redusert forekomst /utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
  • Bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten
  • Bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten

Målet med tverrfaglig teamorganisering i piloten er å:

  • bedre tilgjengeligheten for pasientene
  • skape større bredde i tilbudet
  • bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med sammensatte behov
  • skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggerne på fastlegenes lister.

Det vil imidlertid være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som "skrøpelige eldre", og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. I disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Finansieringsmodeller

I pilotprosjektet skal det prøves ut to ulike finansieringsmodeller:

Honorarmodellen

Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen. Finansiering av fastlegens og helsesekretærs aktivitet finansieres  som i dag gjennom per capitatilskudd, takster og egenandeler. I tillegg innføres egne takster som er beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier. Den resterende 50 prosenten tilføres som et rundsumtilskudd.

Driftstilskuddsmodellen

Driftstilskuddsmodellen inneholder et listeinnbyggertilskudd, basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter.

Med driftstilskuddsmodellen vil takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege opphøre.

Skjermingsordningene ved bruk av helsetjenester videreføres i begge modellene.

Evaluering

Pilotprosjektet skal evalueres for å få informasjon om måloppnåelse og effekter. Helsedirektoratet har valgt Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM) som ekstern evaluator av pilotprosjektet. I hvilken grad prosjektets mål nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøksordningen. Sist faglig oppdatert: 5. september 2018