​Sikkerhetstiltak i NPR, KPR og IPLOS

  • Omfattende tekniske og organisatoriske løsninger er etablert for å hindre at helseopplysninger misbrukes eller kommer på avveie.
  • Internt i Helsedirektoratet har kun medarbeidere i avdeling helseregistre tilgang til helseopplysningene, og kun i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.
  • Fødselsnummer oppbevares kryptert.
  • Innsynsbegjæringer og utleveringer av personidentifiserbare helseopplysninger krever tilgang til ukrypterte fødselsnummer. Kun et fåtall spesielt autoriserte ansatte kan behandle slike forespørsler.
  • Tilgjengeliggjøring av personidentifiserbare helseopplysninger fra helseregistre i Helsedirektoratet kan bare skje når det foreligger behandlingsgrunnlag i tråd med personvernforordningen.
  • Datatilsynet fører forsterket tilsyn med NPR.

Sikkerhetstiltak i KUHR

  • Det er kun enkelte medarbeidere i Helfo og Helsedirektoratet samt utviklere i NAV som har tilgang til helseopplysninger i KUHR i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.
  • Alle oppslag, søk og rapportkjøringer logges.
  • Utlevering av personidentifiserbare helseopplysninger fra KUHR kan bare skje når det foreligger nødvendige tillatelser fra Regional Etisk Komite og evt. øvrige myndigheter.

Dine personvernrettigheter

Les mer om din rettigheter: innsynsrett i KPR, innsynsrett i NPR, innsynsrett i PLOS. reservasjonsrett i KPR og bevaring av helseopplysninger i KPR .

Sist faglig oppdatert: 10. desember 2018