​Sikkerhetstiltak i NPR, KPR og IPLOS

  • Omfattende tekniske og organisatoriske løsninger er etablert for å hindre at helseopplysninger misbrukes eller kommer på avveie.
  • Internt i Helsedirektoratet har kun medarbeidere i avdeling helseregistre tilgang til helseopplysningene, og kun i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.
  • Fødselsnummer oppbevares kryptert.
  • Innsynsbegjæringer og utleveringer av personidentifiserbare helseopplysninger krever tilgang til ukrypterte fødselsnummer. Kun et fåtall spesielt autoriserte ansatte kan behandle slike forespørsler.
  • Utlevering av personidentifiserbare helseopplysninger fra våre helseregistre kan bare skje når det foreligger nødvendige tillatelser fra Datatilsynet, Regional Etisk Komite og øvrige myndigheter. Se retningslinjer for utleveringer av data under det enkelte register
  • Datatilsynet fører forsterket tilsyn med NPR.

Sikkerhetstiltak i KUHR

  • Det er kun enkelte medarbeidere i Helfo og Helsedirektoratet samt utviklere i NAV som har tilgang til helseopplysninger i KUHR i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid.
  • Alle oppslag, søk og rapportkjøringer logges.
  • Utlevering av personidentifiserbare helseopplysninger fra KUHR kan bare skje når det foreligger nødvendige tillatelser fra Regional Etisk Komite og evt. øvrige myndigheter.

Dine personvernrettigheter

Les mer om din rettigheter: innsynsrett i KPR, innsynsrett i NPR, innsynsrett i PLOS. reservasjonsrett i KPR og bevaring av helseopplysninger i KPR .

Sist faglig oppdatert: 30. november 2017